Požadujeme, aby bolo šikanovanie v trestnom zákone.

Kontaktujte autora petície

Konkrétne návrhy na zmeny, ktoré chceme presadiť v prípade úspešnosti petície na rokovaniach s kompetentnými

2024-02-02 08:27:56

Dobrý deň, situácia so šikanovaním na Slovensku je dlhodobo okrajovou témou. Mnohých sa však dotýka osobne v detstve i dospelosti. Či už ide o šikanovanie v školách alebo v zamestnaní, zanechá dlhodobé dôsledky na fyzickom i psychickom stave obete. Vo viacerých prípadoch to má aj tragické následky a vyhasne život ľudí a poznačí aj životy ich rodín a priateľov. Posledné výskumy dokazujú, že viac ako polovica detí sa už počas základnej školy stretla so šikanou. Preto dnes predkladáme návrhy na zmeny, ktoré by ju pomohli znížiť, či už v školách alebo v zamestnaní.

NÁVRHY NA ZMENU LEGISLATÍVY V OBLASTI ŠIKANOVANIA A ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA A PREVENCIE ŠIKANY    

 

1.     UKOTVENIE ŠIKANY V TRESTNOM ZÁKONE Šikanovanie, kyberšikanovanie, mobbing a bossing

 

2.     ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA ŠIKANY V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

3.     ZAKÚPENIE LICENCIE PROGRAMU KiVa ALEBO INÉHO OVERENÉHO PROGRAMU PROTI ŠIKANE

4.     VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA VIAZANÝCH NA PREVENTÍVNE AKTIVITY PROTI ŠIKANE 

5.     PODPORA PREVENCIE, MONITORINGU A EDUKÁCIE O SPÔSOBOCH RIEŠENIA ŠIKANOVANIA PRIAMO V ŠKOLÁCH 

 

Konkrétne návhry sú podrobne rozprísané na sociálnych sieťach a budú dnes 2. 2. 2024 rozposlané v mailovej (neskôr aj papierovej) podobe kompetentným. 

 

Linky na návrhy:

https://akcnerodiny.sk/blog

https://www.facebook.com/akcnerodiny

 

Prosíme vás o podporu, zdieľanie, oslovenie známych a priateľov. Za akúkoľvek pomoc Vám ďakujeme.


Akčné rodiny, o.z.

Naše návrhy na zmeny v školskom prostredí

2024-01-16 08:30:25

Školy sú povinné chrániť všetkých svojich žiakov a poskytovať bezpečné a zdravé prostredie. ukladá školám povinnosť odstraňovať diskrimináciu, obťažovanie a prenasledovanie, presadzovať rovnosť príležitostí medzi osobami, ktoré majú spoločnú chránenú charakteristiku, a osobami, ktoré ju nemajú, a rozvíjať dobré vzťahy medzi osobami, ktoré zdieľajú chránenú charakteristiku a osobami, ktoré ju nemajú.

Na to je im však potrebné poskytnúť kompetencie, programy a postupy, aby to mohli dosiahnuť.  

1.     Školy alebo školské zariadenia majú povinnosť mať stanovené  zásady správania sa v škole, ktoré budú mať vytvorené zásady proti šikanovaniu stanovujúce, ako budú riešiť šikanovanie vo svojej škole.

2.     Zásady proti šikanovaniu v škole musia stanovovať etapy nahlásenia obáv zo šikanovania.

Tieto pravidlá by mali byť k dispozícii na webových stránkach školy resp. môže byť rodičovi poskytnutá ich kópia priamo od školy. Mal by byť zachovaný nasledujúci postup:

Krok 1 – kontaktovanie triedneho učiteľa

Krok 2 – kontaktovanie riaditeľa školy Krok

3 – kontaktovanie zriaďovateľa školy Krok

4 – kontaktovanie regionálneho školského úradu Všetky kroky by mali byť absolvované, aby mala škola primeraný čas a príležitosť na uskutočnenie krokov na nápravu situácie a poskytnutie času na uskutočnenie akcie.  

Tiež navrhujeme, aby mali školy rozšírené kompetencie, napr. o dočasné alebo trvalé vylúčenie agresora zo školy pri závažnom porušení školských alebo bezpečnostných predpisov.

Akékoľvek vylúčenie žiaka, čo i len na krátku dobu, musí byť formálne zaznamenané. Vylúčenie na určitú dobu Vylúčenie na určitú dobu znamená vylúčenie na určitý počet dní (maximálne 45 dní za jeden školský rok).

Škola musí vo zázname o vylúčení stanoviť

a)     presný dátum, kedy sa môže žiak najskôr vrátiť do školy,

b)     v prípade, ak ide o vylúčenie dlhšie ako 14 dní, naplánovať spoločne s regionálnym úradom poskytnutie alternatívneho vzdelávania počas doby vylúčenia. c)     Najneskôr v 6. deň vylúčenia zabezpečiť, aby bol žiak informovaný o priebehu vyučovania vo všetkých povinných predmetoch elektronickou alebo papierovou formou.

Počas vylúčenia, ktoré trvá menej ako 6 dní sa nesmie žiak pohybovať na verejnosti počas hodín, v ktorých by malo prebiehať jeho vyučovanie. V prípade nedodržania tohto pravidla, môže byť zákonnému zástupcovi žiaka udelená pokuta.  

Vylúčenie na trvalú dobu

V prípade opakovaného agresívneho správania, ktoré ohrozuje vzdelávanie a výchovu iných žiakov a súčasne je úmyselné, dlhodobé a nie je možná náprava konania, môže škole pristúpiť k trvalému vylúčeniu zo školy. V takýchto prípadoch trvalého vylúčenia musí miestny úrad školstva v spolupráci s príslušným odborom UPSVaR a v prípade potreby aj s príslušným súdom zabezpečiť vhodné alternatívne vzdelávanie pre daného žiaka školopovinného veku, ktoré musí byť zahájené najneskôr do šiestich dní od trvalého vylúčenia zo školy (domáce vzdelávanie, umiestnenie do diagnostického resp. reedukačného zariadenia, preloženie na inú školu).Podpíšte_petíciu_(2).jpg


Akčné rodiny, o.z.

