Podporte našu petíciu (hromadnú pripomienku) - klimatický zákon riziko klimatickej zmeny neznižuje, len zdražuje cien potravín a palív

peticia_.png

Ministerstvo Životného prostredia pripravila zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a  doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

Klimatický zákon by zaviedol daň z CO2 pre poľnohospodárov, dopravu a domácnosti.  Pre priemerný príjem Slováka by to znamenalo vysoké výdavky na daň z nehnuteľnosti, kúrenie, nákup potravín, benzín do auta. Tento zákon škodí našu ekonomiku a konkurencie schopnosť Slovenska.

Tento zákon neprispeje tomu, aby sme znižovali proces klimatickej zmeny, lebo globálne a Európske znečistenie CO2 je také veľké, že Slovenské znečistenie je minimálne v porovnaní globálnych znečisťovateľov. V konečnom dôsledku sa nedokážeme prispôsobiť následkom klimatických zmien, ak zničíme našu ekonomiku a život našich bežných občanov!

Podporte našu petíciu na zmenu návrhu zákona! Ak sa pod naše návrhy podpíše a podporí ich 500 občanov Slovenska (do 16. 2023) , predkladateľ návrhu zákona bude povinný sa s nami osobne stretnúť v rámci tzv. rozporového konania v súlade so zákonom o legislatívnom procese.

Ak naše návrhy nezohľadní, v tom prípade sa naše návrhy dostanú na zasadnutie vlády a tam sa o nich bude diskutovať! Podporte našu iniciatívu! Nižšie môžete prečítať naše pozmeňujúce návrhy.                              

Pripomienka č. 1 

Znenie zákona

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 1    

Sektor cestnej dopravy má za cieľ do roku 2030 nepresiahnuť zvýšenie emisií o 29 %  v porovnaní s referenčným rokom 2005. Za splnenie tohto cieľa sú zodpovedné Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh úpravy

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 1  

Sektor cestnej dopravy má za cieľ do roku 2030 nepresiahnuť zvýšenie emisií o 29 %  v porovnaní s referenčným rokom 2005. Kvôli zachovania sociálnej rovnováhy v spoločenstve v znení tohto zákona zodpovedné ministerstvo  bude v zmysle tohto zákona monitorovať emisie CO2 verejnej, súkromnej, nákladnej dopravy a pre poľnohospodársky sektor určuje výšku dane z CO2 na základe socio-ekonomických ukazovateľov kraja a regiónu.  Za splnenie tohto cieľa sú zodpovední Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

Kvôli rusko-ukrajinskému konfliktu už teraz môžeme v potravinárstve a doprave zažiť vážnu infláciu v porovnaní s rokom 2021. Ak zákon nezohľadňuje socio-ekonomickú situáciu regiónov, v takom prípade môže inflácia ovplyvniť základné potreby spoločnosti do takej miery, že sa môže znížiť životná úroveň spoločnosti. Opatrenie nezníži súčasné riziká procesy dôsledku zmeny klímy, keďže emisie CO2 Slovenska sú v porovnaní s globálnymi emisiami malé. Na Slovensku by mala byť prioritou adaptácia na zmenu klímy a pri adaptácií ku zmene klímy by sa mali zaviesť daňové úľavy.                  

Pripomienka č. 2

Znenie zákona

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 2  

Sektor budov, okrem emisií spadajúcich do systému obchodovania s emisiami, má za cieľ do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 12 % v porovnaní s referenčným priemerom rokov 2018, 2019 a 2020. Za splnenie tohto cieľa sú zodpovední Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh úpravy

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 2  

Sektor budov, okrem emisií spadajúcich do systému obchodovania s emisiami, má za cieľ do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 12 % v porovnaní s referenčným priemerom rokov 2018, 2019 a 2020 a monitorovať lokálne znečistenie CO2 za účelom tvorby vhodnej výzvy na financovanie rozvojových projektov (aj pre domácnosti) z Envirofondu na udržanie konkurencieschopnosti regiónov. Za splnenie tohto cieľa sú zodpovední Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

Nástroj na obnovu budov je nepostačujúce na Slovensku. Výzva Obnovdom nepodporuje každú domácnosť na Slovensku, preto tento nástroj je nepostačujúce na to, aby všetky domácnosti mohli zatepliť svoju nehnuteľnosť, a nepostačujúce na to, aby namiesto plynového kúrenia si nainštalovali všetci domácnosti fotovoltaické panely. Problémom schémy Obnovdom je, že slovenskí občania, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, nemôžu využívať túto formu podpory, pretože schéma nie je predfinancovaná, a podporené projekty sú refundované len po ukončení renovačných prác. Navrhovateľ tohto zákona sa uvádza v hodnotení sociálnych vplyvov, že majitelia s nižšími príjmami by sa mohli dostať do ťažkej situácie kvôli tohto zákona.  Uvádza, že nehnuteľnosti bez zateplenia môžu očakávať nárast výdavkov o 300 až 500 eur ročne, a účet za plyn pre domácnosti využívajúce plynové vykurovanie by sa mohol zvýšiť o 100 eur ročne. Domácnosti, ktoré sú najväčšími prispievateľmi k emisiám CO2 na miestnej aj celoštátnej úrovni nedisponujú s dostatočným mesačným príjmom k tomu, aby boli oprávnené na požiadanie úveru. Preto by bolo vhodné vytvoriť nástroj na financovanie aj pre občanov s nižšími príjmami na obnovu domov s predfinancovaním projektov.            

Pripomienka č. 3

Znenie zákona

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 5  

Sektor odpadov má za cieľ do roku 2030 znížiť emisie o 24 % v porovnaní s referenčným rokom 2005. Za splnenie tohto cieľa je zodpovedné ministerstvo.

Návrh úpravy

§ 5 Sektorové klimatické ciele bod 5 Sektor odpadov má za cieľ do roku 2025 zakázať používanie nerecyklovateľných a energeticky náročne recyklovateľných obalových materiálov, znížiť emisie  o 24 % porovnaní s referenčným rokom 2005. Za splnenie tohto cieľa je zodpovedné ministerstvo.

Odôvodnenie

Na Slovensku sa veľká časť triedeného odpadu nerecykluje, pretože jeho recyklácia by bola energeticky náročná. Tento fakt bráni k recyklácii z ekonomických a environmentálnych dôvodov. Riešením problému by bolo, ak by sme si okrem percentuóalneho cieľa odpadového hospodárstva stanovili za cieľ stiahnutie z obehu používania obalov, ktorých recyklovať je energeticky náročná, ťažko recyklovateľná a sú vytvorené z viac kompozitných materiálov.  

                           


Bc. Pavol Pék, Predseda, o.z Za udržateľné Podunajsko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Bc. Pavol Pék, Predseda, o.z Za udržateľné Podunajsko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...