Výzva MŠVVaŠ SR na preskúmanie vhodnosti filmového diela "Kto je ďalší?" pre školské predstavenia

Kontaktujte autora petície

ĎAKUJEM

2020-01-22 19:49:55

ĎAKUJEM


Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

VYJADRENIE MINISTERSTVA KULTÚRY

2020-01-16 12:48:36

Citujem z vyjadrenia Ministerstva kultúry: “Po posúdení predmetného obsahu následne došlo k prevereniu správnosti určenia vekovej vhodnosti predmetného audiovizuálneho diela v súlade s jednotným systémom označovania. Vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo kultúry dospelo k záveru, že veková vhodnosť audiovizuálneho diela „Kto je ďalší?“ bola označená nesprávne, rozhodlo, že vo veci začne správne konanie.”


Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

POĎAKOVANIE

2019-12-15 13:35:14

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou POĎAKOVALA ZA VAŠU PODPORU TEJTO PETÍCIE, AKO AJ VAŠE OSOBNÉ VÝPOVEDE, ktoré výrazne pomohli a pomáhajú pri napĺňaní bodov petície. Zároveň by som Vás chcela informovať o stave riešenia bodov petície.

BOD č.2 Žiadame prehodnotiť prezentovanie filmového diela ako nástroja na vzdelávanie a výchovu, vhodného pre školské predstavenia

Ministerka školstva aj na základe stanoviska VUDPaP veľmi promptne zareagovala a vydala verejné stanovisko, po ktorom nasledovalo aj usmernenie do škôl, takže v súčasnosti by už školáci nemali byť exponovaní filmovému dielu Kto je ďalší? počas školských predstavení. TOUTO CESTOU SA PANI MINISTERKE A JEJ TÍMU CHCEM VEĽMI PEKNE POĎAKOVAŤ. Je doležité pripomenúť, že MŠVVaŠ SR odstúpilo od spolupráce so spoločnosťou eSlovensko už v roku 2017 a cíti sa podvedené touto spoločnosťou.

BOD č.1  Žiadame prehodnotiť vhodnosť filmového diela pre maloletého diváka (12+), lebo sme presvedčení, že filmové dielo svojim obsahom a charakterom ohrozuje jeho vývin. / BOD č. 4 Žiadame zaradenie varovania, že filmové dielo nie je vhodné pre citlivé povahy, pretože obsahuje vulgarizmy, násilné zábery a emočné vypäté scény. Zároveň žiadame, aby v rámci premietania filmového diela boli k dispozícii kontakty na odbornú pomoc buď vo forme informačného letáku alebo po ukončení filmu ešte pred uvedením záverečných titulkov.  

FILM MA ALE STÁLE ODPORÚČANIE PRE VEKOVÚ SKUPINU 12+, nemá pridané varovania pre citlivý obsah, ani vhodne umiestnené kontakty pre pomoc. Navyše pán režisér pokračuje v organizovaní premietania pre školákov a organizovaní seminárov.

Oslovili sme Ministerstvo kultúry, Slovenský filmový ústav, Slovenskú obchodnú inšpekciu, distributéra filmu Bonton film, ako aj Slovenskú úniu filmových distributérov so žiadosťou o prehodnotenie určenia vhodného veku a pripravili sme aj podklady dokladujúce v čom je filmové dielo nevhodné pre deti a dospievajúcich a prečo sa na neho nevzťahuje ani výnimka pre účely výchovy a vzdelávania (§ 3, ods. 6 vyhlášky). Na podnet reagovali: SOI, Slovenský filmový ústav.

Odborné stanoviská vydali viacerí odborníci a odborné komunity (napr. Klinika detskej psychiatrie NÚDCH, Slovenská a česká komora učiteľov, Konferencie biskupov slovenska, e-bezpečí – K. Kopecký). Odborné stanoviská ako aj petíciu zhŕňa v svojej výzve Liga pre duševné zdravie https://www.dusevnezdravie.sk/peticia-vyzva-msvvas-sr-na-preskumanie-vhodnosti-filmoveho-diela-kto-je-dalsi-pre-skolske-predstavenia/

Na rade je teda MINISTERSTVO KULTÚRY, ktoré zdá sa jediné má možnosť zmeniť odporúčanie pre vekovú skupinu. Podnet bol podaný 14.11.2019 a neskôr doplnený, čakáme na odpoveď.

