PETÍCIA za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad

PETÍCIA

za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade  

MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad nemôže z kapacitných dôvodov prijať ďalšie deti, pričom v pavilóne, ktoré patrí do areálu MŠ existuje súkromná MŠ Centrum pre rodinu.

My, rodičia detí a občania Slovenskej republiky, Vás ako zriaďovateľa a zároveň vlastníka pavilónu v areáli MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad žiadame o navrátenie tohto pavilónu pre MŠ Tajovského Poprad, čím by sa zvýšila kapacita pre umiestnenie detí v časti Popradu Juh V a Juh VI a to otvorením ďalšej triedy MŠ. Nevidíme dôvod, prečo by deti z tejto časti mesta, ktoré majú záujem navštevovať túto materskú školu, museli byť presúvané do iných materských škôl, keď tieto priestory sú v nájme pre súkromnú MŠ Centrum pre rodinu.

Žiadame mesto Poprad, aby ako vlastník a zároveň zriaďovateľ zasiahol a vrátil pavilón v areáli ZŠ s MŠ, ktorý užíva súkromná materská škola Centrum pre rodinu, štátnej materskej škole Tajovského Poprad a rozšíril kapacitu MŠ Tajovského Poprad.  

 

V Poprade dňa 22. 10. 2015      

                                                                                          Petičný výbor      

Petičný výbor:

PaedDr.Švec Branislav, Šrobárova 2668/10, 058 01 Poprad - Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci

Marek Kacviňár, Tajovského 2599/2, 058 01 Poprad

Ing. Peter Šiška, Tajovského 2600/8, 058 01 Poprad

Alena Lešundáková, Šrobárova 2668/3, 058 01 Poprad


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície
Facebook