Petícia za zastavenie výrubu stromov na Hlbokej ulici v Trnave

UPOZORNENIE:

Po vypísaní Vášho mena a e-mailovej adresy Vám príde potvrdzovací e-mail do Vašej e-mailovej schránky a je potrebné, aby ste klikli na odkaz v správe a potvrdili tým Váš podpis. Až potom sa Váš hlas započíta.

Prosím podporte svojim podpisom záchranu stromov, máme tieto stromy radi a záleží nam na nich.

 

TEXT PETÍCIE:

Vážený pán primátor, JUDr. Peter Bročka, LL.M.,

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme svoj nesúhlas s barbarským výrubom mestskej zelene (stromov a kríkov) v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave a žiadame Vás o okamžité zastavenie výrubu stromov mestskej zelene v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave.

Naše stanovisko odôvodňujeme nasledovne:

- Podľa dendrologického posudku je upravená spoločenská hodnota drevín, ktoré majú byť vyrúbané v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave 57 847,40 EUR (teda v prepočte 1 742 710,77 Sk) ! Mesto Trnava patrí k mestám s najnižším podielom mestskej zelene na Slovensku a nesúhlasíme s tým, aby boli v tejto lokalite Trnavy vyrúbané stromy v takej obrovskej spoločenskej hodnote.

- Podľa informácií, ktoré nám boli poskytnuté na Mestskom úrade v Trnave má byť v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave vyrúbaných viac ako 200 stromov (cca 211 stromov).

- Pilčíci realizujúci tento výrub nás informovali, že od Mestského úradu v Trnave dostali objednávku na výrub cca 290 stromov, pričom v rozhodnutí o výrube je uvedených 211 stromov. Muži, ktorí odvážali preč vyrúbané stromy, nám povedali, že tie stromy vyvážajú na smetisko, pričom viaceré vyrúbané stromy boli podľa ich konštatovania zdravé. Myslíme si, že vyrúbať takmer 200 až 300 stromov v stromovom háji na Hlbokej ulici a vyviezť ich všetky na smetisko je skutočne barbarský čin. Nesúhlasíme s takýmto ničením mestskej zelene v Trnave.

- Podľa informácií, ktoré nám boli poskytnuté na Mestskom úrade v Trnave, bolo jedným z dôvodov výrubu týchto stromov to, aby mohli ľudia vidieť na trnavské hradby. V Trnave je však viacero ulíc, odkiaľ je možné pozorovať mestské hradby (napr. Michalská ulica, Dolné bašty, Bernolákov sad, atď.). Preto nedostatočnú viditeľnosť mestských hradieb považujeme za úplne absurdný a nezmyselný dôvod na výrub stromov a na ich úplnú likvidáciu.

- Na základe už uskutočneného výrubu stromov a kríkov v prvej časti stromového háju na Hlbokej ulici vidíme, že ide prakticky o jeho úplnú devastáciu a na mnohých miestach zostala iba holá pláň.

- V dendrologickom posudku boli v stromovom háji na Hlbokej ulici iba 2 stromy označené ako úplne suché a iba pri 1 strome z celého zoznamu stromov bolo uvedené, že mu hrozí zlomenie na báze, čo je dôvodom na výrub stromu.

- Napriek tomu, že Združenie domových samospráv požadovalo vyhotovenie odborného fytopatologického posudku zdravotného stavu drevín v stromovom háji na Hlbokej ulici v Trnave, tento odborný fytopatologický posudok zdravotného stavu drevín vypracovaný nebol.

- Podľa informácií, ktoré nám boli poskytnuté na Mestskom úrade v Trnave, sa na parcelách pozemkov stromového háju na Hlbokej ulici v Trnave, kde teraz pília stromy, neplánujú vysadiť žiadne nové stromy, náhradná výsadba má byť realizovaná v iných lokalitách mesta.

- Tento výrub stromov považujeme za nezmyselnú devastáciu trnavskej mestskej zelene, ktorá je tak potrebná pre kvalitu života občanov v našom meste!

 

Vážený pán primátor, vzhľadom na uvedené dôvody Vás žiadame:

1. Aby ste urýchlene zasiahli a okamžite zastavili výrub stromov mestskej zelene v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave.

2. Zároveň Vás žiadame, aby na parcelách pozemkov v stromovom háji pri hradbách na Hlbokej ulici v Trnave boli čím skôr ešte v priebehu roka 2017 vysadené nové stromy v adekvátnej spoločenskej hodnote stromov, ktoré tam boli doteraz vyrúbané.

 

POZOR ! Okrem tejto online petície prebieha aj petícia fo forme petičných hárkov vytlačených na papieri, v ktorej žiadame od pána primátora okamžité zastavenie výrubu stromov na Hlbokej ulici v Trnave, ktorá bola spustená 21.1.2017 večer. Obyvatelia Trnavy vyjadrujú našej petícii podporu a mnohí nám poďakovali, že sme túto petíciu zorganizovali a že nám záleží na záchrane stromov našej mestskej zelene. 

Túto petíciu neorganizujem sama, ale sme 3 členovia petičného výboru - okrem mňa ešte Mgr. Matúš Sitár, PhD. a Andrej Krippel. Väčšina obyvateľov ulice Hlboká vôbec netušilo o tom, že v stromovom háji v ich blízkosti má byť uskutočnený výrub takého veľkého počtu stromov, a nikto sa ich nespýtal na ich názor a či s tým súhlasia. Z týchto dôvodov sa petícia začala až potom, keď si obyvatelia všimli, že sa výrub stromov už začal. V častiach stromového háju na Hlbokej ulici, odkiaľ výrub stromov začal, zostala na mnohých metroch štorcových iba holá pláň bez akýchkoľvek stromov a drevín, čo považujeme za devastáciu mestskej zelene.

V stromovom háji na Hlbokej ulici zostalo ešte niekoľko desiatok stromov označných na výrub, ktoré ešte vyrúbané neboli a tie je ešte možné zachrániť. Podporte nás prosím v našej snahe o záchranu mestskej zelene.

 

Petičný výbor:

Mgr. Matúš Sitár, PhD.  - Trnava

Mgr. Eva Olachová, PhD. - Trnava

Andrej Krippel - Trnava

 


Mgr. Eva Olachová, PhD.    Kontaktujte autora petície