BOD č. 3  Žiadame odborných garantov filmového diela, ktoré sa prezentuje ako školský film,aby objasnili, z akých teoretických rámcov vychádzajú, o aké vedecké dôkazy o vhodnosti a účinnosti či relevantnosti sa opierajú, akým spôsobom tvorcovia, distribútori filmu monitorujú možné riziká, neželané vplyvy a akým spôsobom ich ošetrujú. Nám známe vedecké dôkazy namietajú etickú spornosť využívania zastrašujúcich taktík v prevencii maloletých, ako aj ich neúčinnosť v prevencii.

V tomto bode sa môžeme oprieť iba o výpovede pána Ing. Drobného a pani dr. Slávikovej pre média, alebo počas diskusie pri premietaní filmu Kto je ďalší?  pre odbornú obec v kine Europa (5.12.2019). Výchovno-vzdelávací zámer spochybnilo samotné MŠVVaŠ SR a máme za to, že film síce otvára témy, ale neponúka riešenia, neguje a spochybňuje zdroje pomoci, využíva zastrašovanie smrťou, ponúka návody na sebapoškodzovanie, rizikové správanie a suicidálne správanie. Zatiaľ sme nepočuli o inom “dôkaze” účinnosti ako okamžité spätné väzby od školákov veľmi pochybného pôvodu.  

Bod č. 5 Žiadame zaviesť systémové opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby filmové diela odporúčané pre školské predstavenia spĺňali jasne stanovené kritériá.

Filmové dielo vzniklo a je distribuované  pravdepodobne v rámci zmluvy Úradu podpredsedu vlády, Ministerstva spravodlivosti SR a  eSlovensko (D107/2019/13, 296/2018), pričom Úrad podpredsedu vlády je v projekte uvádzaný ako hlavný partner, ktorého úlohou je zabezpečiť šírenie filmu na školách na celom územi SR, ale aj šírenie do 27 krajín EÚ. Túto ambíciu už Ing. Drobný potvrdil.

Z tohto dôvodu sme dali podnet na  Ministerstvo spravodlivosti SR  vykonanie kontroly dodržania účelu a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie č. D107/2019/13 zo dňa 30.05.2019 uzatvorenej medzi Ministerstvom spravodlivosti a eSlovensko zo strany prijímateľa dotácie - eSlovensko. Máme za to, že prijímateľ dotácie poskytnutú dotáciu nepoužil v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 302/2016 Z. z.

Požiadali sme aj Úrad podpredsedu vlády o prehodnotenie ďalšieho šírenia filmového diela “Kto je ďalší?” maloletým divákom a tiež upustenie od ambície šírenia tohto diela za hranice SR, čo už v tejto chvíli vyvoláva obavy v zahraničí.

Obavu vyvoláva aj aktuálne pripomienkovaná Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore a Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 - 2021 LP/2019/843 a najmä účasť pán Ing. Drobného a pani dr. Slávikovej v expertnom tíme, čo nevylučuje, že sa v budúcnosti nestretneme s nevhodnou expozíciou detí a dospievajúcich.  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2019%2F843&_processDetail_WAR_portletsel_action=pplpZobrazPripomienky&fbclid=IwAR0acJX_4MSVAq3AHjc9su7q0uDRUy9DuZHdu4P6owqx19Jw1im58yDVcnI  

Na záver sa Vám chcem všetkým veľmi poďakovať a  poďakovanie patrí aj všetkým odborníkom, odborným spoločnostiam, ktoré nemlčali, ale aktívne sa zapojili s cieľom chrániť životy, zdravie a zdravý vývin detí a dospievajúcich.  

S úctou   Andrea Madarasová Gecková


Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakultaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.