Zmena zákona o voľbách

Označenie podania: P E T Í C I A

Adresa orgánu verejnej správy:
Národná rada Slovenskej republiky,  Do rúk jej predseda Mgr. Pavla Pašku

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

Predmet verejného záujmu: Zvrchovaný, demokratický a právny štát a ľudské práva a slobody občanov

Kto ju podáva: Ing. Štefan Štefanides, nar.: 23.11.1952 bytom Cintorínska 240/13, 991 06 Želovce

Ja, dole podpísaný Ing. Štefan Štefanides, týmto podávam Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu „Za zmenu zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR.“


I.
Na Slovensku došlo k zníženiu životnej úrovne občanov. Došlo tiež k zníženiu kvality ich života.

Pokles životnej úrovne a pokles kvality života na Slovensku zapríčinili aj doterajší zvolení zástupcovia a tiež ďalší  ústavní činitelia,  lebo novelizovali zákony a vydávali rozhodnutia vo svoj prospech a v neprospech občanov Slovenska. V ich prospech a v neprospech občanov Slovenska je aj zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady.


Takto novelizované zákony a vydané rozhodnutia nie sú v súlade s našou Ústavou a medzinárodnými dohovormi, vrátane zákona č. 333/2004 Z. z.

Oberali a oberajú nás tak o naše ľudské práva a slobody, rozkrádali a rozkrádajú náš majetok a zadĺžili a zadĺžujú Slovensko. Miesto demokracie tu vytvorili stranícky štát.

Ich povinnosťou však bolo chrániť zvrchovanosť, demokraciu, právo v štáte,  ľudské práva a slobody občanov a robiť opatrenia na zvyšovanie ich životnej úrovne a kvality života.

Pomáhali a pomáhajú im v tom média a tí, čo vytvárajú verejnú mienku, keď toto konanie zakrývali a vytvárali v nás ilúzie, že žijeme v naozaj demokratickej spoločnosti a hrali nám tu divadlo o tom, ako ľavica bojuje proti pravici a ako ústavní činitelia doma a vo svete  chránia demokraciu a ľudské práva a slobody.

 

 

II.

Ústava je základným kameňom právneho štátu.

Na znení Ústavy Slovenskej republiky sa dohodli občania Slovenskej republiky prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Ústavní činitelia v tomto vzťahu zastupujú štát, preto pri vykonávaní  funkcie verejného činiteľa, by mali dodržovať Ústavu SR bez výnimky.

V skutočnosti však pre ústavných činiteľov je naša Ústava iba toaletným papierom, ktorý sa po použití zahodí.

Ústavu použili ju iba vtedy, keď skladali  sľub ústavného činiteľa.

Napríklad poslanci skladajú tento sľub:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

O tom, že ústavní činitelia už roky nedodržujú tento sľub a ústavu, svedčia dôkazy, ktoré su uvedené na tomto odkaze:

http://blog.sme.sk/blog/19766/320759/porusovanieustavy.pdf

 

III.

Nesúlad zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR (ďalej len zákon o voľbách) s ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.


1. Zákon o voľbách nie je v súlade s našou Ústavou pretože:

- nie je v súlade s jej článkom 29 odsek 4, podľa ktorého „Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu“ Politické strany podávajú kandidátne listiny a preto neoprávnene zasahujú do kreácie štátnych volených orgánov zákonodárnej moci a cez stranícke poslanecké kluby sa podieľajú aj na voľbe výkonnej a súdnej moci. Takto dochádza k prepojeniu zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci cez politické strany. Výsledkom je, že miesto demokracie máme stranícky štát.

- nie je v súlade s jej článkom 30 odsek 1, podľa ktorého „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov... kandidátov na poslancov navrhujú politické strany a nie občania. Občania, ktorý nie sú členom politickej strany preto nemajú právo zúčastniť priamo na správe verejných vecí. Občania nemôžu si slobodne zvoliť svojho zástupcu, keď nesúhlasí s kandidátmi, ktorých navrhli politické strany. Preto si musí vybrať iba zlodeja, ktorý menej kradne.

