Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

Vážený pán starosta m.č. Dúbravka, vážení poslanci m.č. Dúbravka, vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Bratislava!

My, dole podpísaní, občania žiadame, aby bol zachovaný stav územného plánu v oblasti Veľkej lúky v bratislavskej Dúbravke. Sme zároveň proti výstavbe v tejto lokalite. Chceme, aby bola zachovaná rekreačná a poľnohospodárska funkcia tejto oblasti. Myslíme si, že zásah v tejto oblasti bude mať za následok postupnú likvidáciu výnimočného územia Devínskej Kobyly a bude zlým precedensom aj pre iné oblasti na úpätí Devínskej Kobyly, ktorých by sa mohla týkať výstavba (Kráľova hora na Dlhými Dielmi, vinohrady nad Devínom...).

 

Veríme, že budete rešpektovať nielen spoločné dobro, ale i vôľu vašich občanov.

 

Mgr. Matej Nagy - iniciátor petície

 

Prikladám text, na základe ktorého som sa pre tú to petíciu rozhodol:

 

Výstavba na Veľkej Lúke v Dúbravke

 

V Dúbravke sa už niekoľko rokov hovorí o výstavbe na Veľkej Lúke. Ide o priestor, ktorý sa nachádza pri starej továrni Technické sklo. Mestská časť Dúbravka si nechala vypracovať aj urbanistickú štúdiu a v tomto roku by chcela v mestskom zastupiteľstve požiadať o zmenu územného plánu pre danú lokalitu. Starosta a aj mnohí poslanci z mestskej časti vidia a prezentujú len výhody tohto riešenia. Skutočnosť však nie je až taká jasná.

 

V prvom rade chýba verejná diskusia. O tom by síce starosta Sandtner povedal, že predsa štúdia mala aj verejné prerokovanie. Podľa informácií, ktoré som získal od poslancov, ktorí nezdieľajú názor, že by sa na Veľkej lúke malo stavať, viem, že verejné prerokovanie sa dialo trochu zvláštnym spôsobom. Bol navrhnutý termín a miesto, no v deň konania sa miesto i čas zmenili a dozvedeli sa o tom len niektorí majitelia pozemkov, ktorým záleží na tom, aby sa ich pozemky lepšie ocenili. Verejná diskusia teda nie je žiadna.

 

Ďalej chcem poukázať na argumenty proti tejto výstavbe. Najdôležitejším argumentom v tejto diskusii je pre mňa ochrana prírody. Veľká Lúka totiž priamo susedí s Chránenou krajinou oblasťou Malé Karpaty. Hraničí priamo s významným územím Devínskej Kobyly. Toto územie je natoľko významné, že sa tu nachádza niekoľko prírodných rezervácií. Rastú tu druhy rastlín, ktoré inde na Slovensku nenájdete (Hlaváčik jarný, Poniklec lúčny...), žije tu i chránená užovka stromová. Hoci tieto biotopy sú geograficky na druhej strane kopca, mám za to, že toto územie ohrozí akákoľvek výstavba.

S týmto súvisí aj druhý argument – táto výstavba bude precedensom pre ďalšie výstavby na úpätí Devínskej Kobyly. Nedávno sa hovorilo o pozemkoch nad Dlhými Dielmi v katastri Devína (tzv. Kráľova Hora). Stále hrozí výstavba. Veľmi lukratívne sú i pozemky na bývalých vinohradoch nad Devínom. Teraz tam totiž pripravila firma J&T pozemky na výstavbu. Aj Skanska chce stavať a to hneď vedľa prírodnej rezervácie. Ďalšie pozemky, kde by sa dalo stavať a tiež sa o nich už dávnejšie hovorilo sú na Dúbravskej Hlavici (okolo bývalého Salesu). A to nehovorím o záhradkách v lese, kde minulé leto dotiahli elektriku a výstavbe prakticky nič nebráni, lebo stavebný zákon umožňuje stavať rekreačné domčeky do 300m2 zastavanej plochy.

Tretím argumentom sú zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov z Dúbravky. Keďže stavebný zákon umožňuje postaviť si dom na vlastnom pozemku prakticky bez obmedzení, je predsa na zvážení majiteľa, či chce stavať vo svojej záhradke alebo nie. Prečo by mala mestská časť pripravovať investíciu v obrovskej hodnote? Prečo by sme mali podporovať zopár ľudí, ktorým nejde o ochranu všeobecného dobra (prírody) , ale o zlepšenie si životnej situácie? Dúbravka potrebuje vyriešiť iné priority – stará pošta a jej okolie je jasný príklad dobrej investície na urbanistickú štúdiu.

 

Čo s Veľkou Lúkou? Aby som nekričal len proti a nedal niečo konštruktívne, musím povedať, že s Veľkou Lúkou treba niečo spraviť. V súčasnosti je to skôr veľká skládka odpadu. Ale nemyslím si, že výstavba je náplasť na túto ranu. Myslím, že po skultúrnení areálu Technického skla, by mohla byť Veľká Lúka príjemným miestom na oddych a rekreáciu. Rozhodne by tadiaľto mohla ísť cyklotrasa do Devínskej Novej Vsi. Rozhodne si myslím, že by bolo potrebné niečo spraviť s Villou Rustica, ktorá je srdcom tejto lokality. Toto miesto má svojho genia loci a toho by sme mali zachovať.

 

Matej Nagy

obdivovateľ krás Devínskej Kobyly

 

Linky na urbanistickú štúdiu:

http://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Oddelenie-uzemeho-rozvoja-vystavby-a-dopravy/US-Velka-luka-Bratislava-Dubravka.alej


Mgr. Matej Nagy    Kontaktujte autora petície