Petícia za zdravý Ružomberok

My dolu podpísaní obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí v regióne Dolného Liptova
dlhodobo vnímame pri opakovaných neštandardných situáciách obťažujúce zápachy,
smrady a iné škodliviny šíriace sa z prevádzok Mondi SCP, a.s. v pre nás neakceptovateľnej miere.

Tým sa náš bežný život stáva diskomfortným a v niektorých dňoch priam
neznesiteľným. Opakujúce sa úniky smradov a zápachov sú sprevádzané zdravotnými
ťažkosťami občanov, najmä u najzraniteľnejších skupín osôb ako sú deti, starší ľudia a
osoby s respiračnými ochoreniami a s poruchou imunity.


Prestali sme už veriť deklarovanej bezporuchovej funkčnosti jednotlivých technologických
zariadení v prevádzkach Mondi SCP, a.s. na základe skúseností s opakujúcimi sa
neštandardnými situáciami minimálne od decembra 2014. Preto vyjadrujeme obavy o
bezpečnosť a zdravie obyvateľov, študentov, návštevníkov mesta Ružomberok a okolitých obcí ako aj ich zamestnancov.


Týmto žiadame o bezodkladné vyriešenie našej zúfalej situácie prostredníctvom spoločného postupu kompetentných orgánov v tejto veci.
Jedná sa najmä o Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia Žilina, štatutárne orgány samospráv-poslancov, primátora a starostov obcí Dolného Liptova.


Žiadame o zabezpečenie nasledovných požiadaviek:


    1. Prijatie takých bezodkladných opatrení zo strany štátnej správy, samosprávy, ako aj pôvodcu smradov a zápachov Mondi SCP, a.s., ktoré odstránia tento nevyhovujúci a
opakujúci sa stav šírenia obťažujúcich zápachov, smradov a ďalších škodlivín vypúšťaných do ovzdušia alebo vôd z prevádzok Mondi SCP, a.s v Ružomberku a Hrboltovej.

    2. Identifikáciu, vyšetrenie a zamedzenie vzniku opakujúcich sa neštndardných situácii
vznikajúcich počas prevádzky v Mondi SCP, a.s.


    3. Verejné informovanie o príčinách a dôvodoch vzniku únikov opakujúcich sa zápachov a ďalších škodlivín z prevádzok Mondi SCP, a.s.


    4. Zabezpečenie funkčného verejného meracieho, kontrolného a varovného systému pre obyvateľov mesta Ružomberok a okolitých obcí pri každej neštandardnej situácii v
prevádzkach MONDI SCP, a.s. a tak plnohodnotne naplniť ústavné právo na zdravé životné prostredie a včasné a objektívne informácie o stave životného prostredia.


Táto petícia bude postúpená príslušným orgánom, najmä však miestnym samosprávam,
príslušným orgánom zriadeným v rámci jednotlivých ministerstiev, Európskej komisii a
Európskemu parlamentu, nakoľko máme za to, že spoločnosti Mondi SCP, a.s. boli
poskytnuté viaceré investičné stimuly, dotácie a finančné prostriedky aj pre zabezpečenie
bezporuchovosti výroby celulózy a papiera.

Napriek tomu zrejme dochádza k prekročeniu limitov únosnosti dotknutého územia, limitov zdravia a trpezlivosti obyvateľov mesta Ružomberok a obcí Dolného Liptova.


predseda petičného výboru: Patrik Lupták, Veterná 2006/3, 03401 Ružomberok členovia petičného výboru    Kontaktujte autora petície