PETÍCIA ZA VÝSTAVBU CYKLO-DOPRAVNEJ KOMUNIKÁCIE

PETÍCIA ZA VÝSTAVBU CYKLO-DOPRAVNEJ KOMUNIKÁCIE  

My, dolu podpísaní občania svojim podpisom žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby podporilo zmenu nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a Krakovany na bezpečnú cyklo-dopravnú komunikáciu situovanú mimo zóny automobilovej dopravy a umožnilo jej vybudovanie tým, že čo najskôr zaistí prevod resp. prenájom pozemkov, na ktorých menovaná trasa leží, z vlastníctva štátu do vlastníctva dotknutých regionálnych samospráv. Svoju žiadosť zdôvodňujeme nasledovne:

·         Naplnenie Národnej stratégie cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorú schválila Vláda SR svojim uznesením č. 223 dňa 7. mája 2013. Táto stratégia zrovnoprávnila cyklistickú dopravu na úroveň ostatných druhov dopravy, navrhuje aj budovanie cyklotrás na zaniknutých železničných tratiach. 

·         V novom programovacom období operačný program EÚ - IROP umožňuje budovania bezpečných cyklotrás s prioritou dochádzky do práce a škôl. Naša cyklotrasa, vzhľadom na množstvo podnikov ležiacich priamo na jej línii, je vzorovým projektom č. 1 takéhoto typu pre celé Slovensko. Bola zaradená aj do IROP – časti RIUS Trnavského samosprávneho kraja, kde sú pre ňu plánované aj finančné prostriedky. Toto schválila aj Rada partnerstva TTSK, zámer plne podporuje aj TTSK.

·         Zámer vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie na telese železnice schválili aj mestské a obecné zastupiteľstvá Piešťan, Vrbového, Trebatíc a Krakovian, čím deklarovali k vybudovaniu cyklotrasy nielen zásadný postoj obcí, ale aj svojich občanov.

·         Pre rýchlu realizáciu zámeru vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie na telese železnice napomáha fakt existujúcej infraštruktúry (prejazd ponad diaľnicu, mosty, železničné priecestia), ako aj pomerne jednoduché, majetkovo-právne  vzťahy k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky. ·         Zaručenie bezpečného a plnoprávneho pohybu cyklistov – cesta II/499, spájajúca Piešťany a Vrbové je z dôvodu obrovskej intenzity dopravy motorových vozidiel (r. 2015 denne viac ako 11 000 áut, z toho viac ako 1600 ťažkých nákladných vozidiel) úplne nevyhovujúca pre pohyb obyvateľov dotknutých obcí na bicykli, či už  dopravujúcich sa za prácou do Piešťan, Vrbového a do priemyselných zón obcí Trebatice a Krakovany. ·         Cesta II/499 svojou intenzitou dopravy rovnako ohrozuje aj životy a zdravie detí a mládeže dotknutých miest a obcí, ktorí sa dopravujú bicyklom do základných či stredných škôl, nachádzajúcich sa na území mesta Piešťany či Vrbové. Na tejto ceste nie je možné bezpečne použiť bicykel ani za účelom voľnočasových aktivít.

·         Železničná trať stratila svoje opodstatnenie, nakoľko  železničná doprava bola na trati Piešťany – Vrbové zrušená už v roku 1978, platné evakuačné dokumenty z pohľadu civilnej ochrany obyvateľstva nepočítajú s využitím železnice pre tieto účely a podnikateľské subjekty v priemyselných zónach susediacich so železnicou nemajú o jej využitie záujem.

Osoba oprávnená konať v styku s orgánom verejnej moci : MUDr. Marián Kališ, Dominová cesta 37, 921 01 Banka            

Ďalší členovia petičného výboru: Dušan Knap, Kalinčiakova 3, 921 01 Piešťany JUDr. Vladimír Jankech, Štúrova ulica 269/37, 922 10 Trebatice Ing. Oľga Galbavá, Nám. sv. Floriána 164/1, 922 02 Krakovany František Tahotný, Fraňa Kráľa 1762/42, 922 03 Vrbové

 


MUDr.Marián Kališ    Kontaktujte autora petície