Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!

Mgr. Peter Pilinský, starosta Mestskej časti Bratislava - Rača

Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Rača

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

    Petícia: Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!  

Petičná výzva starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača, primátorovi a poslancom zastupiteľstva Bratislavy na získanie pozemkov evidovaných v registri „C“, číslo parcely: 738/23 s výmerou 1985 m2 a 738/25 s výmerou 365 m2, číslo LV: 5328, v katastrálnom území obce Rača, Bratislava III, zámenou od spoločnosti  INTERCOM Development, s.r.o. na vybudovanie nového parku a zastavenie ďalšej výstavby na Rustaveliho ulici na sídlisku Záhumenice.  

Dôrazne týmto odmietame spochybňovanie a odďaľovanie procesu zámeny. Odsudzujeme predvolebné politikáčenie a nadradzovanie rôznych osobných záujmov pred záujmom obyvateľov zo širokého okolia, ktorí jednoznačne preferujú vybudovanie parku pred ďalšou hroziacou výstavbou v tejto lokalite.  

Jedine zámena pozemkov a následné preklasifikovanie získaných parciel v územnom pláne na funkciu Verejná zeleň zabráni výstavbe ďalšej budovy (Polyfunkčný objekt resp. Apartmánový dom s 8 podlažiami), ktorá má pôvodné stavebné povolenie z roku 2008.  

My doludpisaní rodáci, občania žijúci v Rači a sympatizanti mestskej časti týmto žiadame volených zástupcov samosprávy:  

1. O bezodkladné získanie pozemkov evidovaných v registri „C“, číslo parcely: 738/23 s výmerou 1985 m2 a 738/25 s výmerou 365 m2, číslo LV: 5328, v katastrálnom území obce Rača, Bratislava III, formou zámeny so spoločnosťou Intercom Development, s.r.o. za účelom budovania nového verejného parku na Rustaveliho ulici.  

2. Zaviazať investora – spoločnosť Intercom Development, s.r.o. - vybudovať park a zabezpečiť  výsadbu zelene v celkovej hodnote 100 000 eur. Do budúcnosti požadujeme zabezpečiť pracovníkmi MÚ Bratislava-Rača pravidelnú údržbu a prevádzku verejného parku s prístupom pre všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača a jej návštevníkov.  

3. Iniciovať, navrhnúť a v príslušných hlasovaniach zastupiteľstva podporiť zmenu funkčného využitia získaných pozemkov v územnom pláne Hl. mesta SR Bratislavy zo stavebného pozemku na pozemok pre verejnú zeleň.    

V Bratislave, 5. januára 2016