Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - podpora

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 4. 12. 2022, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania (ttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/707) zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (nová dôchodková dávka - 13. dôchodok od roku 2024).      Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu zákona hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej navrhuje aby nárok na 13. dôchodok mali aj: ·     poberatelia výsluhového dôchodku priznaného podľa zákona č. 328/2002 Z.z., ktorí dovŕšil dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a nepoberajú starobný dôchodok a ·     poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku   priznaného podľa zákona č. 328/2003 Z.z. Hromadná pripomienka: K Čl. IV, § 143ap, ods. 1 Na konci prvej vety navrhujeme pred text: „ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“ doplniť text: „a poberateľovi výsluhového dôchodku,  ktorého poberateľ dovŕšil dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku   priznaného podľa zákona č. 328/2002 Z.z.“ Odôvodnenie: V dôvodovej správe a v ďalšej dokumentácii sa uvádza, že účelom návrhu zákona je aj posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a v novele je obsiahnutá aj právna úprava, ktorá zabezpečí vyplácanie 13. dôchodku aj tým poberateľom dôchodkov, ktorých dôchodok rovnakého druhu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. V tejto skupine poistencov nie sú ale uvedení tí poberatelia výsluhového dôchodku priznaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z., ktorí dovŕšili dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a nepoberajú starobný dôchodok a ani poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku priznaného podľa tohto zákona. Absenciu tejto skupiny poistencov v návrhu zákona považujeme za diskriminačnú a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky nakoľko už aj Najvyšší súd SR ale aj Ústavný súd SR viackrát konštatoval, že výsluhový dôchodok, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. môže od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení  (poistení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia (poistenia). Aj podľa odborného vyjadrenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva (číslo SNSLP/2023/00206-2zo dňa 30.06.2023) má výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku  pre  vznik   nároku  na   starobný   dôchodok  zo  všeobecného  systému  dôchodkového poistenia charakter dávky v starobe. Skutočnosť, že poberatelia výsluhového dôchodku priznaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z., ktorí dovŕšili dôchodkový vek a invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku podľa tohto zákona sú poberateľmi dôchodkových dávok práve z osobitného systému sociálneho zabezpečenia by im nemalo byť na ujmu. Okrem toho nárok na zachovanie starobného dôchodku po celú dobu sociálnej udalosti, teda počas celého života po prežití ustanoveného veku vyplýva aj podľa čl. 19 Dohovoru o invalidných,  starobných a pozostalostných dávkach (č. 128).      Túto hromadnú pripomienku verejnosti považujeme za zásadnú. V prípade, že predkladateľ návrhu tejto hromadnej pripomienke verejnosti nevyhovie, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@asociaciapolicajtov.sk.


Asociácia policajtov vo výslužbe (VETEREAN POLICE SLOVAKIA)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Asociácia policajtov vo výslužbe (VETEREAN POLICE SLOVAKIA) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...