Zastavenie stavebných prác na výstavbe haly Business Center Senec 3, Hala D

Ako občania Slovenskej republiky a obyvatelia mestskej časti Senec – obytná zóna Malý Biel a Veľký Biel časť Malý Biel, využívajúc svoje práva v zmysle zákona číslo 85/1990 Zb.zákonov o petičnom práve, vyjadrujeme svoje stanovisko, v ktorom zásadne nesúhlasíme s výstavbou haly Business Park Senec 3, Hala D, Diaľničná cesta Senec, ktorej výstavba začala v Apríli 2018.

Ako občanom dotknutej mestskej časti nám bolo zo strany Spoločného stavebného úradu Senec odopreté právo vyjadriť sa v stavebnom konaní, boli nám odopreté i ďaľšie práva v zmysle stavebného a občianskeho zákona a preto využívame inštitút petície a dôrazne žiadame primátora mesta Senec, pána Ing. Karola Kvála, aby začal vo veci konať a zastavil výstavbu haly Business Park Senec 3, Hala D, Diaľničná cesta Senec.

Už postavená hala "C", Bratislava Logistic Park umiestnená na adrese Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 200 metrov od hranice najbližších pozemkov lokality Senec – obytná zóna Malý Biel a Veľký Biel časť Malý Biel, spôsobuje svojou nepretržitou prevádzkou pri nakládkach a vykládkach kamiónov nasledovné negatívne faktory :

hluk samotných kamiónov, trúbenie,

hluk pri nakládkach tovaru a pojazdoch paletových vozíkov po kovových padacích mostíkoch,

hluk z ampliónov umiestnených na fasáde budovy z juho-východnej strany, z ktorých operátor skladu veľmi hlasno a zreteľne naviguje kamióny k rampám,

zápach výfukových plynov z kamiónov pri pohybe vetra zo strany Malých Karpát smerom na našu obytnú zónu,

nočný nepretržitý tok svetla z reflektorov haly, ktoré sú umiestnené na fasáde budovy z juho-východnej strany.

Z týchto dôvodov sme presvedčení, že plánovaná hala Business Park Senec 3, hala "D", bude svojou prevádzkou a umiestnením vo vzdialenosti cca. 50 metrov od zástavby rodinných domov Senec – obytná zóna Malý Biel a Veľký Biel časť Malý Biel ešte negatívnejšie vplývať na kvalitu bývania v predmetnej lokalite, čím budú priamo dotknuté naše práva vyplývajúce z občianskeho zákona.

Ako dotknutá verejnosť uvedená §24 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Vás týmto žiadame o vydanie pokynu na zastavenie stavebných prác na vyššie uvedenom objekte, haly "D", prehodnotenie investičného zámeru v zastavanej obci, a taktiež Vás žiadame, aby ste začali zisťovacie a správne konanie vo veci.


Roman Suchánek    Kontaktujte autora petície