Hromadná pripomienka za ochranu kvality podnikateľského prostredia, zachovanie investícií do finančných inovácií a finančnej gramotnosti

Číslo parlamentnej tlače: 1183

Národná rada SR dňa 8.11.2022 posunula do druhého čítania návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh má v pláne zvýšiť sadzbu osobitného odvodu a rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú ho povinné platiť. Po novom by sa týkal aj širokého množstva subjektov podnikajúcich na základe povolenia od Národnej banky Slovenska, vrátane lízingových spoločností, finančných sprostredkovateľov a poradcov či obchodníkov s cennými papiermi.

Pripomienka je zastrešená Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorá na Slovensku zastupuje vyše 60% finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva.

V tejto zásadnej hromadnej pripomienke žiadame, aby bol návrh zákona stiahnutý z legislatívneho procesu, pretože ohrozí fungujúci konkurenčný trh, ktorý navyše výrazne investuje do inovácií a finančnej gramotnosti obyvateľstva – oblastí, v ktorých Slovensko výrazne zaostáva.

Návrh môže nasledovnými spôsobmi poškodiť spotrebiteľov, širší finančný ekosystém a z dlhodobého hľadiska aj konkurencieschopnosť Slovenska:

  1. Návrh vytvára toxický precedens a dáva vládam bianko šek zdaňovať kohokoľvek – povinnosť platiť osobitný odvod by sa finančných sprostredkovateľov týkala len preto, že na výkon svojej činnosti potrebujú nejaký druh oprávnenia, v tomto prípade od NBS. Na druhú stranu, aj kaderníci a kaderníčky si bez výučného listu nemôžu založiť živnosť. Podobný je aj prípad cukrárov a cukrárok a celého radu ďalších viazaných a remeselných živností. Prečo vyšiel „Čierny Peter“ akurát na finančné či mediálne subjekty, predkladateľ nikdy neodôvodnil.
  2. Regulovaný ≠ oligopolný – poslanci by sa mali pozerať na to, či potreba získania oprávnenia limituje konkurenciu alebo len oddeľuje podvodníkov od serióznych podnikateľov. NBS nelimituje množstvo vydaných licencií, získanie licencie nie je podmienené vysokým poplatkom a licencia negarantuje žiadne výnosy. Na Slovensku pôsobí vyše 400 sprostredkovateľských spoločností a trh je teda zdravo konkurenčný bez potreby štátnych zásahov.
  3. Negatívne následky na podnikateľské prostredie > finančné prínosy do štátnej kasy – odvod by mal minimálny prínos pre štátny rozpočet vzhľadom na obraty jednotlivých finančných sprostredkovateľov a poradcov, avšak dopady takéhoto nepremysleného a neprediskutovaného návrhu na kvalitu podnikateľského prostredia a na reputáciu Slovenska ako žiadanej investičnej destinácie by boli nevyčísliteľné. V podstate by si už nikto nemohol byť istý, kedy ho štát v rýchlosti a utajení zdaní bez ohľadu na podnikové finančné plánovanie rozpočtov.
  4. Diskriminácia lokálnych subjektov – odvod by úplne obišiel spoločnosti, ktoré síce na slovenskom trhu pôsobia, ale sídlo majú mimo krajiny.
  5. Ohrozenie investícií do zvyšovania finančnej gramotnosti – finanční sprostredkovatelia smerujú nemalé prostriedky do programov na podporu finančnej gramotnosti a sú kľúčoví pre zvrátenie negatívnych trendov v oblasti sporenia.
  6. Ohrozenie investícií do inovácií – novela môže ohroziť investície našich členov do sektorových inovácií a digitalizácie (umelá inteligencia, PSD2 dáta, atď.), čím môžu stratiť konkurencieschopnosť voči zahraničnej konkurencii. Slovensko pritom už dnes zaostáva a klesá v medzinárodných rebríčkoch (Global Innovation Index, DESI...).
  7. Návrh je nekvalitný – zákon neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a nebol konzultovaný s NBS ani s dotknutými podnikateľskými subjektmi. Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na štátny rozpočet, ale neuvádza ich výšku. Navrhovatelia tiež tvrdia, že zákon nebude mať žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie a nezvýši regulačné zaťaženie, čo je očividne mylné a vypovedá o kvalite tohto návrhu.

V prípade nevyhovenia hromadnej pripomienke žiadame, aby navrhovateľ písomne pozval na rozporové konanie nižšie uvedených splnomocnených zástupcov verejnosti:

  1. JUDr. Darina Huttová, členka predstavenstva a generálna tajomníčka AFISP, mobil: +421903440067, e-mail: huttova@afisp.sk

Kontaktná osoba: JUDr. Darina Huttová, členka predstavenstva a generálna tajomníčka AFISP, mobil: +421903440067, e-mail: huttova@afisp.sk (Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Eurovea Centrál 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava)


JUDr. Darina Huttová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Darina Huttová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...