VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV

Kontaktujte autora petície

Pripojte sa k petícii APVV o 13.dôchodok

2023-12-06 15:46:29

Priatelia,

ak sme zatiaľ neuspeli s našou petíciou o úpravu termínu valorizácie nezahadzujme "flintu" do žita.
Asociácia policajtou v.v. sa zapojila do PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA ohľadne 13. dôchodku, ktorý by sa mohol týkať aj poberateľov VÝSLUHOVÝCH dôchodkov všetkých úrovní.

Podpis pod PETÍCIU môžete pridať tu:  https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_k_navrhu_zakona_ktorym_sa_meni_a_dopa_zakon_4612003_z_z_o_socialnom_poisteni_-_podpora

Vydržme a podporme petíciu.


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Diskriminácia výsluhových dôchodcov pokračuje

2023-08-15 08:46:54

14.08.2023 18:34:36

 

.....Koho asi budú voliť takí občania, ktorí podobne ako bývalí príslušníci silových rezortov, teraz už dôchodcovia, sa musia svojich zákonných nárokov stále domáhať na súde, lebo vymožiteľnosť práva normálnou cestou, teda dodržiavaním zákonov všetkými inštitúciami - na Slovensku nefunguje normálne ?

...Starobným dôchodcom v auguste 2023, Sociálna poisťovňa začala vyplácať s účinnosťou od 1.7.2023, druhú valorizáciu starobných dôchodkov (10,6%). Ako vieme civilné dôchodkové dávky, už raz valorizované boli ( 1.1 2023 o 11,8 %). Je to v poriadku, patrí im to zo zákona. Žiaľ výsluhové dôchodky, ktoré vyplácajú silové rezorty,  boli v roku 2023 valorizované až k 1.7. Preto mnohí z poberateľov týchto dôchodkov čakali, že im ich dôchodky budú valorizované tiež,  tak ako starobné dôchodky. Teda najprv o 11,8 % a potom o 10,6 %. A toto, sa nestalo, hoci je to pre každého, na prvý pohľad úplne jasné a zrozumiteľné. Ide totiž „iba“ o dodržanie zákona č. 328/2002 Z. z., ktorý v § 68 ods. 16, stanovuje toto, citujem:…” Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.” Naviac, dôvodová správa k tejto novele zákona precizuje toto ustanovenie ešte lapidárnejšie. Citujem  ...“Od 1. júla 2018 sa mení mechanizmus valorizácie, opäť však základom valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia bude valorizácia dôchodkových dávok v civilnej sfére...“ Výsledok je ale taký, že dotknuté silové ministerstvá, odmietli zvýšiť valorizáciu výsluhových dávok rovnako ako boli zvýšené starobné dôchodky, hoci im to prikazuje vyššie spomínaný zákon.

Už to vyzeralo tak, že to všetko pôjde do stratena, tak ako v roku 2012, keď vláda pána Fica, pár dní pred plánovaným zákonným valorizovaním výsluhových dávok, túto valorizáciu k 1.7.2012 úplne, bez vysvetlenia a bez náhrady zrušila. (dodnes sa týmto zaoberajú slovenské súdy). Dnes sa stalo, na slovenské pomery, niečo neobvyklé a to, že oprávnene nespokojných poberateľov výsluhových dávok so spôsobom valorizácie k 1.7.2023,  dosť nečakane ale predsa  podporila v domáhaní sa zákonnosti aj Únia výsluhových dôchodcov SR.
Odcitujem jej vyjadrenie v doslovnej citácii:...Únia výsluhových dôchodcov SR po zoznámení sa so stanoviskami a odporúčaním advokátskych kancelárii k mimoriadnej valorizácii dôchodkov v roku 2023 informuje, že okrem doterajších aktivít t. j. zaslanie podnetu ombudsmanovi (vrátane doplnenia), Vojenskému ombudsmanovi (vrátane doplnenia) a žiadosti prezidentke SR (vrátane doplnenia) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR o súlade citovaného zákona s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, na Ústavný súd SR odporúčať našim členom obhajovať svoje práva aj individuálne, kde advokátska kancelária Jánošík odporúča dve možnosti:
1. Napádať rozhodnutia o zvyšovaní výsluhových dôchodkov, ktoré budú vydané na výsluhové dôchodky opravnými prostriedkami alebo
2. Požiadať o zvýšenie výsluhového dôchodku príslušný orgán (MV SR) podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a po obdŕžaní negatívneho rozhodnutia toto napadnúť opravnými prostriedkami a využiť všetky inštancie. Advokátska kancelária nám vo svojom stanovisku ponúkla vypracovanie vzorov takýchto opravných prostriedkov a zastupovanie účastníkov v správnom konaní pred súdom (bližšie informácie k tomu zašle AK do 11.8.2023) ÚVD SR (APVV, ZV SR. ABSD, AHD)..“ Zverejnila ho na https://zvazvojakov.sk/aktivity---zvaz/informacia-o-postupoch-domahania-sa-odopretej-mimoriadnej-valorizacie/  

