VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV

Kontaktujte autora petície

Na ťahu je gestor zákona 328/2002 - Ministerstvo vnútra SR

2022-10-04 12:40:35

Priatelia, podávam ďalšiu informáciu o stave konania vo veci našej PETÍCIE ku zmene termínu valorizácie.


MINISTERSTVO OBRANY SR
SEKCIA KONTROLY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážený pán
Ing. Pavol BADA
Bratislava 29.septembra 2022

Vec: Oznámenie o postúpení petície

Vážený pán Ing. Bada,

      sekcia kontroly MO SR  bola dňa 22. septembra 2022 z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky listom č.PE-7/2022 zo dňa 19.septembra 2022 postúpená kópia Vášho podania označeného ako „Petícia – Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“.

      Z obsahu podania vyplýva, že ako predseda petičného výboru predkladáte výzvu na prijatie novely zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom úpravy § 68 tohto zákona, výsledkom ktorej by bolo zjednotenie termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a dôchodkových dávok všeobecného systému dôchodkového poistenia k 1. januáru kalendárneho roka. Existujúci stav je, podľa názoru petičného výboru a podporovateľov petície, voči poberateľom dávok z osobitného dôchodkového systému diskriminačný, nakoľko šesťmesačné oneskorenie valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému má za následok o 50% nižšiu valorizáciu výsluhových dôchodkov v porovnaní so starobnými dôchodkami, ktoré sú valorizované už v januári príslušného kalendárneho roka.  

       Po preskúmaní obsahových a formálnych náležitostí podania v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na zákon č. 85/1990 Zb, o petičnom práve v znení neskorších predpisov sekcia kontroly dospela k záveru, že podanie má charakter petície v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. v spojení s § 5 ods, 6 tohto zákona, predmetom ktorej je výzva na prijatie novely zákona č, 328/2002 Z.z. ktorou by došlo k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a všeobecného systému dôchodkového poistenia.

       Vychádzajúc zo skutočnosti, že gestorom zákona č.  328/2002 Z.z. je Ministerstvo vnútra SR, dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo obrany SR z dôvodu vecnej nepríslušnosti postúpilo prijatú petíciu podľa § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.  

       S pozdravom

Ing. Roman ĎUREK
Generálny riaditeľ


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Odpoveď NR SR na našu VÝZVU

2022-09-22 12:08:36

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU
----------------------------------------------------------------

Vážený pán
Pavol Bada

Váš list číslo/zo dňa
7. septembra 2022; PE-7/2022;                                                              Bratislava 20.septembra 2022

Vec Oznámenie o postúpení petície

Vážený pán Bada,      
       dňa 7.septembra 2022 bolo Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady SR  pre obranu a bezpečnosť doručená petícia, ktorou ste sa v mene petičného výboru a ďalších občanov popri iných ústavných činiteľov a orgánoch štátnej správy obrátil aj na poslancov Národnej rady SR – členov výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s petíciou s názvom „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“.     

       Prílohu podania tvorí 155 strán zoznamu podporovateľov petície elektronickou formou.     

       Vzhľadom na skutočnosť, že Národná rada Slovenskej republiky nie je podľa platných predpisov (v tejto súvislosti okrem Ústavy Slovenskej republiky najmä zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov a zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a znení neskorších predpisov) orgánom vecne príslušným na vybavenie predloženej petície, ako aj na skutočnosť prednostnej legislatívnej iniciatíve vlády SR, si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme uvedenú petíciu v súlade s ustanovením § 5 ods.3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia § 133 ods. 2 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, postúpili na ďalšie vybavenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ktorým bola tiež adresovaná.     

      Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme informáciu o petícii (jej kópiu) postúpili na vedomie aj poslancom Národnej rady SR – členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, do ktorého pôsobnosti patrí medzi iným aj problematika ozbrojených zložiek (zborov) Slovenskej republiky.     

      V tejto súvislosti je však potrebné mať na pamäti, že poslanci Národnej rady SR vykonávajú podľa ustanovenia Čl. 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Je teda na osobnom rozhodnutí poslanca, či si určitý podnet osvojí a či sa rozhodne v danej veci konať podľa svojich možností.     

      Záverom Vám odporúčame vyčkať na výsledok vybavenia petície zo strany vecne príslušných orgánov.    

