PETÍCIA proti Zmene 64 - návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra: Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra - Zobor

Kontaktujte autora petície

Ukončenie petície proti Zmene č. 64 návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra: Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra – Zobor

2018-10-02 08:05:45

Dňa 13.9.2018 na 43. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre bol v rámci bodu Návrh územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Nitra“ prerokovaný bod č. 64: ,,Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra – Zobor“.

Naša požiadavka týkajúca sa tohto bodu znela : Žiadame zastavenie konania na zmenu územného plánu mesta Nitra v súvislosti s vymedzením trasy a koridoru pre lanovku (Zmena 64) až do času, kým nebude proces EIA ukončený.

Našu požiadavku podporila poslankyňa Mgr. Renáta Kolenčíková, k  problematike bolo umožnené vystúpiť aj zástupcovi petičného výboru doc. Petrovi Mederlymu, ktorý objasnil širšie súvislosti a ciele petície. Po diskusii navrhovaný bod číslo č. 64 nebol schválený – znamená to, že zmena územného plánu nebola odsúhlasená.

I napriek tomu, že so získavaním podpisov sme začali dňa 11.9.2018 a 13.9.2018 a ciele boli  petície splnené, rozhodli sme sa  pokračovať v ich zhromažďovaní. Petíciu sme ukončili dňa 25.9.2018, teda po 14 dňoch. Zamerali sme sa na mestskú časť Zobor, na lokalitu okolo Klinčekovej ulice, ktorá by bola najviac dotknutá výstavbou nástupnej stanice lanovky, parkoviska, bežeckých dráh, servisu až po výrub lesa.

Celkom sme zozbierali 749 podpisov.  

Sme radi, že za taký krátky čas množstvo obyvateľov Nitry (hlavne Zobora) podporilo našu petíciu. Naďalej však budeme podrobne sledovať dianie v lokalite Zobora a Pyramídy, aby sme zachránili jedinečné prírodné prostredie tohto malého, ale veľmi cenného územia. Potvrdzujú sa totiž naše predpoklady, že s výstavbou lanovky sa ruka v ruke vynárajú aj iné zámery - výstavba vysokej vyhliadkovej veže, spevnenej cesty na Pyramídu, ubytovacieho zariadenia a príslušnej technickej infraštruktúry.

Nedopustíme, aby sa Zobor stal miestom masového turizmu a komercie, ako to žiaľ, môžeme vidieť v iných územiach na Slovensku. Naším cieľom je zachovať prírodný charakter Zobora nielen pre súčasných obyvateľov mesta a turistov zo širokého okolia, ale aj pre budúce generácie.    

MUDr. Jozef Matta,  Nitrianske fórum, predseda    

Prosím Vás, aby ste sa s otázkami a žiadosťami o vyjadrenie obracali na hovorcu organizátorov petície:   Doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.     0905 626 151  pmederly@gmail.com


Občianske združenie Nitrianske fórum. Osoba zodpovedná a konajúca v mene NF: MUDr. Jozef Matta.

Návrh na zmenu územného plánu pre vymedzenie koridoru a trasy lanovky na Zobor neprešiel cez mestské zastupiteľstvo.

2018-09-18 12:23:03

Vážení spoluobčania,

Možno ste už postrehli, že aj vďaka našej iniciatíve, teda aj vďaka vašim podpisom nebola schválená zmena územného plánu pre vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra - Zobor.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/166742#2533 - reportáž RTVS

https://nitraden.sk/lanovku-na-zobor-uzemneho-planu-mesta-zatial-nezapracuju-poslanci-tak-reaguju-na-peticiu/?utm_source=jankak&utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo - noviny Nitradeň

Tlak na toto územie však naďalej zostáva. Budú sa posudzovať vplyvy na životné prostredie tzv. veľká EIA, ktorá
môže trvať rok či dva. Jej výsledok určí či sa vôbec môže takýto projekt realizovať a za akých podmienok. Podnikateľ pán Slavomár Eliáš / majiteľ Kúpeľov Bojnice/ prišiel s návrhom výstavby vyhliadkovej veže s infraštruktúrou. Nitrianske  biskupstvo je naďalej naklonené tomuto projektu.

https://mynitra.sme.sk/c/20915414/na-zobore-chce-postavit-podobnu-vyhliadkovu-vezu-ako-v-bojniciach.html

Chránené územie Zobora sa zapáčilo developerom a zrejme sa tento boj tak ľahko neskončí. Petíciu necháme ešte chvíľu v obehu a následne bude odovzdaná na mestský úrad.

Ďakujeme za podporu a zostávame v strehu.

 

S úctou  

Nitrianske fórum MUDr. Jozef Matta a kolektív


Občianske združenie Nitrianske fórum. Osoba zodpovedná a konajúca v mene NF: MUDr. Jozef Matta.