Viete, veľmi nerád to pripomínam, ale za niečo viac ako mesiac, budú predčasné parlamentné voľby. Koho asi budú voliť takí občania, ktorí podobne ako bývalí príslušníci silových rezortov, teraz už dôchodcovia, sa musia svojich zákonných nárokov stále domáhať na súde, lebo vymožiteľnosť práva normálnou cestou, teda dodržiavaním zákonov všetkými inštitúciami - na Slovensku nefunguje normálne ?  Zas to  budú len tie politické strany, ktoré síce ešte nič alebo skoro nič, v prospech väčšiny ľudí neurobili, zato toho celé nákladné vlaky nasľubovali ?  Svet bez vojen a pekný zvyšok leta, praje doko.

 


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Genéza valorizácie od 1991 do 2023 - prečo sa cítime byť diskriminovaní

2023-06-25 11:35:19

 

23.06.2023 17:57:04
..asi by sa na tento právny humus, mala aspoň podívať súčasná vláda, síce nevolená, ale pozostávajúca z odborníkov a nie neodborníkov - politikov ...

Mnoho poberateľov dôchodkových dávok asi  netuší, že s pravidelným zvyšovaním dôchodkov sa začalo  od 1. marca 1991, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 46/1991 Zb, o zvyšovaní dôchodkov. Hovorí sa v ňom toto:... „Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone: § 1 Tento zákon upravuje zvyšovanie dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia, a to starobných, invalidných, čiastočných invalidných dôchodkov, dôchodkov za výsluhu rokov, vdovských a sirotských dôchodkov.“ Zákon platil od 1. 3. 1991 až do 31.12. 2003. Pritom právo na sociálne zabezpečenie bolo zaručené všetkým občanom v jednom zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Pravda je ale aj to, že pre vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a príslušníkov zborov nápravnej výchovy, platila z uvedeného zákona najmä jeho Piata časť. Tým chcem povedať, že aj valorizácia, či zvyšovanie dávok, boli síce až do 30.6.2002 robené podľa rovnakých zákonov, ale termín valorizácie nebol každý rok rovnaký. (napr. 1991 marec, 1992 január, 1993 marec a december, 1994 september, 1995 júl, atď.) Zákon č. 306/2002 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2002,  stanovil pre rok 2003 termín valorizácie  na 1. január. Inak povedané, tento termín valorizácie mohol byť implementovaný aj do osobitného zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. lebo ten tiež nadobudol platnosť 1.7. 2002, ale ako vieme nestalo sa tak.