      Spolu s Vami veríme, že príslušný orgán štátnej správy Vaše podanie vecne a spravodlivo posúdi a vec vybaví v smere Vašej požiadavky. Veríme tiež, že skutočnosti uvedené v našej odpovedi s porozumením vezmete na vedomie.

S pozdravom

Mgr. Michaela Jurcová
riaditeľka odboru


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Dopis poslancom NR SR

2022-09-11 17:46:12

Vážení podporovatelia petície!

Stiahnite si dopis pre poslancov NR SR a odošlite cez svoj e-mail.
Píšte bez váhania, aj tak poslanci majú na háku kto im čo píše, čítajú to za nich a sem tam aj odpovedajú, ich asistenti. Napriek tomu urobte to aby sme im nezáujem o nás, ľudí mohli pri voľbách vrátiť.  

 

Meno a adresa odosielateľa, e-mail

---------------------------------------------------------------------

 

Vážený pán poslanec,      
       ja ako výsluhový dôchodca, Vás žiadam o pomoc pri odstránení neprávneho stavu, ktorý trvá už od roku 2008, kedy bolo chybne zo všeobecného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, implementované do osobitného zákona  č.328/2002 Z. z. o  sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 68 o valorizácii v znení: „Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.“. Od tej doby máme valorizované naše dôchodky každoročne, nie od 1.1. do 31.12. ako je to u ostatných poberateľov sociálnych dávok, ale až od 1.7., čo považujeme za diskriminačné a v rozpore s platnými zákonnými ustanoveniami nielen SR ale aj EÚ.
      I keď som laik logika hovorí, že v ust. § 68 zákona 328/2002 Z.z.je úplne jasný nesúlad medzi jednotlivými odstavcami tohto paragrafu, pretože ak jeden odstavec hovorí, že sa spomínané dávky zvyšujú za kalendárny rok, tak potom iný – v úplnom protiklade s týmto, nemôže stanoviť iný termín zvyšovania ako 1.1. – lebo v právnej európskej spoločnosti by malo platiť, že každý kalendárny rok začína 1. januárom a nie 1. júlom. Preto som presvedčený, že túto legislatívnu anmáliu by mali poslanci NR SR sami od seba, v záujme dodržania svojej reputácie, napraviť čím skôr. Petícia, ktorú som podpísal by pre každého poslanca mala byť iba pozitívnym impulzom. V opačnom prípade sa asi ťažko vyhnete posmeškom časti našej verejnosti.

     Keďže poverené orgány jednotlivých rezortov, ktoré vyplácajú dávky dôchodkového zabezpečenia výsluhovým dôchodcom (MVSR, MOSR, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií, SIS, NBU), túto anomáliu v našom právnom systéme odmietajú riešiť, vyhlásili sme petíciu, ktorú bez veľkej medializácie od 2.augusta 2022 za mesiac podpísalo viac ako 3 400 podporovateľov. Našim cieľom je dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku pomôže aj pri riešení negatívnych dopadov súčasnosti, spôsobených prudkým zvýšením spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas celého kalendárneho roka a nie iba za 6 mesiacov z kalendárneho roka.
       Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Vás pán poslanec žiadam o právnu iniciatívu tak, aby ste o náprave mohli ako poslanci rokovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
            Text petície a podpisové hárky sme odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Branno-bezpečnostného výboru NR SR 7.septembra 2022. 

 

Text petície a zoznam v elektronickej forme je k dispozícii na webe: https://www.peticie.com/verejna_vyzva_na_upravu_terminu_valorizacie_vysluhovych_dochodkov

viac k predmetnej problematike je na webe:
https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/

S úctivým pozdravom

Meno,priezvisko

      ----------------------------

Komu poslať E-mail adresy poslancov:      

Stačí skopírovať (ctrl+C) a vložiť do okna “Komu” (ctrl+V)

 ‎stanislav.kubanek@nrsr.sk; ‎juraj.krupa@nrsr.sk; ‎jan.kroslak@nrsr.sk; ‎petra.kristufkova@nrsr.sk; ‎peter.kremsky@nrsr.sk; ‎anna.andrejuvova@nrsr.sk; ‎vladimir.balaz@nrsr.sk; ‎alojz.baranik@nrsr.sk; ‎jaroslav.baska@nrsr.sk; ‎martin.belusky@nrsr.sk; ‎jan.bencik@nrsr.sk; ‎jana.ciganikova@nrsr.sk; ‎lubos.blaha@nrsr.sk; ‎juraj.blanar@nrsr.sk; ‎jan.blchac@nrsr.sk; ‎martin.borgula@nrsr.sk; ‎martina.brisudova@nrsr.sk; ‎peter.cmorej@nrsr.sk; ‎kristian.cekovsky@nrsr.sk; ‎martin.cepcek@nrsr.sk; ‎peter.dobes@nrsr.sk; ‎lucia.drabikova@nrsr.sk; ‎dominik.drdul@nrsr.sk; ‎ondrej.durica@nrsr.sk; ‎vladimir.faic@nrsr.sk; ‎martin.fecko@nrsr.sk; ‎jan.ferencak@nrsr.sk; ‎robert.fico@nrsr.sk; ‎roman.foltin@nrsr.sk; ‎dusan.galis@nrsr.sk; ‎ludovit.goga@nrsr.sk; ‎gabor.grendel@nrsr.sk; ‎gyorgy.gyimesi@nrsr.sk; ‎jozef.habanik@nrsr.sk; ‎petra.hajselova@nrsr.sk; ‎robert.halak@nrsr.sk; ‎jarmila.halgasova@nrsr.sk; ‎augustin_hambalek@nrsr.sk; ‎katarina.hatrakova@nrsr.sk; ‎marek.hattas@nrsr.sk; ‎jozef.hlinka@nrsr.sk; ‎eva.horvathova@nrsr.sk; ‎eva.hudecova@nrsr.sk; ‎igor.hus@nrsr.sk; ‎dusan.jarjabek@nrsr.sk; ‎ladislav.kamenicky@nrsr.sk; ‎jozef.kanuscak@nrsr.sk; ‎jaroslav.karahuta@nrsr.sk; ‎igor.kasper@nrsr.sk; ‎monika.kavecka@nrsr.sk; ‎radovan.kazda@nrsr.sk; ‎jan.kerekreti@nrsr.sk; ‎marian.kery@nrsr.sk; ‎peter.kmec@nrsr.sk; ‎eduard.kocis@nrsr.sk; ‎boris.kollar@nrsr.sk; ‎miroslav.kollar@nrsr.sk; ‎maros.kondrot@nrsr.sk; ‎marek.kotleba@nrsr.sk; ‎sebastian.kozarec@nrsr.sk; ‎monika.kozelova@nrsr.sk; ‎marek.krajci@nrsr.sk; ‎lubos.krajcir@nrsr.sk; ‎karol.kucera@nrsr.sk; ‎filip.kuffa@nrsr.sk; ‎stefan.kuffa@nrsr.sk; ‎milan.kuriak@nrsr.sk; ‎lukas.kyselica@nrsr.sk; ‎lubica.lassakova@nrsr.sk; ‎milan.laurencik@nrsr.sk; ‎vladimir.ledecky@nrsr.sk; ‎tomas.lehotsky@nrsr.sk; ‎peter.liba@nrsr.sk; ‎patrick.linhart@nrsr.sk; ‎michal.luciak@nrsr.sk; ‎jozef.lukac@nrsr.sk; ‎jana.majorova@nrsr.sk; ‎radovan.marcincin@nrsr.sk; ‎vladimira.marcinkova@nrsr.sk; ‎milan.mazurek@nrsr.sk; ‎andrej.medvecky@nrsr.sk; ‎jan.micovsky@nrsr.sk; ‎anna.mierna@nrsr.sk; ‎marcel.mihalik@nrsr.sk; ‎stanislav.mizik@nrsr.sk; ‎dusan.munko@nrsr.sk; ‎richard.nemec@nrsr.sk; ‎martin.nemky@nrsr.sk; ‎erik.narjas@nrsr.sk; ‎peter.osusky@nrsr.sk; ‎adriana.pcolinska@nrsr.sk; ‎peter.pcolinsky@nrsr.sk; ‎peter.pellegrini@nrsr.sk; ‎monika.peter@nrsr.sk; ‎alexandra.pivkova@nrsr.sk; ‎zita.plestinska@nrsr.sk; ‎jan.podmanicky@nrsr.sk; ‎peter.pollak@nrsr.sk; ‎milan.potocky@nrsr.sk; ‎jozef.procko@nrsr.sk; ‎robert.puci@nrsr.sk; ‎richard.rasi@nrsr.sk; ‎anna.remiasova@nrsr.sk; ‎jan.richter@nrsr.sk; ‎denisa.sakova@nrsr.sk; ‎marian.salon@nrsr.sk; ‎rastislav.schlosar@nrsr.sk; ‎radovan.sloboda@nrsr.sk; ‎andrej.stancik@nrsr.sk; ‎anton.stredak@nrsr.sk; ‎miroslav.suja@nrsr.sk; ‎magdalena.sulanova@nrsr.sk; ‎boris.susko@nrsr.sk; ‎milos.svrcek@nrsr.sk; ‎jan.szollos@nrsr.sk; ‎zuzana.sebova@nrsr.sk; ‎marek.sefcik@nrsr.sk; ‎juraj.seliga@nrsr.sk; ‎jaromir.sibl@nrsr.sk; ‎jozef.simko1@nrsr.sk; ‎michal.sipos@nrsr.sk; ‎maria.sofranko@nrsr.sk; ‎peter.suca@nrsr.sk; ‎tomas.sudik@nrsr.sk; ‎matus.sutaj-estok@nrsr.sk; ‎miriam.sutekova@nrsr.sk; ‎romana.tabak@nrsr.sk; ‎richard.takac@nrsr.sk; ‎tomas.taraba@nrsr.sk; ‎erik.tomas@nrsr.sk; ‎vojtech.toth@nrsr.sk; ‎miroslav.urban@nrsr.sk; ‎tomas.valasek@nrsr.sk; ‎jozef.valocky@nrsr.sk; ‎jana.valova@nrsr.sk; ‎jarmila.vanova@nrsr.sk; ‎richard.vasecka@nrsr.sk; ‎lubomir.vazny@nrsr.sk; ‎milan.vetrak@nrsr.sk; ‎marian.viskupic@nrsr.sk; ‎peter.vons@nrsr.sk; ‎slavena.vorobelova@nrsr.sk; ‎anna.zaborska@nrsr.sk; ‎viliam.zahorcak@nrsr.sk; ‎vladimir.zajacik@nrsr.sk; ‎anna.zemanova@nrsr.sk; ‎miroslav.ziak@nrsr.sk; ‎peter.ziga@nrsr.sk; ‎jana.zitnanska@nrsr.sk; peter.krupa@nrsr.sk

