Výzva rodičov detí navštevujúcich SCVČ v Detve

Vážení páni primátori, starostovia a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev v regióne Podpoľania. Na prelome rokov 2012/2013 budete na základe novely zákona o financovaní  škôl a školských zariadení prvýkrát rozhodovať  o pridelení  finančných prostriedkoch  pre naše deti navštevujúce Súkromné centrum voľného času  v Detve.

Do Súkromného centra voľného času so sídlom v Detve  rodičia v školskom roku 2012/2013 prihlásili aj na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov 1118 detí.

Preto, aby mohli naše deti zmysluplne tráviť svoj voľný čas a venovať sa svojím záľubám, je k tomu potrebné zabezpečiť kvalifikovaných vedúcich krúžkov, vytvoriť priestorové a materiálové podmienky a to nejde bez finančných prostriedkov.

Doteraz  finančné  prostriedky na financovanie miezd a prevádzky tohto školského zariadenia  pre všetky deti v SCVČ dostávalo mesto Detva. Od 1.1.2013 dochádza k zmene financovania Centier voľného času. Vaše mesto/obec, na každé dieťa s trvalým pobytom na jej území dostane finančný príspevok vo forme podielových daní. Táto zmena umožní aj takým obciam, ktoré na svojom území nemajú centrum voľného času disponovať finančnými prostriedkami doteraz určenými pre centrá voľného času.

Vážení páni  primátori, starostovia a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev  obraciame sa na Vás s dobrou vierou, že keď Vám už p. Čaplovič , minister školstva, vedy výskumu a športu SR dal tú dôveru rozhodovať o financovaní školských zariadení voľného času, že finančné prostriedky, ktoré Vaša obec obdrží nebudú použité na“ výstavbu chodníkov alebo „likvidáciu obecných dlhov“, ale na podporu záujmovej činnosti detí  podľa ich záujmu a záujmu ich rodičov.

V týchto dňoch sa manažment  SCVČ začína obracať na Vás so žiadosťami o finančnú  dotáciu pre  deti, ktorých rodičia požiadali o prijatie do SCVČ a ktorým boli vydané rozhodnutia o prijatí a majú trvalý pobyt vo Vašej obci.

Veríme, že väčšine z Vás, nie je ľahostajné ako trávi čas Vaše dieťa a deti Vašich spoluobčanov a preto Vás

vyzývame

k tomu, aby ste zodpovedne posudzovali  tieto žiadosti o finančnú dotáciu a mysleli pri tom na to, akú budúcnosť pre nás pripravia naše deti, ak im teraz zničíme ich prítomnosť.

 

Rodičia detí SCVČ

Vážení čitatelia, podporu tejto výzve môžete vyjadriť aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.scvcdetva.sk a to kliknutím na baner  „Podpísať  výzvu".


Milan Lešánek    Kontaktujte autora petície