1. januára 2004 začal platiť nový všeobecný zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, ktorý nahradil zákon 100/1988 Zb. Nový zákon, ale prevzal zo zákona č. 222/2003 Z.z. o zvyšovaní dôchodkov v roku 2004,  termín valorizácie 1.7. Všetko by bolo v poriadku, keby nebol v roku 2009 novelizovaný samotný všeobecný zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení zákonom 449/2008 Z. z. Ten totiž jednoznačne určil, že zvyšovanie dôchodkov sa počnúc rokom 2009 zmení nastalo z 1.7. na 1.1.  A hoci dôvodová správa k zákonu č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, pri § 68 výslovne uvádza, že ...“Zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov sa navrhuje realizovať v rovnakých termínoch ako zvyšovanie dôchodkov zo všeobecného sociálneho poistenia...“ toto sa od roku 2009 nedodržuje. Odvtedy teda platia (v rozpore s legislatívnym zámerom predkladateľa zákona), dva termíny pre valorizáciu. Civilné dôchodky sa stále valorizujú k 1. januáru, ale výsluhové dôchodky, stále len k 1.júlu. Samozrejme, že týmto svojvoľným nedodržaním záverov z dôvodovej správy NR SR, došlo pri valorizácii výsluhových dôchodkových dávok, ku skráteniu stanoveného 12 mesačného obdobia vyplácania valorizácie (1.1. až 31.12.),  len na pol roka (1.7. až 31.12.) v každom kalendárnom roku a to od roku 2009, až po súčasnosť. Touto svojvôľou legislatívci ministerstva vnútra, ktoré je gestorom spomínaného zákona, vytvorili precedens, ktorý teraz používajú ako vlastný, ničím nepodložený argument, proti jednotnému termínu valorizácie dôchodkových dávok. Čo je ako som už uviedol, v absolútnom rozpore s pôvodným legislatívnym zámerom a cieľom osobitného zákona 328/2002 Z. z., ktorý je osobitným preto, lebo tak ako je to uvedené v spomínanej dôvodovej správe - má byť pre jeho užívateľov výhodnejší než je zákon všeobecný č. 461/2003 Z.z.!  Podotýkam - nie nevýhodnejší ale výhodnejší ! Toto napísali poslanci NR SR v dôvodovej správe v roku 2002. A to najpodstatnejšie. Bumerang legislatívnej svojvôle úradníkov ministerstva vnútra ich dostihol v roku 2023.  Konkrétne v tom, že do zákona č. 328/2002 Z. z. v jeho jednej novele pridali v § 68 ods. 16, ktorý znie takto: citujem:…” Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.” Koniec citátu. 

Bumerang je v tom, že v roku 2023 sa podľa všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2023, ktorým je jednoznačne celý zákon č. 461/2003 Z. z., musia dôchodkové dávky valorizovať dvakrát (o 11,8 % a 10,6 %). Civilné dôchodkové dávky, už raz valorizované boli ( 1.1 2023)  a druhú valorizáciu, ktorú dôchodcom z celého srdca želám,  budú mať od 1.7.2023. Výsluhové dôchodky v roku 2023, ale valorizované neboli. A tak sa stalo, že k 1.7. 2023  majú byť tieto dôchodky valorizované najprv o 11,8 % a potom o 10,6 %.
A toto, hoci je to pre každého, na prvý pohľad úplne jasné a zrozumiteľné, zamotalo hlavu dotknutým ministerstvám (najmä vnútra a obrany) tak, že spochybňujú samotnú platnosť  § 68 ods. 16, ktorý sami iniciovali už v roku  2013.
Dôvodová správa k tejto novele totiž uvádza: ...“Od 1. júla 2018 sa mení mechanizmus valorizácie, opäť však základom valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia bude valorizácia dôchodkových dávok v civilnej sfére...“  Novela vyšla 11.4.2013 ako zákon č. 80/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.
Aj napriek týmto nezvratným faktom, kompetentní nie sú schopní jasne vysvetliť,  ako sa toto zákonné ustanovenie bude v praxi realizovať od 1.7. 2023. !!! ???  
Svetu mier a pokojné leto praje doko.

Jozef Kotulič, http://doko.blog.portal.sk/


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Valorizácia od 1.7.2023

2023-06-01 18:38:02

Pre zistenie stavu s valorizáciou dôchodkov k 1.7.2023 sa obrátil náš kolega JUDr.Marián Ďurina s použitím e-mailu na SP.

Vážená pani JUDr. Timea VÖRÖSOVÁ, riaditeľka
Včera 23.05.2023 v NR SR schválili zákon o valorizácii starobných dôchodkov o 10,6% z dôvodu inflácie.
Otázka znie: týka sa to aj výsluhových dôchodcov?
Dopredu ďakujeme za promptnú odpoveď.
S priateľským pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián ĎURINA

ODPOVEĎ:
Sociálna poisťovňa
ústredie
Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava
JUDr. Marián Ďurina
Naše číslo: 21783-17/2023-BA Bratislava 30. mája 2023

