Petícia za podporu rodinnej politiky z Fondu obnovy

Európsky Fond obnovy, z ktorého bude môcť Slovenská republika čerpať viac ako 7 miliárd eur, je jedinečnou príležitosťou posunúť Slovensko vpred a zlepšiť život všetkých občanov. Okrem nevyhnutných reforiem, výstavby infraštruktúry, podpory vzdelávania, vedy a digitalizácie, by mala byť v pozornosti vlády aj prorodinná politika a pôrodnosť. Slovenská republika investuje do finančnej podpory detí a rodín len 1,6% HDP, čím výrazne zaostáva za priemerom EÚ (2,4% HDP).

Slovensko dlhodobo čelí demografickej kríze. Naša budúcnosť závisí od toho, či budú slovenské rodiny prosperovať. Mnohé z nich si dnes z ekonomických dôvodov nemôžu dovoliť vychovávať viac detí a mnohé deti zo sociálne slabšieho prostredia majú sťažený prístup k základným potrebám, vzdelaniu a tak sú už na začiatku svojho života znevýhodnené a nemôže byť naplno rozvinutý ich potenciál.

V slovenských regiónoch sme svedkami rozpadu rodinnej súdržnosti, kedy jeden, či obaja rodičia odchádzajú za prácou, rovnako aj seniori ostávajú po odchode detí opustení, bez pravidelného kontaktu so svojimi najbližšími. Rodinné podnikanie, ktoré vytvára trvalé hodnoty a učí nové generácie zodpovednosti nielen za seba, ale aj za svoje okolie, nie je stále dostatočne podporované, hoci práve ono tvorilo v minulosti základ tradičného slovenského hospodárstva a v mnohých vyspelých krajinách ho tvorí doteraz.

My, signatári tejto petície žiadame vládu, aby v reformnom pláne uviedla konkrétne kroky, ktoré povedú k posilneniu postavenia prirodzenej rodiny, zlepšenia jej ekonomického postavenia, podpory pôrodnosti a znižovania rozdielov medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho sociálneho prostredia. Podpora digitalizácie by mala zohľadňovať potreby regiónov, viesť k ich rozvoju a zvyšovať komfort rodín. Žiadame o navýšenie investícií do prorodinných opatrení tak, aby sme sa dorovnali priemeru EÚ.

Navrhujeme zvyšovanie príspevkov pre pracujúcich rodičov ako spôsob ochrany pred existenčnou chudobou, legislatívne zadefinovanie rodinného podniku ako formy podnikania a jeho podporu vo forme zníženej byrokracie a daňových úľav, spoločného zdaňovania rodiny, zavedenie medzigeneračného solidárneho prvku do systému dôchodkového poistenia, podporu výstavby dostupných štartovacích bytov aj v menších obciach a mestách, motivačné štipendiá a programy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, odstraňovanie digitálnej chudoby aj pomocou digitálneho príspevku, a pomoc aj rodinám, ktoré sú z rôznych príčin neúplné.    

Tieto požiadavky sú sformulované na základe verenej konzultácie, ktorú sme realizovali v termíne 7.-15. septembra 2020 prostredníctvom dotazníkového prieskumu.   

Ivan Štefanec, Martina Holečková, Tomáš Merašický


Ivan Štefanec    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Štefanec na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...