PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

Kontaktujte autora petície

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z

2022-12-28 17:55:34
BSK 27.12.2022 zverejnilo na enviro portali dokumenty k posudzovaniu vplyvov na zivotne prostredie.

 


 


 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou, ktorá v súlade s § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, na adresu:
Okresný úrad Bratislava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3

 

Jozef

Zverejnenie dokumentu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu regiónu - BSK

2022-11-08 17:48:43

Vážení signatári petície, 

na úrade Bratislavského samosprávneho kraja bol z zverejnený dokument Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu regiónu - BSK. 

Na základe posledného odporúčania ministerstva životného prostredia bolo, aby dotknuté obce pozorne sledovali začiatok procesu EIA a navrhli iný variant, ktorý by sa taktiež musel hodnotiť. Pri prebiehajúcej zmene ÚP BSK by mali pracovať na tom, aby sa nevyhovujúci variant tangenty odstránil.  Podľa zverejnených dokumentov, k tomu zatiaľ neprišlo aj napriek silnému tlaku zo strany občanov dotknutých obcí a taktiež starostov obcí. Prerokovanie bude dňa 24.11.2022 o 16,00 hod. 

UP_Zmena_II1.JPGOznam1.JPG


Jozef Piták

STRETNUTIE SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2021-07-04 11:57:36Dňa 21.6.2021 zástupcovia obce Ivanka pri Dunaji a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana diskutovali o možnostiach pri plánovanej výstavbe tangenty v zmysle územného plánu BSK.
Odporúčaním ministerstva je, aby dotknuté obce pozorne sledovali začiatok procesu EIA a navrhli iný variant, ktorý by sa taktiež musel hodnotiť. Pri prebiehajúcej zmene ÚP BSK by mali pracovať na tom, aby sa nevyhovujúci variant tangenty odstránil.
Aktuálne navrhované varianty (modrý a červený) by narušili biokoridor, výstavbou by prišlo k "ohradeniu" obce Ivanka hradbou vytvorenou z protihlukových stien. 

 

Vítame akúkoľvek aktivitu v tejto oblasti za zachovanie jedinečnosti pre nás dôležitého biokoridoru.

 


Online stretnutie s BSK

2021-03-16 06:55:42

Chceli by sme Vás oboznámiť o ďalšom kroku v odoslanej petícií proti výstavbe "tangenty". BSK iniciovalo stretnutie ohľadne petície a pripravovaného projektu. Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami BSK a členmi petičného výboru. Na tomto stretnutí bolo zo strany BSK odkomunikované, že vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté obce v minulosti nemali voči výstavbe výhrady a prebrali plánované trasovanie do svojich územných plánov, ostáva zatiaľ postup nezmenený. V najbližšom kroku sa k plánovanej výstavbe bude vypracovávať Zámer EIA, ktorý posúdi dopad na životné prostredie. Po jeho vypracovaní dostanú dotknuté obce opäť možnosť vyjadriť sa k jeho záverom. V prípade ďalšieho posunu tejto problematiky vás budeme opäť informovať.


Podanie petície na úrady

2021-01-16 06:51:28

Tak ako všetky aktivity, aj nás zdržala korona v mnohých ohľadoch, ale napokon sa to petičnému výboru podarilo dotiahnuť do konca! Tento týždeň boli všetky potrebné dokumenty petície odovzdané na BSK, NRSR, Úrad vlády SR a Ministerstvo dopravy SR.

O ďalšom vývoji ohľadom petície vás budeme informovať, keď to bude aktuálne. Prajeme všetkým len to najlepšie a veľa zdravia a síl v celom novom roku!


Prosim o potvrdenie podpisu mailom

2020-09-17 19:25:21

Prosím Občanov, ktorí podpísali petíciu a svoj podpis nepotvrdili z linku, ktorý dostali mailom, aby tak urobili. Mail môže byť aj v spame, alebo medzi automatickými odpoveďami. Inak Váš hlas nebude platný. Taktiež je dôležité uvádzať svoju adresu (ulica a číslo domu), tieto informácie nie su zverejnené.

Ďakujeme.

 

 


Jozef PitákZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...