Vážený pán,
Na Váš e-mail vo veci valorizácie dôchodkových dávok od 1.júla 2023, oznamujeme.
Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená novela zákona o cociálnom poistení, na základe ktorej sa majú valorizovať dôchodkové dávky od 1. júla 2023. Poznamenávame , že novela zákona zatiaľ nie je podpísaná prezidentkou Slovenskej republiky.
Dôchodkové dávky sa od 1. júla 2023 zvyšujú o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým ôradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku.
Pretože ide o novelu zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, valorizácia sa týka dôchodkových dávok priznaných a vyplácaných Sociálnou poisťovňou. Ak ide o poberateľa výsluhového dôchodku, ktorý je súčasne aj poberateľom dôchodku priznaného Sociálnou poisťovňou, zvýši sa aj suma tohto dôchodku.
Pokiaľ ide o zvýšenie výsluhového dôchodku, ktorý priznal a vypláca osobitný útvar dôchodkového zabezpečenia, je potrebné obrátiť sa na príslušný útvar, ktorý výsluhový dôchodok vypláca.
S pozdravom
JUDr. Michaela Putecová
riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia

- - -

Komentáre najdete na našom webe— https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/comment-page-2/#comment-60575
Priatelia,
vzhľadom k obrovskému množstvu Vašich príspevkov na tomto webe (bezpzlozky.eu), som obmedzil komentáre. Opakovane upozorňujem, že tento portál nie je verejnoprávne médium. Žijeme v oveľa skromnejších finančných podmienkach a neustále zahltenie portál neunesie. Aj vzhľadom na vyššie uvedenú fundovanú odpoveď SP odporúčam, aby ste sa obracali na inštitúcie pod ktoré spadáme ako je MO SR, MV SR a pod. Bez Vášho hlasu sa ťažko niečo zmení.
webmajster Ing. Bada
PS: pozrite naše podmienky tu https://www.bezpzlozky.eu/2020/12/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Petícia k zmene termínu valorizácie VD

2023-05-16 11:47:44

Oproti ostatnému oznamu sa nič nezmenilo.
 

Súčasný stav v našej spoločnosti je veľmi zložitý (predčasné voľby a úradnícka vláda) a aj stav v samotnej Národnej rade SR, kde je na programe teraz prebiehajúcej schôdze takmer 250 bodov nezaručuje, že tento návrh novely zákona bude prerokovaný a máme vážne obavy, že ak ho aj „stihnú“ prerokovať tak pri jeho prerokovávaní nebude rozhodujúca odbornosť a nevyhnutnosť zosúladenia zákona s ustálenou judikatúrou súdov SR, ale individuálne a politické záujmy poslancov a politických strán.
Viac najdete tu:

https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/387-aktualny-stav-navrhov-noviel-zakonov-v-nr-sr


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Dôchodky sa budú valorizovať aj viackráť do roka ...

2023-02-14 18:52:14

Bratislava 14. februára (TASR) - Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia presiahne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.

Za návrh hlasovalo 139 zo 141 prítomných zákonodarcov. Novela bude účinná od 1. januára 2024. Jej cieľom je umožniť automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok.
Hovorí o dvoch základných zmenách.

Jednou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok, z pôvodných šesť na deväť mesiacov. Zámerom je presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov.

Druhá zmena spočíva v tom, aby sa dôchodky mohli valorizovať aj inokedy ako raz ročne k 1. januáru. 

Dôchodkové dávky sa tak budú zvyšovať kedykoľvek v priebehu roka v prípade, že rast cien za domácnosti dôchodcov prekročí 5 % od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov. Štatistický úrad (ŠÚ) SR v tom prípade bezodkladne oznámi Sociálnej poisťovni zistenú dôchodcovskú infláciu. Poisťovňa má začať vyplácať vyššie dôchodky dva mesiace od oznámenia.

Výnimkou bude posledný kvartál roka, kedy sa tento postup už nepoužije. Zvyšovanie dôchodkov k 1. januáru bude vždy oproti dávke vyplácanej k 1. januáru predchádzajúceho roka, nie dávke zvýšenej v priebehu roka.

Poslanci schválili aj návrh, ktorým sa "rozmrazia" minimálne dôchodky, ktorých výška sa niekoľko rokov nemenila. Opätovne sa tak do zákona zavedie naviazanie minimálneho dôchodku na výšku životného minima.


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Už je to 30 dní ...