PETÍCIA proti Zmene 64 - návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra: Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra - Zobor

2018-09-12 11:13:01

  Vážení spoluobčania, rozhodli sme sa reagovať na Vaše početné podnety a zorganizovať petíciu, v ktorej žiadame zastavenie konania na zmenu územného plánu mesta Nitra v súvislosti so zámerom vybudovať na Pyramídu – predvrchol Zobora lanovú dráhu v novej trase.  Sme proti jej realizácii z dôvodu zhoršenia kvality prírodného prostredia v chránenom území Zobora a životného prostredia obyvateľov priľahlých domov. Svojím podpisom protestujeme voči tomuto projektu a žiadame primátora a zastupiteľstvo Mesta Nitra, aby v zárodku zastavili tento projekt. Zároveň intenzívne vnímame aktuálne riziko premeny Zobora a Pyramídy na komerčne využívaný priestor (okrem lanovky a hotela sa objavil zámer na výstavbu vyhliadkovej veže napriek tomu, že z Pyramídy je krásny výhľad aj bez rozhľadne...) a žiadame primátora a zastupiteľstvo Mesta Nitra, aby takéto projekty odmietli. Sme proti komerčnej devastácií tohto územia s významnými chránenými ekosystémami, ktoré prinášajú úžitok všetkým, nie len developerom a podporujeme v oblasti Zobora rozvoj mäkkých foriem cestovného ruchu, najmä zdravšie aktivity ako je pešia a poznávacia turistika.

Podrobné informácie o problematike nájdete na :

www.nitrianske-forum.webnode.sk                 

www.facebook.com/otazkyprelanovkuZobor  

Stručný súhrn plánovaných aktivít a súčasného stavu posudzovania a povoľovania: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra predložilo návrh na realizáciu projektu „Vyhliadková kabínová lanovka Nitra-Zobor“, ktorý počíta s týmito zásahmi:

-          Lanovka v novej trase v doteraz nedotknutom území, výrub na ploche 26 766 m² lesa, a to v biotopoch národného a európskeho významu, v blízkosti Zoborskej lesostepi (5. stupeň ochrany).

-          Hotel na Pyramíde  (potrebný je prívod vody, elektriky, kanalizácia).

-          Vyhliadková terasa  (dnes sa už hovorí o budovaní vysokej  vyhliadkovej veže, ako sú napr. v Bojniciach, Bachledovej doline, Veľkej Rači).

-          Nástupná stanica lanovej dráhy, parkoviská, bežecké a lyžiarske dráhy, servis pre cyklistov, bufety.

-          Rekonštrukcia a spevnenie cesty na Pyramídu (je v procese posudzovania úradmi).

Stanoviská Štátnej ochrany prírody SR (Správy CHKO Ponitrie) i Ministerstva životného prostredia SR k projektu sú v tejto etape zamietavé, svoje pripomienky k nemu podali jednotlivci i občianske iniciatívy. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie 3, vydal rozhodnutie, že tento zámer sa bude ďalej posudzovať z hľadiska vplyvov na ŽP, s určením rozsahu posudzovania.

Podrobnosti nájdete na stránke: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/vyhliadkova-kabinova-lanovka-nitra-zobor.  

V súčasnosti sme v etape, keď Biskupstvo Nitra, pokiaľ chce v zámere pokračovať ako navrhovateľ, musí predložiť štúdiu o vplyvoch na životné prostredie, vypracovanú autorizovanou inštitúciou. Na realizáciu tohto zámeru je však zároveň potrebný aj silný investor – dá sa však očakávať, že jeho prioritou bude skôr zisk a nie ochrana prírody a životného prostredia obyvateľov mesta.  

Vyjadrite preto podporu našej i Vašej iniciatíve svojím podpisom petičnej listiny a informujte o probléme aj ďalších ľudí. Každý podpis prispeje k zachovaniu terajšieho stavu a víťazstvu prírody nad komerciou. 

  Vážení občania, oslovte aj poslancov mestského zastupiteľstva za obvod ZOBOR – DRAŽOVCE. Poproste ich, aby konali v záujme slušných ľudí a nie oligarchov, ktorým záleží len na peniazoch.

Kontakty:

Ing. Miloslav Hatala, Jozefa Vuruma 4, 0905 403 749  miloslav.hatala@nitra.sk

Mgr. Renáta Kolenčíková, Hornozoborská 101, 0914 373 329  renata.kolencikova@nitra.sk

Pavel Varga, Janského 4, 0903 460 550  pavel.varga@nitra.sk                                                        

Prosíme Vás o podporu a podpísanie petičnej listiny.  

S úctou   Nitrianske fórum MUDr. Jozef Matta  Kláštorská 55, 949 01 Nitra   

nitrianskeforum@gmail.com


Občianske združenie Nitrianske fórum. Osoba zodpovedná a konajúca v mene NF: MUDr. Jozef Matta.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.