 


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Priatelia - podporovatelia petície za úpravu termínu valorizácie

2022-09-05 08:37:53

Zbieranie podpisov sme síce ukončili k 4.9.2022, ale to z dôvodu aby sme mohli stiahnuť, vytlačiť a odovzdať hárky s podpismi do NR SR predsedovi BBV a nezmeškali tak termín pre možné riešenie tejto diskriminácie na nastávajúcej schôdzi NR, kde sa budú podľa všetkého riešiť valorizácie a 13. dôchodky. Predpokladáme že súbežne by sa mohol vyriešiť i problém zmeny diskriminačného termínu. 
V podpisovaní je možné pokračovať, nakoľko sú ešte stovky, tisícky výsluhových dôchodcov, ktorí sa o petícii nedozvedeli. Zároveň touto cestou bude možnosť vás informovať o stave ako aj odpovediach oslovených vrcholových funkcionárov štátu. Očakávame že sa do odosielania dopisov/e-mailov/ viacerí zapojíte osobne. Vzor takýchto "výziev" pre pánov ministrov, poslancov, ombucmana a pod. bude uverejnený tu v "Oznamoch" ešte v tento týžden.

O postúpení petičných hárkov do NR SR posielame dopis p. prezidentke v znení:

Vážená pani prezidentka, vrchná veliteľka Ozbrojených síl SR !

My, poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia, zastúpení petičným výborom, Vás žiadame o pomoc pri odstránení neprávneho stavu, ktorý trvá už od roku 2008, kedy bolo chybne zo všeobecného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, implementované do osobitného zákona  č.328/2002 Z. z. o  sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 68 o valorizácii. Od tejto doby máme valorizované naše dôchodky každoročne, nie od 1.1. ako je to u ostatných poberateľov sociálnych dávok, ale až od 1.7., čo považujeme za diskriminačné a v rozpore s platnými zákonnými ustanoveniami  nielen SR ale aj EÚ.
Keďže príslušné ministerstva, ktoré vyplácajú dávky dôchodkového zabezpečenia, túto anomáliu v našom právnom systéme odmietajú riešiť, vyhlásili sme petíciu, ktorú k dnešnému dňu podpísalo už viac ako 3 000 osôb. Našim cieľom je dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku pomôže aj pri riešení negatívnych dopadov, spôsobených prudkým zvýšením  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas celého kalendárneho roka a nie iba za 6 mesiacov z kalendárneho roka.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Vás pani prezidentka, v mene všetkých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré zahŕňajú výsluhových dôchodcov, invalidných výsluhových dôchodcov, vdovy a vdovcov po výsluhových dôchodcoch a siroty po výsluhových dôchodcoch žiadame o právnu iniciatívu tak, aby o náprave mohli poslanci rokovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Text petície a podpisové hárky sme odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Branno-bezpečnostného výboru NR SR.  Text petície a zoznam v elektronickej forme tvoria prílohu k tomuto listu.
Sme pripravení aj na osobné stretnutie s Vami.
S úctivým pozdravom

Petičný výbor


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Priebežná informácia podporovateľom

2022-09-01 13:37:08

K dnešnému dňu, 1.septembru 2022 je nás podpísaných cez 3.200 podporovateľov. Petícia, ako viete, bola spustená v 18:00  2.8.22 potrvá do 18:00 4.9.22. Petícia, spolu s petičnými hárkami podporovateľov, bude 5./6.9.2022 odovzdaná Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
Priatelia, zo strany tých, ktorí vedome nepodporili petíciu sa vyskytol argument, že teraz nie je ten správny čas na tému odstránenie diskriminácie, že t.č. je návrh deštruktívny a pod. Odpovedáme: ideálny čas nebol a nebude nikdy! Raz prišla ekonomická kríza, potom únos štátu a dorazila pandémia, popri tom bolo a je potrebné dostíhať všetkých možných obvinených a súčasne sa pripraviť na zimu nepríjemnú vo všetkých ohľadoch. V bežne fungujúcom štáte takéto argumenty zaznievať nemôžu. Vždy je potrebné látať cesty aj stavať diaľnice, zachraňovať nemocnice pred zatvorením a bojovať o to, aby ľudia mali dôstojné platy...
My, podporovatelia petície nechceme provokovať, iba našim podpisom verejne dúfame, žeby táto do očí bijúca diskriminácia mohla skončiť!
Rezerva sa ukázala v tom, že iba časť členov tzv. policajných a vojenských „stavovských organizácií“ sa objavuje medzi nami, podporovateľmi. Predpokladáme, že na pokyn „zhora“ sa ich problém tejto diskriminácie nedotýka.
Pekný a nerušený Deň Ústavy Slovenskej republiky praje Petičný výbor


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Podpora našej snahy

2022-08-27 18:20:41

Dovolím si upriamiť pozornosť na túto informáciu. V piatok 26.8.2022 sa na stv 1, v relácii Správy RTVS, vyjadril bývalý minister práce a sociálnych vecí, pán Mihal, k situácii dôchodcov na Slovensku v tom zmysle, že …“valorizácia už mala byť na jar. A že valorizovať treba v roku častejšie napr, v Česku tohto roku valorizovali dôchodky už 3 krát. Valorizovať treba vo výške v akej nám rastú ceny…“ Podľa jeho slov treba na infláciu reagovať čím skôr, a viackrát, nie až po polroku a iba raz v roku. Toto jeho vyjadrenie jednoznačne podporuje našu minisnahu, lebo aj my sa usilujeme len o to, aby sa na infláciu reagovalo čím skôr a nie až po roku ako je to pri výsluhových dôchodkov.
Poznámka. Blížia sa oslavy SNP, na ktorých sa zúčastňujú aj členovia SZPB, ZV SR pričom mnohí sú poberatelia VD, pripomeňte prosím politikom a médiám, s ktorými sa budete rozprávať, aj tento náš problém.

Jozef Kotulič, organizátor petície


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Prečo od 1.1 a nie 1.7. ?

2022-08-23 15:06:41


Zmenu termínu zvyšovania dôchodkových dávok,  poslanci v roku 2008 (pri schvaľovaní novely zákona č. 449/2008 Z. z. z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/449/20090101.html) obhajovali touto vetou:
... „Navrhuje sa, aby dôchodkové dávky boli pravidelne zvyšované vždy k 1. januáru (namiesto k 1. júlu) kalendárneho roka s cieľom rýchlejšej reakcie ich zvyšovania na rast spotrebiteľských cien a zvýšenia celoročných príjmov dôchodcov...“ 
Podčiarkujem, že cieľom zmeny zákona bola rýchlejšia reakcia, na všeobecne platnú situáciu, (ktorá sa týkala všetkých dôchodcov bez výnimky), lebo rast spotrebiteľských cien nerozlišuje dôchodcov podľa toho, kto im dôchodok vypláca, veď postihnutí sú všetci dôchodcovia v rovnakom časovom období. Preto aj termín vyplácania mal byť logicky rovnaký teda 1.1.

Pre tých, čo stále váhajú s podporou zmeny termínu na 1.1. uvediem jeden síce prízemný príklad, ale jasný a zrozumiteľný.
Na začiatku roka 2020, prišla covidová pandémia, všetky civilné zložky mali problém s jej zvládnutím, a tak vláda a poslanci rozhodli, o okamžitom nasadení príslušníkov OS SR na pomoc v boji s covidom. Stalo sa ! Nikoho z generálov vtedy ani v sne nepadlo argumentovať, že viete, my síce chceme pomôcť, ale pre také alebo onaké dôvody, to môžeme urobiť až od 1.7.2020. Poviete si, veď rozhodnutie o nasadení armády bolo logické !
A tak sa zasa ja pýtam, čo je nelogické na rozhodnutí, zmeniť termín valorizácie z 1.7. na 1.1. ak rast spotrebiteľských cien postihuje všetkých rovnako od 1, januára ?

Jozef Kotulič, člen organizačného kolektívu


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Stav petície k 22.augustu 2022

2022-08-22 10:57:53

K dnešnému dňu 22.augustu 2022 je nás podpísaných cez 2.900 podporovateľov, na tú biedu že o petícii málo kto vie nakoľko sme túto nepustili do verejnoprávnych médií, je to sila.  
Z komentárov jeden:
„Podpisujem lebo súčasný systém považujem za nespravodlivý a diskriminačný. Verejnosť si neuvedomuje, ani sa to na verejnosť nedostane, že policajti, vojaci a ďalší z bezpečnostných zložiek  majú najvyššie odvody (17%) do dôchodkového systému v SR zo všetkých zamestnancov a teda si na tie dôchodky z každého platu odkladajú oveľa viac, čo im znižuje  každomesačne plat a to po celú dobu služby“.
Priatelia, priaznivci.
Pokračujme v podpisovaní, dajme vedieť kolegom, kolegyniam že už od roku 2009, sú na Slovensku diskriminovaní pre svoje povolanie a dôchodcovský stav poberatelia výsluhových dôchodkov a to v tom, že im štát kráti každý rok o polovičku zákonom priznanú valorizáciu, lebo ju dostávajú vyplatenú namiesto 12 mesiacov v roku iba za 6 mesiacov od 1.7., následne by sa ich mala týkať od 1.1. už novšia. Pritom naša ústava  v Čl. 12 úplne jednoznačne takéto praktiky zakazuje, aj VD sú občania Slovenska.

Ako prezentovať petíciu?

Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou petície.
Kontaktujte svojich priateľov Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali.
Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV

2022-08-16 07:12:10

František a ďalší:
Výsledok petície, ktorá je zavesená od 2.8.22 a má trvať do 4.9.22, bude poslaný pánom ministrom obrany Naďovi a vnútra Mikulcovi, výborom NR SR, aby sa zoznámili s názormi odvážnejšej časti VD, a videli že existujú aj iné ako oficiálne názory na rozdiel od ministerstvami podporovaných odborov a „stavovských organizácií“.
Pravda je zatiaľ aj to, že časť VD – policajtov, vojakov, atď., buď nemá internet alebo nenachádza odvahu sa postaviť za svoje požiadavky, lebo proti je napr. pani Fúsková, a to je sila ktorá riadi túto oblasť napr. na MO SR. Nech si to páni ministri začnú uvedomovať ak tak ešte (akože nie) neurobili.
Viac neskôr, uvidíme, už tento počet podpisov je úspech, pokračujme.

