Podpora pre JUDr. Maricu Pirošíkovú - zástupkyňu vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva

O T VO R E N Ý   L I S T

 

Vážený pán premiér, Vážený pán predseda parlamentu,

vo svetle udalostí, ktoré sa uskutočnili včera t.j. 24.06.2020,  kedy sa niekoľko občianskych združení zúčastnilo na proteste pred Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len MS SR), my dolu podpísaní občania, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zastavenie takéhoto konania zo strany MS SR a vyvodenie politickej zodpovednosti.

Protest bol zorganizovaný s cieľom diskreditácie JUDr. Marici Pirošíkovej, zástupkyne vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len ESĽP) osobami, ktoré už dlhodobo lživo poukazujú na skutočnosti, ktorých sa mala alebo má dopúšťať. Podľa slov jedného z protestujúcich pani Pirošíková má ovplyvňovať súdy a ich rozhodnutia, má ovplyvňovať konkrétne konania vo veciach maloletých, atď.

Vyjadrujeme s uvedeným nesúhlas a žiadame, aby pani JUDr. Pirošíková Marica zotrvala na svojej pozícií a naďalej vykonávala funkciu zástupkyne vlády pred Európskym súdom pre ľudské práva !

Pani JUDr. Marica Pirošíková pomohla svojou publikačnou a vzdelávacou činnosťou desiatkam deťom (rodinám) a svoju pozíciu, z ktorej sa ju pokúša súčasná ministerka spravodlivosti pani Kolíková zosadiť, si vykonáva svedomito a nestranne už mnoho rokov. Za jej úsilie pri ochrane biologických rodín pred neoprávneným odoberaním detí v Európe už získala medzinárodné ocenenie zo strany Severského výboru pre ľudské práva.  Do funkcie spolu-zástupkyne pred ESĽP ju vymenoval už JUDr. Ján Čarnogurský, vtedajší minister spravodlivosti. Neskôr sa stala zástupkyňou vlády pred ESĽP pričom jej práca je cenená na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Za zorganizovanie Seminára o úlohe zástupcov vlád pri zabezpečovaní účinnej ochrany ľudských práv jej osobne poďakoval predseda Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý ho svojou účasťou v apríli 2008 aj osobne podporil. Rada Európy z neho vydala aj publikáciu.

Pokiaľ ide o mimovládne organizácie zhromaždené pred MS SR tieto dlhodobo propagujú v právnej praxi používanie syndrómu zavrhnutého rodiča (ďalej len SZR), ktorý bol v Spojených štátoch označený za vedecky nepreukázaný a nespĺňajúci kritéria dôkazu pred súdom s tým, že jeho zohľadnenie môže mať za následok nesprávne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa  maloletých.

V tomto ohľade poukazujeme na stanovisko:

-          Národnej rady sudcov rodinných súdov a súdov pre maloletých (NTJ PTJ) v USA, v ktorom uviedla, že podľa relevantných dôkazných štandardov, súdy by nemali uznať dôkaz týkajúci sa SZR. Akýkoľvek dôkaz, že účastník konania o zverenie dieťaťa trpí SZR, by mal byť preto vyhlásený za neprípustný. Zdiskreditovaná „diagnóza” SZR (alebo tvrdenia o SZR), okrem vedeckej neplatnosti, nevhodne vyžaduje od súdu, aby rozhodol, že správanie dieťaťa a jeho postoj k rodičovi, ktorý o sebe tvrdí, že je „odcudzený” (zavrhnutý), nie je v skutočnosti opodstatnené. Taktiež odvádza pozornosť od správania zneužívajúceho rodiča, ktorým mohol tento rodič priamo ovplyvniť reakciu dieťaťa násilným, neúctivým, strápňujúcim, ponižujúcim alebo diskreditujúcim správaním voči dieťaťu alebo druhému rodičovi. Úlohou súdu je rozlíšiť medzi situáciami, v ktorých je dieťa kritické voči jednému z rodičov, pretože bolo nevhodne manipulované tým druhým (postarať sa o to, aby sa nespoľahol výlučne na nepatrné indikácie), a situáciami, v ktorých má dieťa svoje vlastné legitímne dôvody pre kritiku alebo strach z rodiča, čo je najmä v prípadoch ak je rodič páchateľom domáceho násilia. Tieto dôvody sa nestanú menej legitímne iba preto, že zneužívaný rodič ich zdieľa a obraňuje dieťa tým, že hovorí o svojich obavách“.

-          Rada zaoberajúca sa zneužívaním detí a násilím medzi ľuďmi (2006) • „Ľudia, ktorí vynakladajú úsilie na starostlivosť o zneužívané deti majú konečne dôvod na oslavu. Dve nedávne vysoko profilované právnické publikácie odmietli „SZR“, kontroverzné označenie často používané na diskreditáciu tvrdení o týraní detí alebo domáceho násilia pred rodinnými súdmi. Podľa teórie SZR, ak dieťa odhalí zneužívanie zo strany jedného z rodičov, je to často interpretované ako dôkaz „vymývania mozgu“ zo strany druhého rodiča. Riešenie navrhované teóriou SZR, je okamžité zverenie dieťaťa do starostlivosti údajnému násilníkovi.

 

-          Sudcu Gothard, ktorý pôsobil v 5. Obvodnom súde Louisiany, bol zapojený do viac ako 2000 prípadov obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí, tvrdí, že „teória SZR spôsobila emocionálnu ujmu, fyzickú ujmu a v niektorých prípadoch dokonca smrť deťom.“

Vzhľadom na postoj pani ministerky Kolíkovej k pani Pirošíkovej, ktorá dlhé roky svoju funkciu vykonáva nestranne a apoliticky navrhujeme, aby ste zvážili možnosť vyňať úrad zástupcu vlády pred ESĽP spod gescie Ministerstva spravodlivosti SR a tento úrad zaradiť pod gesciu úradu vlády. Bol by to pochopiteľný krok, keďže sa jedná o zástupcu vlády, ktorý pred ESĽP obhajuje rozhodnutia najvyšších súdnych orgánov vrátane ústavného.

Zosadiť pani Pirošíkovú z postu zástupkyne vlády pred ESĽP by bolo prejavom amaterizmu a nenaplnenia predvolebných sľubov, že významné pozície v štáte budú zastávať odborne zdatní ľudia.

 

S pozdravom


Monika Onderková, Janka Ladická, Anna Prčová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Monika Onderková, Janka Ladická, Anna Prčová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...