2023-01-05 19:30:43

Už je to 30 dní, odkedy me naposledy uverejnili oznam o našej petícií s názvom VEREJNÁ VÝZVA NA ÚPRAVU TERMÍNU VALORIZÁCIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV.
Mnohí podporovatelia petície sa pýtate v e-mailoch že čo sa deje od posledného oznamu a čo sa bude diať ďalej. 
Čo nato napísať? Ako odpovedať? 
Diskusia prebieha na Webe bezpzlozky.eu, tam sme tieto otázky dosť detailne rozobrali v dizkúznych príspevkoch pod článkami:

https://www.bezpzlozky.eu/2022/12/kontraproduktivny-minister-obrany/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/11/peticia-zaver-mvsr/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/08/mo-sr-nas-vd-ma-plne-zuby/ 
https://www.bezpzlozky.eu/2022/07/termin-valorizacii-diskriminuje-vysluzilcov/ 


Vážení podporovatelia,  aj touto cestou vás chceme požiadať, aby ste petíciu ďalej šírili medzi svojich známych, aby sme vydržali a po voľbách spoločne vyhlásili petíciu znova.  Dôležité je aby sme o sebe vedeli, trpezlivosť, iné nám zatial nezostáva. Problém s diskrimináciou je stále živý!


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Vybavenie PETÍCIE

2022-12-06 11:31:30

Petičný výbor považuje za zodpovedné vyjadriť svoj názor na koncové vybavenie  PETÍCIE "Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie VD" ktorá prebehla od 2.8. do 4.9.2022  (https://www.peticie.com/a/371633).

 ......     Naše a Vaše snaženie vyústilo do podania petície, ktorej výsledok bol 14.11.2022 z ministerstva vnútra doručený petičnému výboru.
S týmto záverom: 
"Na základe všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú. Obdržaním tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru"
........Z úcty ku všetkým, podporovateľom chceme uviesť, že spôsob a forma riešenia petície tzv. kompetentnými orgánmi MO a MV SR, podľa nás vôbec nemala za cieľ riešiť podstatu problému, ale ich cieľom bolo vybaviť 2 listy papiera, ktoré mali názov petícia.
Opierame sa o tieto fakta:


 1. Už v Dôvodovej správe k návrhu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý bol v roku 2002 prejednaný v NR SR ako parlamentná tlač č. 1379 a celý materiál je prístupný po kliknutí https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx? sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=2&CPT=1379  je jasne napísané, že zákonodarca chce aby sa dôchodky civilné aj výsluhové zvyšovali v rovnakom termíne. Vtedy (rok 2002) to bol 1.júl. a teraz (rok 2022) by to jednoznačne mal byť 1. január. Lebo už v roku 2009, parlament zmenil termín zvyšovania dôchodkov na 1.1.

 2. Z doteraz nevysvetlených dôvodov, sa už tento termín nedostal aj do zákona 328/2002 Z. z. a tak táto anomália trvá stále. A preto bola 2.8.2022 vyhlásená naša petícia, ktorú podporilo 3 386 osôb. Ministerstvo obrany ju obdržalo 22.9.2022.
  a už 30. 9. 2022 oznámilo petičnému výboru jej vybavenie. Kde píše asi toto. Predmet petície sa týka návrhu na prijatie novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), ktorou by došlo k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a všeobecného systému dôchodkového poistenia k 1. januáru kalendárneho roka. Vychádzajúc z obsahu petície je možné konštatovať, že predmet petície nespadá do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.(!)

  3.
  Pritom minister obrany bol o probléme informovaný už 26. júla 2022
  na spoločnom stretnutí verejných subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z Ministerstva obrany SR na činnosť a na špecifické projekty na rok 2022. V diskusii o harmonizácii dátumov pre valorizáciu výsluhových dôchodkov minister obrany sa vyjadril, že táto téma by vyžadovala rozsiahlu politickú diskusiu a veľký zásah do celého systému sociálneho zabezpečenia, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť kontraproduktívne.
  4.
  V rozhovore pre TASR 3.12.2022 minister obrany Naď povedal aj toto: Citujeme - "Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Od schválenia rozpočtu sa odvíja aj plánované sedempercentné zvyšovanie platov vojakov i štátnych zamestnancov. Upozornil tiež na zvyšovanie nákladov spôsobených infláciou". Koniec citácie.

