PETÍCIA: STOP výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne odpadov pri Šali

My, podpísaní občania, nesúhlasíme s výstavbou komerčného závodu “Centra cirkulárnej ekonomiky” budovaného najmä pre účely zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych a priemyselných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a výrobu elektriny, pary a teplej vody.

Nesúhlasíme s výstavbou komerčného závodu “Centra cirkulárnej ekonomiky” najmä z týchto dôvodov:

1. Petícia občanov mesta Šaľa z roku 2005 zaväzuje predstaviteľov a poslancov mesta Šaľa aj dnes

Dňa 29. 06. 2005 bola Mestskému zastupiteľstvu v Šali doručená „Petícia občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión západné Slovensko a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov. Petíciu ku dňu 29. 06. 2005 podpísalo 5502 občanov mesta Šaľa a okolia. Petícia občanov bola poslancami jednohlasne prijatá (celkový počet volených poslancov MsZ v Šali: 25, počet prítomných poslancov: 24; za prijatie petície a nesúhlas s výstavbou ,,Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ hlasovalo 24 poslancov.

 

2. Neprimerane veľká kapacita a neopodstatnenosť výstavby závodu v navrhovaných lokalitách Projektovaná kapacita zariadenia (spočiatku) 130 000 ton/rok mnohonásobne prekračuje lokálnu produkciu komunálneho odpadu (Šaľa cca 8000 ton/rok).

Množstvo odpadov dovážaných na Slovensko každoročne rastie a je predpoklad, že bude rásť. Celkové množstvo odpadov povolené na cezhraničnú prepravu/dovoz, resp. spätný dovoz na základe rozhodnutí vydaných MŽP SR: rok 2018: 420 436 t, rok 2019: 554 254,3 t.

Nechceme, aby sa do Šale dovážal odpad zo širokého okolia prípadne, z iných krajín Európskej únie!

 

3. Dovoz komunálneho odpadu z veľkých vzdialeností zaťaží dopravu v Šali aj v regióne

Dovoz komunálneho odpadu by spôsobil zvýšenie dopravného zaťaženia Šale a okolitých obcí, spojené s negatívnym vplyvom na kvalitu života (hluk, emisie, zápach, prašnosť a vibrácie). Nechceme v Šali žiadne zvýšenie dopravy a hlavne nie nákladnej dopravy!

 

4. Vysoké enviromentálne zaťaženie územia a zvýšenie negatívneho vplyvu na zdravie a úmrtnosť obyvateľstva

Tunajší chemický závod prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov (kapacita 10 000 ton/rok) a ročne vypúšťa do ovzdušia zhruba 1100 ton emisií z 21 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v blízkosti existujúceho chemického závodu môže mať kumulatívne negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva a zložky životného prostredia. Realizácia závodu by mohla zvýšiť expozíciu obyvateľstva toxickými látkami z ovzdušia (tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, celkový organický uhlík), silnými karcinogénmi a perzistentnými organickými škodlivinami (dioxíny), hlukom, zápachom a emisiami z dopravy. Obávame sa možného častejšieho výskytu nádorových ochorení , ochorení štítnej žľazy, porúch plodnosti u mužov aj žien, poškodenia nenarodených plodov, autoimunitných ochorení, alergií.

 

5. Pokles atraktívnosti bývania v Šali a okolí a znižovanie kvality života občanov regiónu mesta Šaľa

V dôsledku realizácie závodu môže dôjsť k poklesu trhových cien nehnuteľností na území mesta Šaľa a okolitých obcí, negatívneho vplyvu na kvalitu života, turistický ruch a rekreáciu v celom regióne a môže mať synergický efekt spojený s odlivom miestneho obyvateľstva najmä v produktívnom veku. Počet obyvateľov mesta v ostatných rokoch klesá. Od roku 2015 odišlo zo Šale viac ako 1300 obyvateľov.

 

6. Riziko ekologických havárií je veľké už aj v súčasnosti

Obávame sa zvýšeného rizika ekologických havárií, výbuchov alebo požiarov súvisiacich s prevádzkou nového závodu. Výstavba sa navrhuje v blízkosti chemického závodu, ktorý spadá pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií. História závodu ťažkej chémie je spojená s mnohými haváriami a každé ďalšie zvýšenie rizika jednoznačne odmietame!

 

7. Chýba transparentná celoštátna koncepcia pre energetické zhodnocovanie odpadu

V prípade, že sa väčšina odpadu spaľuje, nemožno hovoriť o cirkulárnej ekonomike. Chýba transparentná celoštátna koncepcia pre energetické zhodnocovanie odpadu, navrhnutá a prijatá odbornou verejnosťou. 

Záverom vyslovujeme presvedčenie, že vôľa OBČANOV PROTI výstavbe spaľovne bude KONEČNE akceptovaná

 

Zástupca pre styk s orgánmi verejnej moci a člen petičného výboru: MUDr.  Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa

Členovia petičného výboru: 2. Radovan Benkovský, ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava 3. Michal Toma, Čsl. armády 16, 927 01 Šaľa, 4. Ivan Vlk, Hlavná 47, 927 01 Šaľa

 

Inštrukcie a ďalšie informácie:

Podľa Zákona o petičnom práve (zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) je elektronický podpis ekvivalentom podpisu na papierovom petičnom hárku. Je potrebné uviesť (aj s diakritikou) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu (obec/mesto + ulica a popisné číslo) a k tomu platnú emailovú adresu, na ktorú Vám bude doručená overovacia správa s odkazom na potvrdenie Vášho podpisu. 

POZOR: Ak svoj podpis pod petíciu prostredníctvom tohto odkazu neoveríte, bude neplatný! Ak si neželáte, aby Váš podpis (zadané údaje) bol zverejnený na webovej stránke petície, odznačte políčko "Zverejniť môj podpis".

 

V prípade, že preferujete podpis papierovej verzie petície (namiesto elektronickej verzie), je možné petičné hárky stiahnuť na adrese: https://uloz.to/file/KKmRA6z6jrlX/peticia-strana-1-a-2-verzia-07-02-2020-1-pdf

Vyplnené petičné hárky je následne potrebné doručiť petičnému výboru alebo je spôsob doručenia možné dohodnúť cez Facebook: "Zastavme spaľovňu v okrese Šaľa".


MUDr. Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa, 2. Radovan Benkovský, ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava 3. Michal Toma, Čsl. armády 16, 927 01 Šaľa, 4. Ivan Vlk, Hlavn    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že MUDr. Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa, 2. Radovan Benkovský, ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava 3. Michal Toma, Čsl. armády 16, 927 01 Šaľa, 4. Ivan Vlk, Hlavn bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...