Viacerí kolegovia sa pýtali, aké otázky v súvislosti so zrovnaním termínov valorizácii VD a SD boli na MO SR zaslané a komu boli adresované. Dátum odoslania 24.7.2022, adresát: vedúci oddelenia starostlivosti o voj. veteránov a voj. dôchodcov <richard.zimanyi@mod.gov.sk. Znenie otázok:
1. Prečo od 1.9.2009 poberatelia VD, na rozdiel od poberateľov SD, majú stále valorizované VD len 6 mesiacov z každého kalendárneho roka ?
2. Vie o tomto neprávnom stave aj p. minister obrany a aké opatrenia pripravuje ministerstvo obrany na elimináciu negatívnych dopadov súčasnej vysokej inflácie na poberateľov VD ?
3. Uvažuje sa o zmene termínu valorizácie VD každoročne, z doteraz platného termínu 1.7. na 1.1. už od roku 2023 ?
Žiaľ v stanovisku, ktoré MO SR zaslalo, postrádam jasné, pravdivé a stručné odpovede na položené otázky.

Citujem z odpovede Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 10.augusta 2022 na dopyty našich kolegov k otázkam zmeny dátumu/termínu valorizácie výsluhových dôchodkov.

…„Taktiež poukazujeme na skutočnosť, že v prípade valorizácie dôchodkov z oboch systémov je v plnej miere zachovaná proporcionalita, nakoľko tak výsluhový dôchodok, ako aj starobný dôchodok sú valorizované za rovnaké obdobie, t.j. 365 dní. Ich poberatelia poberajú valorizovanú dávku rovnaký čas – počas jedného roku. (ha!). Vaše tvrdenie, že poberatelia výsluhových dôchodkov majú svoj dôchodok valorizovaný len 6 mesiacov sa preto nezakladá na pravde.“
Pokračuje sa: „ … V tejto súvislosti si dovolím poukázať na skutočnosť, že vďaka tomu, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia  policajtov a vojakov umožňuje aplikovať vlastné ustanovenia o valorizácii, na základe ktorých sa v minulosti výsluhové dôchodky zvýšili o neporovnateľne vyššiu sumu ako starobné dôchodky, resp. sa dokonca zvyšovali dvakrát ročne, dosahuje dnes priemerná výška výsluhových dôchodkov približne dvojnásobnú úroveň v porovnaní s priemernou výškou starobného dôchodku.“

Ďalej: „Keďže systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002Z.z. je vo vzťahu k systému sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. osobitnou právnou úpravou založenou na odlišných princípoch zabezpečenia jednotlivými dávkami a tiež spôsobom ich financovania, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v minulosti nikdy neiniciovalo a ani v súčasnosti neplánuje iniciovať úpravu dátumu valorizácie výsluhových dôchodkov z 1. júla kalendárneho roka na 1. januára kalendárneho roka.“
„Čo sa týka Vašej druhej otázky, uvádzame, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nevedie evidenciu podaní vo veci zmeny termínu valorizácie výsluhových dôchodkov, a preto takýmito údajmi nedisponuje.“

S pozdravom
JUDr. Martin JAKÁL
generálny riaditeľ
(dovolenka)
v zastúpení
JUDr. Ľubica FÚSKOVÁ (v.r.)

Názor si urobí každý kolega sám, mne to vychádza že politiku financovania VD už desiatky rokov určuje pani JUDr. Ľubica FÚSKOVÁ a ona nás VD má plné zuby ako nenásytných nenažrancov, prepáčte.
Nenechajme sa znechutiť !

List MO SR prezentujúci názor rezortu na výsluhové zabezpečenie a odrážajúci pohľad na “bývalých” vojakov (ľudí), ktorí asi sú záťažou, stále niečo chcú, na niečo upozorňujú aj dĺžka poberania ich dávok sa zvyšuje, čo asi spôsobuje u niektorých zamestnancov MO SR frustráciu

Úplne hlúpe je jej (Fúskovej) zdôvodnenie, že valorizácia k 1.7. nemá na nič vplyv a aj tak dostaneme valorizovanie dávok za rok. Fakty:

Výsluhové dávky boli valorizované k 1.7.2022 v rovnakej výške ako starobné dôchodky k 1.1.2022 t.j. 1.3%.
Výsluhové dávky budú valorizované k 1.7.2023 v rovnakej výške ako starobné dôchodky k 1.1.2023 t.j. 11,8%.
Priemerný VD vojakov je napr. v roku 2020 je 853,21 €, a tento VD bude bývalý vojak poberať aj v období I-VI/2023, pričom valorizácia bude v prvom polroku 2023 len 1,3% a nie 11,8%. Rozdiel činí 10,5% t.j. mesačne stratí výsluhový dôchodca min. 89,59 €, čo činí za polrok 2023 celkovo 537,52 €.

