Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce

My, občania Slovenskej republiky, protestujeme proti zámeru zriadiť kameňolom a začať vykonávať dobývanie v lokalite „Stožky“, ktorá predstavuje kótu 664 v katastrálnom území Markušovce.

Vyzývame preto organizáciu VSK MINERAL, s.r.o., Košice, ktorá má pridelený dobývací priestor Markušovce v tejto lokallite, aby upustila od príprav pre vykonávanie dobývania v tejto unikátnej lokalite. Zároveň vyzývame príslušné orgány štátnej správy, najmä miestne príslušný Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a miestne príslušné orgány ochrany životného prostredia, aby nepovolili vykonávanie dobývania v tejto lokalite.

Vyzývame týmto všetkých kompetentných, aby pomohli pre občanov Slovenskej republiky zachrániť túto unikátnu prírodnú lokalitu pred jej úplným zničením len z dôvodu dosiahnutia zisku z predaja nerastného bohatstva, ktoré je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

V tejto likalite tu príroda vytvorila svojim unikátnym pyramidálnym reliéfom, spolu s pôsobením podzemných tokov, výnimočnú zónu s priaznivým energetickým pôsobením na živé organizmy, ktoré boli preukázané fyzikálnymi meraniami. Nejde tu o nič menšie než unikátny nedocenený a zatiaľ nedostatočne preskúmaný liečivý vplyv kopca na človeka, kde v podzemí, v starej štôlni existuje jedinečné miesto (je ich na planéte Zem len pár), kde na posilnenie zdravotného stavu človeka pôsobí velmi silná koncentrácia záporne nabitých iónov (aniónov). Zatiaľ bol tento vplyv overený stovkami osôb a je doložený okrem iného článkami na web stránkach http://kotazulu664.sk/

Okrem toho predstavujú svahy v tejto lokallite aj unikátny biotop s výskytom mnohých liečivých rastlín, z ktorých niektoré sú aj dokonca zákonom chránené:Ide najmä o Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), ktorý je kráľom slovenských orchideí. Je to rastlina z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Na Slovensku patrí medzi ohrozené a chránené druhy so značnou spoločenskou hodnotou. Ide teda o zákonem chránený ohrozený druh v kategorii zranitelné (VU). V Českej republike je zákonom chránený dokonca ako silno ohrozený druh (C2b). Ako všechtky druhy čeľade Orchidaceae spadá pod ochranu mezinárodnej dohody CITES. Je tiež uvedený v prílohe II. Smernice o stanovištiach 92/43/EHS (NATURA 2000).

18-05-kota-zulu-664-ionty-crievicnik-papuckovy.jpg

Zo vzácne sa vyskytujúcich húb na Slovensku tu rastie aj Ryšavec šikmý (väčšinou sa používa ľudový ruský názov sibírska Čaga), latinsky Innonotus obliquus. Najmä v ruskom ľudovom liečiteľstve, ale tiež v ďalších štátoch severnej Európy, je táto huba tradične využívaná ako liek, mimo iné aj na rakovinu. Zatiaľ ešte neexistujú žiadne dostatočne kvalitné vedecké výskumy, ktoré by túto jeho schopnosť vedecky potvrdzovali. Rezavec šikmý obsahuje mnoho živín a prírodnýchch liečivých látok, mezi ktoré patrí: betulin a kyselina betulinová, melanin, polysacharidy rozpustné vo vode, polysacharidy rozpustné v alkohole, polysacharidy viazané na bielkoviny, beta glukany, stopové minerály, vláknina a aminokyseliny.

18-05-kota-zulu-664-ionty-caga-rezavec-sikmy.jpg

Dúfame preto, že podpis každého, komu nie je ľahostajná táto lokalita a má záujem o záchranu tejto jedinečnej lokality, ako dedičstva nás všetkých, našich potomkov a nasledujúcich generácií, pomôže zastaviť pripravovanú likvidáciu tejto lokality v podobe zriadenia kameňolomu a povolenia dobývania v tomto kameňolome.

A práve naopak, pomôže tiež zachrániť a bezpečne sprístupniť staré banské dielo, štôlňu, ktorá sa nachádza vo svahu centrálneho kopca Stožkov, ktorú využívajú ľudia práve vďaka unikátnemu pôsobeniu silnej koncentrácie záporne nabitých iónov (aniónov). Tieto anióny prispievajú k telesnej rovnováhe, energii a celkovému zdraviu všetkých živých organizmov na Zemi.