Za zrušenie preletov a tréningových letov vojenských a iných helikoptér nad Mestom Košice - so zameraním na MČ - Barca a ďalšie dotknuté oblasti (nad intravilánom obce)

V Košiciach - konkrétne v priestoroch objektu letiska Košice - otvorili od októbra roka 2017 stredisko pre výcvik pilotov z celého sveta pod gesciou obchodnej spoločnosti Slovak Trainning Academy s.r.o (ďalej aj len "spoločnosť").

Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období prebiehajúce nácviky letov pilotmi na základe výcviku poskytovaného spoločnosťou nadobudli na intenzite a podstatným spôsobom zasahujú do pokojného využívnia vlastníckeho práva obyvateľom neustále opakujúcimi sa preletmi nad domami a inými stavbami v intraviláne obce - mestskej časti - vrátane víkendov, ako aj počas hodín nočného pokoja, teda po 22:00 - občania dotknutých oblastí využívajú túto petíciu ako formu prejavu slobodného názoru s cieľom zastavania tohto stavu a zakázanie tejto činnosti s cieľom obrátenia sa na relevantné orgány verejnej správy. Predkladatelia a podporovatelia petície súhlasia s potrebnosťou výcviku aj na úseku letectva, avšak toto by sa nemalo diať na úkor občanov - zvlášť v prípade, ak je možné vácvik robiť a vykonávať spôsobom, ktorý nezasahuje do ich oprávnených záujmov - práva na súkromie, rodinný a súkromný život - a to letmi v oblastiach, ktoré nie sú zastavané rodinnými domami čiinou zástavbou slúžiacou na bývanie - v intraviláne obce.

Dotknutou oblasťou je predovšetkým mestská časť Košice - Barca, nakoľko neustále prelety prístrojov zasahujú obyvateľom hlukom, a tým podstatným spôsobom zabraňujú obyvateľom v pokojnom využívaní svjoho vlastníctva a zasahujú do pokojného bývania - obyvatelia dotknutých oblastí.

Obyvatelia dotknutých častí využívajúc svoje petičné právo a formulujú petíciu s nasledujúcim obsahom: zabránenie pokračovaniu opakovaných preletov helikoptér a iných leteckých prostriedkov spoločnosti Slovak Trainning Academy s.r.o nad zastavaným územím obce - mesta Košice - mestskej časti Košice BARCA a Mestskej časti Košice - JUH, ako aj ďalších reálne dotknutých oblastí (predovšetkým časť Pereš, Šaca, Malá Ida, Poľov, Kokšov Bakša, Geča, Valaliky, Čaňa, Ždaňa, Bočiar, Sokoľany, Haniska). Výzývame preto všetkých obyvateľov týchto miest a oblastí na podporu tejto petície realizujúc svoje ústavné petičné právo, pričom jej závery a obsah bude použitý na výzvu a žiadosť orgánov verejnej moci v súlade s nižšie uvedeným textom.

Relevantné orgány verejnej správy na úseku letectva a povoľovania činností v jeho rozsahu budú podporovatelia petície žiadať, aby povolenie týchto letov a preletov nad dotknutými oblasťami zakázali, a aby prípadne už existujúce povolenie zmenili tak, že prelety nie sú možné nad zastavanou časťou intravilánu obce.


JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...