PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE BYTOVÉHO DOMU NA SVRČEJ ULICI

Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na Svrčej ulici v Bratislave pod názvom „Bytový dom Svrčia ulica“.

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Bytového domu Svrčia ulica“ v kat. úz. Karlova Ves ako aj upozornenie príslušných úradov na dôležitosť ich rozhodovania, nakoľko realizáciou navrhovanej stavby „Bytového domu Svrčia ulica“ by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili, negatívne by sa ovplyvnil život osôb bývajúcich v okolí, znížila by sa hodnota nehnuteľnosti osôb bývajúcich v okolí ako aj celková kvalita života v danej lokalite, došlo by k negatívnemu zásahu do životného prostredia, biokoridoru a zásahu do bezpečnosti osôb, vrátane nevidiacich osôb a nie sú naplnené podmienky na jej výstavbu. Taktiež by bola výrazným spôsobom narušená cyklistická trasa medzinárodného významu (Rakúsko – Slovensko v oboch smeroch). Z uvedených dôvodov sa nižšie podpísané osoby rozhodli petíciu podporiť a upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej výstavby „Bytového domu Svrčia ulica“ ako aj na dôležitosť zváženia a riadneho vyhodnotenia argumentov za zachovanie pôvodného prostredia.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook