PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KAPLNKY SV. ROZÁLIE V LAMAČI

My, dole podpísaní občania, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas so spôsobom ochrany Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaplnky sv. Rozálie a nesúhlas s porušovaním a nerešpektovaním Rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal zo dňa 12.09.2006.  

V zmysle petičného práva požadujeme:

Zabrániť výstavbe rodinných a bytových domov v rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal zo dňa 12.09.2006;

-          Preskúmať súlad vydaných stavebných povolení na pozemkoch 1763/01, 1763/09, 1763/10, 1763/11, 1763/12, 1763/13 a 1763/14 s Rozhodnutím Pamiatkového úradu č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal zo dňa 12.09.2006 a informovať o výsledku obyvateľov mestskej časti Lamač v masovokomunikačných prostriedkoch;

-          Informovať obyvateľov MČ-Lamač v masovokomunikačných prostriedkoch o spôsobe ochrany tejto NKP;

-          V lokalite na Planírke pri Rozálskej kaplnke pokračovať v budovaní oddychovej zóny pre obyvateľov Lamača, ako aj pre jeho návštevníkov s umiestnením informačnej tabule o kaplnke;

-          Zvolať občanov k prerokovaniu návrhov občanov zaslaných Miestnemu úradu Lamač na základe výzvy Mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 15.11.2019 k formulovaniu podnetov pre proces prípravy obstarávania územného plánu zóny „Sv. Rozália“.


Jarmila Halgašová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jarmila Halgašová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

kysytään!-- Large modal -->