Ja viem, že pri výške príjmov danej “súdružky” takáto smiešna čiastka asi nič neznamená, ale pokiaľ bude inflačný vývoj taký aký je, pre väčšinu výsluhových dôchodcov (vdov po nich) aj táto suma nie je zanedbateľná.

Na záver si dovolím vyjadriť aj svoj názor na výsluhové (dôchodkové) zabezpečenie v tomto štáte.
Životná úroveň poberateľa dôchodku je zmrazená na úrovni na akej bola v okamihu priznania dôchodku (nezohľadňuje sa rast miezd a ďalšie parametre zohľadňujúce rast ekonomiky t.j. v dobách keď sa darí ekonomike a rastie životná úroveň zamestnancov nemá to vplyv na zlepšenie životnej úrovne dôchodcov a rozovierajú sa nožnice medzi príjmami a dôchodkami. Valorizácia o dôchodcovskú infláciu vytvorila v našom štáte občanov druhej kategórie – dôchodcov, ktorí nemajú právo sa podieľať na raste ekonomiky v štáte.
V závere by som chcel zdôrazniť, že v tlači sa objavuje tendencia zveličovať valorizáciu v roku 2023, používa sa termín zvyšovanie dôchodkov, pričom sa jedná o úpravu dôchodkov, tak aby sa zmiernil rast cien a pokles životnej úrovne dôchodcov. Zachytil som už aj články, kde mladí analytici, plačú a varujú nad dôsledkami valorizácie v prípade ďalšieho rastu inflácie s návodom regulovať hornú hranicu valorizácie.


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Pokračujme v podpisovaní sme v práve

2022-08-11 07:39:26

Priatelia, ďakujeme za podpis každému z Vás, no aj keď ste už podpísali časť našich spolubojovníkov ešte nepodpísala, presviedčajte a oznamte im že petícia existuje.

Vysvetlenie pre nerozhodnutých, potenciálnych podpisovateľov petície,
ktorí sú masírovaní napr. pseudoargumentom, že valorizácia dôchodkov trvá rovnako. Napríklad pre SD od 1.1. do 31.12.2022 a pre VD od 1.7. 2022 do 30.6.2023, čo je síce 365 dní, ale už na prvý pohľad je zrejme, že logicky to nie je rovnako. Ak si ale zoberieme aj znenie ust. § 68 ods. 16 zákona 328/2002 Z.z. potom sa dozvieme, že to nie je rovnako ani po právnej stránke.
Citujem – ,,,”Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.”
Inak povedané. V kalendárnom roku 2022, keďže sú výsluhové dôchodky zvyšované až od 1.7.2022, tak do 31.12.2022, t.z. je to stále len 6 mesiacov alebo inak 184 dní. Potom sa pýtam ako môže byť pravdivý pseudoargument, že 365 dní = 184 dňom ?
Môj záver je ten, že v ust. § 68 je úplne jasný nesúlad medzi jednotlivými odstavcami tohto paragrafu. Lebo ak jeden odstavec hovorí, že sa spomínané dávky zvyšujú za kalendárny rok, tak potom iný – v úplnom protiklade s týmto, nemôže stanoviť iný termín zvyšovania ako 1.1. – lebo v právnej európskej spoločnosti by malo platiť, že každý kalendárny rok začína 1. januárom a nie 1. júlom. Preto som presvedčený, že túto legislatívnu anómaliu by mali poslanci NR SR sami od seba, v záujme dodržania svojej reputácie, napraviť čím skôr. Naša petícia by pre nich mala byť iba pozitívnym impulzom. V opačnom prípade sa asi ťažko vyhnú posmeškom časti našej verejnosti.

Viac najdete tu:  https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/  vpravo je stĺpček - Najnovšie komentáre


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...