PRÁVO VOĽBY - O NÁS BEZ NÁS !!!

mock-00323_(2).png   PETÍCIA

  / Proti návrhu zákona  MUDr. Anny Záborskej v zmysle zákona  č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti   a proti  opatreniam  nasvedčujúcim o zásahu do reprodukčného zdravia a práva žien a proti opatreniam limitujúcich slobodný prístup k informáciám i odborný výkon a prístup v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva/                                    

    §

                         Všetky ženy  bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, etnický pôvod, triedu, ako aj náboženské presvedčenie, manželský stav, povolanie, zdravotné postihnutie, ochorenie, pôvodnú štátnu príslušnosť,  ako aj štatút prisťahovalectva, jazyk, sexuálnu orientáciu a tiež rodovú identitu majú právo prijímať vlastné informované ako aj zodpovedné rozhodnutia, pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie, a to výhradne na základe vlastného svojho dostatočného kritického úsudku a vlastného svedomia. Odďaľovanie alebo zamedzovanie týchto práv je hrubým zásahom do práva a do reprodukčného zdravia dotknutej osoby.          

 

      Na základe vyššie uvedeného so zreteľom na právo reprodukčného zdravia :

  • Nesúhlasíme  s predĺžením akejkoľvek lehoty, ktorá  spôsobuje odďaľovanie výkonu  interrupcie,  nesie znaky zasahovania do práva žien, vedie k uplatňovaniu princípov zamedzovania včasnému a bezpečnému reprodukčnému zdraviu žien    

 

  • Nesúhlasíme s takou obsahovou zmenou zákona, ktorá povedie k zákazu prístupu k informáciám a  metódam   k bezpečnému prerušeniu umelého tehotenstva prostredníctvom verejne dostupných komunikačných prostriedkov,čím môže zamedziť prístup k poradenstvu     

 

  • Nesúhlasíme s takými regulačnými alebo praktickými prekážkami, ani takou obsahovou zmenou zákona, ktorá by  predĺžené čakacie lehoty účelne použila  na  výhrady svedomia, jeho zastrašovanie, ako aj oddiaľovanie a limitovanie práva žien.   

 

  • Nesúhlasíme aby sa obsahová zmena zákona dotkla  šírenia i  používania výhrad svedomia, ktoré je individuálnym právom a nie kolektívnou politikou,  aby takáto zmena bola prostredníctvom nariadených komunikačných prostriedkov použitá na oddiaľovanie medicínskych služieb a aby  zákonom navrhované zbytočné čakacie lehoty odkladali alebo odsúvali prístup k legálnej interupcii.    

 

  • Nesúhlasíme, aby obsahové zmeny návrhu zákona sa negatívne dotkli medicínskeho odporúčania a poradenstva, ktoré musí byť dôverné a bez predsudkov, aby takéto boli použité na dosiahnutie inej než dôvernej politiky dotknutej osoby.    

 

  • Nesúhlasíme, aby sa obsahová zmena zákona dotkla i odborného obsahu poučenia pacientky pred poskytnutím informovaného súhlasu v zmysle  Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,  aby okrem odbornej a medicínskej podstaty zahŕňala znaky zastrašovania a  zneisťovania svedomia a slobodného rozhodnutia, alebo by toto poučenie bolo inak na tieto účely  formulované a zneužívané, aby takáto interpretácia úmyselne obťažovala  duševné a psychické zdravie pacientky a jej slobodné rozhodnutie    

 

  • Nesúhlasíme aby zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú  interrupcie alebo poskytujú služby súvisiace s interrupciami, boli limitovaní  za výkon a poskytnutie starostlivosti a služieb alebo by boli sankciovaní pri výkone odbornej starostlivosti a boli donútení obmedzovať prístup a poradenstvo k výkonu interrupcie a týmto službám a to na základe takej obsahovej zmeny  zákona, ktorá  týmto skutočnostiam  nasvedčuje     

 

  • Sme za včasnú a dostupnú prevenciu a osvetu v rámci  podpory  reprodukčného  zdravia, prístupu k informáciám, zároveň za informovanosť k metódam ako je výkon a služby spojené s umelým prerušením tehotenstva, za potrebu nediskriminačného poskytovania  dostupných, prístupných, prijateľných a kvalitných služieb , ochranu a podporu sťaženej životnej situácie dotknutej osoby, rovnako za včasný prístup a výkon k bezpečnej interrupcii bez ohľadu na vyššie uvedený status osoby    

 

  •  Zdôrazňujeme, že  reprodukčné zdravie žien,  je  základným ľudským právom nevyhnutným na výkon ostatných   ľudských práv , pričom obmedzovaním takéhoto práva sa nemôže dosiahnuť najvyššia úroveň v  oblasti reprodukčného zdravia.

 

  • So zreteľom  na nutnosť a povinnosť zachovania týchto práv zdôrazňujeme, že nesúhlasíme s obmedzeniami a limitovaním práv, ktoré vykazujú rozpor so záväznosťou  na dosiahnutie najvyšieho stupna v rámci reprodukčného zdravia žien. Zdôrazňujeme, že slobodné rozhodnutie ženy je výhradne právom svedomia a vedomia a toto právo nemôže byť v poručí  kolektívnej politiky, ktorá oslabuje, zamedzuje a limituje toto právo ako aj ochranu zdravia dotknutej osoby, tiež jej prístup k poradenstvu, informaciám a výkonu samotnej interrupcie.

 

 Svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas a žiadame poslancov,  aby  návrhy zákona  MUDr. Anny Záborskej nepodporili a aby takúto obsahovú zmenu zákona  neodsúhlasili v znení ako je predložená spolu s dôvodnou správou, ktorej podstata nie je založená na dostatočne oddôvodnenej dobromyseľnosti v rámci ochrany zdravia žien, naopak nesie znaky diskriminnácie a limitovania práv dotknutej osoby. Nesúhlasíme aby bol tento návrh zákona podporený a to bez vypočutia dotknutých osôb a výhrad odborníkov, bez dostatočne kritického posúdenia o zamedzovaní  a limitovaní práva na reprodukčné zdravie žien.      

       

Svojim podpisom sa ako občianka, matka, rodička,  pripájam aj k otvorenému listu zdravotníkov a lekárov, k Slovenskej komore sestier, k Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, ktorí rovnako svoje obavy a výhrady z hľadiska odbornej profesie adresujú kompetentným. 

Lenka Hamráčková              

 


Lenka Hamráčková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lenka Hamráčková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...