.......Pán minister si bol a je teda plne a veľmi dobre vedomý toho, že tu máme zvyšovanie nákladov, ktoré je spôsobené infláciou, a preto sa zrejme stará aj o 7 % navýšenie platov profesionálnych vojakov, hoci inflácia už teraz dosiahla 14 %. No to, že bývalí profesionálni vojaci, teraz dôchodcovia, sú tiež postihnutí zvyšovaním životných nákladov, ktoré je spôsobené infláciou ale valorizované dôchodky majú len 6 mesiacov z kalendárneho roka, ho už ale vôbec nezaujíma a výslovne to nechce ani riešiť. A to aj napriek tomu, že v jeho podriadenosti je VÚSZ, ktorý má v popise aj starostlivosť o vojenských dôchodcov !
......V tom vidíme falošné a dvojtvárne správanie sa politika k podriadeným. Tým, ktorí ho držia pri politickej moci si nedovolí navrhnúť na rok 2023 zvýšenie platov len na pol roka, no vojenskí dôchodcovia sú mu už len na príťaž, tak s nimi podľa toho aj tak zaobchádza.
......Jedným slovom hanba a veríme, že tento postoj pána ministra primerane „ocení“ najmä široká  verejnosť, ktorá sa určite zaobíde bez „dojemnej“ starostlivosti ministra obrany, ale určite sa nezaobíde bez profesionálnych vojakov.
.......Petíciu, podľa zoznamu podporovateľov, podpísalo i mnoho súčasných a bývalých príslušníkov Ozbrojených zložiek - nie len vojakov, ale aj policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, ich  rodinných príslušníkov, pozostalých rodinných príslušníkov, vdov, vdovcov a siroty po VD a zapojilo sa tak do tejto výzvy.
......Nebol to žiadny náš politický program, jediným cieľom bolo dosiahnutie rovnosti pred zákonmi, čo nám v konečnom dôsledku malo pomôcť aj pri riešení negatívnych dopadov, spôsobených prudkým zvýšením  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o polroka skôr, tak ako je tomu u civilných dôchodcoch.
......Prístupom orgánov, ako je Minister obrany a Minister vnútra, sa z tejto Výzvy stáva politická záležitosť zasahujúca a zaťahujúca potenciálnych voličov do požiadavky o predčasné voľby.
A nedivte sa pán minister, petícia príde znova.

Ešte raz, a opäť, ďakujeme podporovateľom petície.
Organizátori petície


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Petícia - záver MV SR zo 14.11.2022

2022-11-22 10:14:45

Priatelia podporovatelia,

obdržal som záverečné oznámenie o vybavení petície.

Vzhľadom ktomu že oznámenie je obsiahlé nie je možné tu uverejniť. Zavesil som ho na web, stačí ak kliknete tu  https://www.bezpzlozky.eu/2022/11/peticia-zaver-mvsr/

Záver je: 
"Na základe všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú.
Obdržaním tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru"

PS: Komentár môžete písať nižšie


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450

Stav konania vo veci PETÍCIE k 20.11.2022

2022-11-20 11:41:34

Priatelia podporovatelia petície,

obdržal som e-mailom odpoveď od MV SR o stave konania o našej petícii, cit.:

"Dobrý deň,dňa 16.11.2022 Vám bola z OSZ SPSČ MV SR odoslaná odpoveď na Vašu petíciu „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“. V súlade s § 5 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“) Vás odbor výzvou č. p. SPSČ-OSZ3-2022-002/004335 zo dňa 29.09.2022 vyzval na doplneniepetície o uvedenie adries pobytu všetkých členov petičného výboru s upozornením, že ak v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy petíciu nedoplníte, bude táto v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. odložená. Predmetná výzva Vám bola preukázateľne doručená dňa 05.10.2022, pričom petíciu ste doplnili o požadované údaje podaním zo dňa 07.10.2022, odboru doručeným dňa 11.10.2022. Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. Vám výsledok vybavenia petície OSZ SPSČ MV SR písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. S pozdravom mjr. JUDr. Jana Štofiková".

Koniec citátu.

Dodávam, že akonáhle mi bude doručená odpoveď (asi zajtra, pozajtra?), túto v plnom znení pre vás uverejním tu.
Bada


Ing. Pavol Bada, e-mail: bada@bezpzlozky.eu, tel: 0903 427 450Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

 • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
 • Kontaktujte svojich priateľov
  1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
  2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
  3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...