Petícia za ukončenie pracovného pomeru medzi podpredsedom Národnej rady SR Ľubošom Blahom a SAV zmenou zákonníka práce.

Poslanec za stranu SMER-SSD Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. dlhodobo pôsobí na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied. V kontexte jeho politickej činnosti považujeme tento fakt za neprípustný a v rozpore so základnou požiadavkou k akademickej pôde – k jej apolitickosti. Je neprípustné, aby človek s jeho politickým pôsobením, ktoré výrazne polarizuje spoločnosť, podkopáva autoritu hlavy štátu a obhajuje nedemokratické režimy takto dehonestoval Slovenskú akadémiu vied. Veríme, že SAV dokáže nájsť odborníka na marxizmus-leninizmus, ktorý bude apolitický a očistí tak svoje meno.

SAV v súčasnosti nemôže Ľubošovi Blahovi ukončiť pracovný pomer. Preto požadujeme od poslancov Národnej rady predloženie takej úpravy zákona 311/2001 Z.z. - Zákonník práce, aby v prípadoch, ktoré sú porušením apolitických princípov vzdelávacích a vedeckých inštitúcii muselo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, Akademický senát vysokej školy,  a  Rada školy ukončiť zamestnanecký pomer osobe, ktorá je zároveň: prezident SR, poslanec NR SR, poslanec EP, člen vlády, starosta, predseda VÚC, poslanec orgánu územnej samosprávy.  

Presné znenie zákonnej úpravy nechávame na poslancov Národnej rady SR.  

Jedine úpravou zákonníka práce je možné zabezpečiť vykonateľnosť ustanovení zákonov: 

§ 3 odsek (6) zákona 133/2002 Z. Z. - Zákon o Slovenskej akadémii vied:

"Na pôde akadémie nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí."  

§ 151 odsek (2) zákona č. 245/2008 Z. Z.  - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

"V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia."

 § 4 odsek (4)  Zákon č. 131/2002 Z. Z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

"Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie."  

Uvedená zmena zákona predíde aj do budúcnosti previazaniu politikov na akademickú a vedeckú pôdu.

Svojim podpisom preto vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby predložili takú úpravu zákoníka práce, aby bola zabezpečená apolitickosť akademických a vedeckých inštitúcii.


Martin Kresák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Kresák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...