3 prosby o pomoc

2023-12-18 09:29:17

Šikanu_môže_zažiť_každý_z_nás.png

Na petícii je aktuálne 951 podpisov. Situácia so šikanou však stále nie je riešená, aj keď sa po udalostiach posledných mesiacov o tom hovorí viac. Preto na vás máme 3 veľké prosby:

1. oslovte ľudí vo vašom okolí, so žiadosťou o podpis online petície
alebo

2. vám v pdf zašleme petičné hárky aj so znením petície a ďalšími informáciami a tí, ktorí súhlasia, ale nevyhovuje im online spôsob, môžu podpísať papierovú petíciu

3. najväčšia prosba a zrejme pre mladšie ročníky (bez urážky) - v uliciach je teraz veľa ľudí, väčšina o našej petícii nepočula. Hľadáme dobrovoľníkov na zber podpisov v uliciach.

Budeme vďačné za akúkoľvek pomoc.

Ďakujeme za všetko, s čím ste nám doteraz pomohli a tiež v budúcnosti pomôžete. Vďaka za vaše milé slová, podporu a zdieľanie. Ste super.


Akčné rodiny, o.z.

Čo by sme radi zmenili v školských zariadeniach

2023-11-16 10:31:02

Je potrebné, aby sa pracovalo so všetkými účastníkmi šikanovania. Práca s obeťou je dôležitá, aby na nej šikana zanechala, čo najmenšie stopy. Práca s agresorom, aby zmenil svoje správanie, postoje a možno, aby sme zistili dôvody, prečo sa tak správal. Často má aj agresor ťažký život a šikana je spôsobom ako sa s tým vyrovnáva. No tým to nekončí. Šikanovanie je ako vírus, ktorý postihne celý kolektív a dôsledky zanechá aj na svedkoch. Pridávame príbeh dievčatka - svedka šikany v triede na slovenskej ZŠ:

Žiačka bola v triede svedkom šikanovania. Situáciu škola riešila ako mohla, ale aj tak sa podpísalo na psychike celej triedy. Hoci nebolo namierené proti žiačke samotnej, zanechalo to na nej stopy. Zhoršil sa jej spánok, začala byť ustráchanejšia, citlivejšia a menej asertívna. Ako dobrá športovkyňa mala možnosť prestúpiť na športovú školu, no nemala odvahu. Bála sa, že by v novej škole a triede bola tentoraz šikanovaná ona. 

 

Zaveďme preto do slovenských škôl systém, ktorý bude pracovať so všetkými účastníkmi. Inšpirujme sa postupmi, ktoré už roky fungujú. Uvádzame jeden ako príklad, ale samozrejme, je potrebné ho prispôsobiť slovenskej kultúre a podmienkam:

Program KiVa, ktorý sa z Fínska, v ktorom vznikol , rozšíril po celom svete.  Je založený na výskume a vedecky overených výsledkoch a v súčasnosti ho používajú napr. v Belgicku, Lotyšsku, Estónsku, Čile, či u našich susedov v Českej republike. Celkovo je to cca  20 štátov z celého sveta. Jeho pomenovanie je skratku fínskeho "kiusaamista vastaan", čo v preklade znamená "proti šikanovaniu".  Je zameraný na prácu s agresormi, svedkami i obeťami a tvoria ho časti pre rodičov i odborníkov. Hlavnými piliermi sú prevencia, intervencia a monitorovanie. No súčasne len jedným z mnohých, ktoré by pomohli znížiť výskyt šikany v slovenskej spoločnosti.

 

Podpíšte našu petíciu, zdieľajte ju, hovorte o nej, aby kompetení začali o tejto téme reálne rokovať, aby sa zaviedli zmeny, ktoré by zabránili, aby sa zo slovenských detí a dospelých nestali ľudia so stopami na duši, ktorí zo strachu premeškajú príležitosť, tak ako dievčatko z nášho príbehu. 

 


Akčné rodiny, o.z.

Video k jednému z mnohých

2023-11-13 06:51:34

Dobrý deň,

na základe neustále sa množiacich prípadov šikanovania na školách sme do našej petície pridali žiadosť o vytvorenie postupov na jej riešenie v školskom prostredí. Najmä na legislatívne zmeny, ktoré by podporili školské zariadenia pri prevencii, alebo pri riešení už existujúcej šikany. Vo videu na YT zverejňujeme príbeh, v ktorom mala škola zviazané ruky neexistujúcou legislatívou. Bohužiaľ, takýchto prípadov je nespočetné množstvo.

Príbeh z materskej škôlky

Zdieľajte našu petíciu, podporte nás. Ďakujeme.         


Akčné rodiny, o.z.

Vaše príbehy nám dodávajú odhodlanie

2023-07-19 14:15:14

Dobrý deň,

ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a prosíme vás o šírenie informácií o našej petícii. Na youtube a našich profiloch na FB a IG budeme postupne zverejňovať príbehy viacerých obetí šikanovania (s ich súhlasom) aj s dôsledkami pre ich život, život ich blízkych a  uplatnenie v budúcnosti. Prosíme, podporte nás zdieľaním a šírením osvety, aby naša aj vaša snaha neboli zbytočné.

 

Ak nám chcete povedať o svojich skúsenotiach, sme pripravení počúvať. Link na YT

 

https://www.youtube.com/@AkcneRodiny/featured


Akčné rodiny, o.z.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...