Petícia za otvorenie tetovacích štúdií

POZOR Vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom došlo k usmerneniu opatrenia č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020 a permanentný make up bol zakázaný aj kozmetickým salónom, meníme znenie našej petície a to nasledovne:

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚVZ SR“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane verejného zdravia“), aby prehodnotil svoje opatrenie č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020 v bode A), ktorým uzatvára, s účinnosťou odo dňa 06.05.2020 od 6:00 hod. do odvolania, zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona o ochrane verejného zdravia a povolil otvorenie tetovacích štúdií, a taktiež povolil kozmetickým salónom realizovať permanentný make up s účinnosťou okamžite.

Vyššie uvedené opatrenie žiadame prehodnotiť z dôvodu, že podľa verejne dostupných informácií sa ochorenie COVID-19 šíri kvapôčkovou infekciou pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Do dnešného dňa nebolo klinicky preukázané, že by krv bola infekčná. Rovnako tak chceme poukázať na skutočnosť, že pri realizácii tetovaní nedochádza k tvorbe hlbších rán, nakoľko tetovanie narúša len kožu a ihlou sa nezachádza hlbšie než do kože samotnej. Taktiež chceme zdôrazniť, že tetovacie štúdiá majú zavedené vysoké hygienické štandardy a samotné tetovania sú vykonávané na rôznych častiach tela, pričom zákazník môže mať počas celej procedúry nasadené rúško. Práve z tohto dôvodu považujeme opatrenie ÚVZ SR za nezmyselné, neopodstatnené a diskriminačné.


Mgr. Juraj Peťko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Juraj Peťko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...