Prehodnotienie akčného strategického plánu strategického dokumentu PUM a preradenie riešenia obchvatu a premostenia v meste Piešťany z rokov 2030 a 2040 do I. etapy, ktorá začína rokom 2025

Priatelia a návštevníci mesta, tiež Vám vadí zlá dopravná situácia v Piešťanoch? Nedostatočná kapacita premostenia Váhu?

Podporte našu petíciu! Chceme a navrhujeme, aby TTSK začal riešiť obchvaty a nové premostenie už v roku 2025, a nie podľa zámeru akčného plánu PUM až v rokoch 2030, 2040.

Viac informácií nájdete v dôvodovej správe.

O miestach, kde budú trvale dostupné petičné hárky, kde bude náš mobilný stánok, Vás budeme pravidelne informovať.

Podporte svojím podpisom potrebné riešenie pre Piešťany.

Petíciu budete mocť podpisovať elektronicky alebo na hárku do 1.12.2022.

 

 

Dôvodová správa k petícii

Piešťany sú druhým najväčším mestom Trnavského kraja. Vďaka kúpeľom aj s významným medzinárodným dosahom. Na druhej strane s absolútne  nevyhovujúcou a kolabujúcou dopravnou infraštruktúrou. Všetky okresné mestá v kraji s výnimkou Piešťan, už majú rozostavané alebo naprojektované a finančne zabezpečené vybudovania cestných obchvatov v strategickom pláne rozvoja dopravy v kraji do roku 2050 – PUM TTSK 2020, schválenom v januári 2021.

Krajinský most je jedinou okresnou dopravnou spojnicou cez rieku Váh. Cesta II/499 ako priamy dopravný ťah prepája Piešťany a blízke obce s husto obývaným regiónom okresu Topoľčany v Nitrianskom kraji. Most bol projektovaný skoro pred 100 rokmi. Dokončený v roku 1931, keď automobilová doprava v meste bola výnimočnou záležitosťou a v rozvoji. Parametre mosta zodpovedajú potrebám prvej polovice minulého storočia. Žiaľ, 91 ročný most, bez možnosti rozšírenia, zvýšenia prepravnej kapacity a technologickej inovácie, slúži v Piešťanoch dodnes ako jediný dopravný! Most je vzácna národná kultúrna pamiatka. V žiadnom aspekte už mnoho rokov nevyhovuje náročným potrebám cestnej premávky 21. storočia. Prípadný technický kolaps by priniesol mestu nepredstaviteľnú situáciu. Buď veľké obchádzky alebo provizórnu prepravu po dočasnom pontónovom  moste. Vozidlá  často stoja v dlhých kolónach, pred mostom sa pravidelne vytvárajú dopravné zápchy. Nehovoriac o druhotných účinkoch tejto situácie, negatívnemu vplyvu splodín motorových vozidiel na životné prostredie a nadmernom hluku. Podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 spracovanom SSC Bratislava, bola na ceste II/499 za nadjazdom z diaľnice D1 nameraná intenzita dopravy 14 590 vozidiel za 24 hodín, za Krajinským mostom 14 189 vozidiel za 24 hodín. Na ceste I/61 pri križovatke pred sídliskom  A. Trajana bola nameraná intenzita dopravy 7 945 vozidiel za 24 hodín, na križovatke na Vršku pred odbočkou na Orvište 12 998  vozidiel za 24 hodín. Údaje z roku 2015 potvrdzujú skutočnosť o dlhodobej nadmernej záťaži mesta automobilmi.

Je zarážajúce, že riešenia zložitej, pre mesto devastujúcej dopravnej situácie, schválený projekt juhozápadného obchvatu Piešťan v strategickom pláne rozvoja dopravy PUM TTSK  je zaradený až na  rok 2040! Čo je však prakticky úplne nepochopiteľné, severozápadný obchvat mesta (projekt č.56, pôvodne naplánovaný na rok 2030) bol z PUM TTSK úplne vypustený. Ponechanie trasy cesty I/51 prieťahom husto osídlenou časťou Piešťan, situáciu v žiadnom prípade nezlepší.

Piešťany sú jediným z okresných miest trnavského kraja, ktoré v PUM TTSK nemajú naprojektovaný ani finančne krytý obchvat.  Kritické miesto predstavuje hlavne nevyhovujúci most cez Váh. Ak sa premostenie rieky Váh začne riešiť podľa schváleného strategického plánu PUM TTSK, Krajinský most dovŕši 109 rokov. Bude technickou raritou, ktorá musí slúžiť modernej dobe. Pri  poškodení (napr. počas veľkej povodne) a vyradení mosta z prevádzky, hrozí dopravný kolaps v meste aj v širokom okolí dotknutého piešťanského regiónu.

Nepochopiteľne v časovom harmonograme PUM TTSK 2020, na úkor výstavby obchvatu a premostenia Piešťan dostali prednosť mnohé iné dopravné stavby. Už pri počte nad 1000 podpisov sa bude musieť VÚC našou petíciou zaoberať, riešiť na jednaní zastupiteľstva TTSK. Petícia je prejavom vôle občana. Jednoznačným verejným záujmom v prospech mesta kde žijeme, ktoré navštevujete, ktoré máme všetci radi. Sme v dobe veľkého rozvoja moderných  technológií, v dobe veľkej dopravnej záťaže, v dobe, keď sa rýchle  rozvíjajú iné mestá a obce na Slovensku. A my v Piešťanoch sa máme ďalších minimálne 20 rokov presúvať po nevyhovujúcom moste?

Prosím, podporte svojím podpisom našu petíciu!

Chceme, aby sa tento zásadný problém dostal do podstatne skoršieho riešenia a uľahčil budúcnosť nielen obyvateľom mesta, ale i všetkým návštevníkom.

Ďakujeme za Vašu podporu! Samospráva musí zobrať na vedomie kritickú a nevyhovujúcu dopravnú situáciu, kolabujúcu infraštruktúru mesta. Považujeme za zásadné neodkladne problematiku výstavby obchvatov a premostenia zaradiť do čo najskoršieho časového úseku akčného plánu PUM. / https://trnava-vuc.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/ / Mesto potrebuje presun projektu do I. etapy, ktorá začne rokom 2025.ň

Vďaka, že Vám všetkým záleží na rozvoji mesta Piešťan, na riešení kritickej situácie, na zlepšení mobility, ktorá ovplyvňuje všetky sféry nášho života.

Za petičný výbor PhDr. Alžbeta Čelková-Vlčková a Skúsme to inak


PhDr. Alžbeta Čelková-Vlčková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem PhDr. Alžbeta Čelková-Vlčková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...