- nie je v súlade s jej článkom 30 odsek 3, podľa ktorého „Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.“ Volebné právo nie je rovné, pretože občania, ktorí sú nestraníci nemôžu navrhovať kandidátov. Volebné právo nie je priame, pretože sa volia politické strany pomerným spôsobom a nie kandidáti do volebných krajov s jedným mandátom.

- nie je v súlade s článkom 73 odsek 2  podľa ktorého „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Občania nenavrhujú svojich poslancov. Poslancov navrhujú politické strany cez kandidátku politických strán.. Poslanec nezastupuje konkrétnych voličov. Za to, že ho na kandidátku navrhla politická stranu je nepriamo viazaný názorom strany, ktorú zastupuje.

- nie je v súlade s článkom 74 odsek 1  podľa ktorého „Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.“ Volebné právo nie je rovné, pretože občania, ktorí sú nestraníci nemôžu navrhovať kandidátov na poslancov. Volebné právo nie je priame, pretože sa volia politické strany pomerným spôsobom a nie kandidáti do volebných krajov s jedným mandátom.

 

2. Zákon o voľbách nie je v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením OSN dňa 10.12.1948

- nie je v súlade s jej článkom 20, podľa ktorého „„Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia“  a článkom 21, podľa ktorého „Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.“Lebo kandidátov na poslancov navrhujú politické strany a nie občania. Občania, ktorý nie sú členom politickej strany preto nemajú právo zúčastniť priamo vlády svojej krajiny. Občania nemôžu si slobodne zvoliť svojho zástupcu, keď nesúhlasí s kandidátmi, ktorých navrhli politické strany. Preto si musí vybrať iba zlodeja, ktorý menej kradne.

 

IV.

Z uvedených dôkazov vyplýva toto:

- Protiústavné zákony a rozhodnutia mohli prijímať preto, lebo im to súdna moc dovolila.

- Súdna moc (súdy a prokuratúra) im to mohla dovoliť, lebo ich za rozhodovanie nie je možné stíhať ani po skončení ich mandátu. Zvolení zástupcovia im to tak v našich zákonoch upravili.

- Súdna moc realizovala okolo ústavných činiteľov, pri porušovaní ústavy, kruhovú obranu cez právne medzery v zákonoch. Tieto vytvorili a schválili novelizáciou zákonov zvolení zástupcovia.

- Z uvedeného vyplýva, že došlo k prepojeniu zákonodárnej a súdnej moci cez politické strany a vznikol tak stranícky štát.

- Znenie zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR umožnilo, aby stranícky štát nezanikol ani po nových voľbách. Umožnilo to ustanovenia o jednom volebnom obvode, o pomernom systéme a o kandidátnej listine, podľa ktorej kandidátnu listinu môže podať iba politická strana.V.

Na základe uvedeného žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zmenila zákon č. 333/2004 Z. z.. o voľbách do Národnej rady SR tak, aby bol v súladu s Ústavou SR, s medzinárodnými dohovormi, hlavne s článkom 20 a 21Všeobecnej deklarácie ľudských práv, a v súlade s potrebami väčšiny občanov.


Konkrétne navrhujem nasledovné zmeny:

- v § 1 zákona č. 333/2004 Z. z. vypustiť záver ustanovenia „podľa zásady pomerného zastúpenia“.

- v § 3 zákona č. 333/2004 Z. z. časť „má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“ týmto znením: má trvalý pobyt na území volebného kraja v ktorom kandiduje,

- znenie § 11 zákona č. 333/2004 Z. z. zmeniť na „Územie Slovenskej republiku tvorí 150 volebných krajov s jedným mandátom.

- upraviť piatu časť – podávanie a registrácia kandidátnych listín , § 18 až 24 tak, aby kandidátov mohli všetci občania, ktorý o to prejavia záujem a majú trvalé vo volebnom kraji.

 

Túto online petíciu podporili a ďalej podporujú občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícií. Sú uvedení na internetovej adrese:

http://www.peticie.com/zmena_zakona_o_volbach 

S úctou k ľudským právam a slobodám.

V Želovciach dňa 10. februára 2013

 

Ing. Štefan Štefanides

 

 


Štefan Štefanides    Kontaktujte autora petície