Petícia za odstránenie antény mobilného operátora z obytnej zóny

http://www.mikroregionstraze.eu/antena-orange.jpgDňa 2. 12. 2013, bez možnosti vyjadriť sa pre obyvateľov dotknutej oblasti,  bola na administratívnej budove  Lesy Slovenskej republiky š. p. na ulici Obrancov mieru 6 v Prešove nainštalovaná telekomunikačná stavba - anténa mobilného operátora ORANGE.

Anténa je umiestnená v bezprostrednej blízkosti rodinných domov v Prešove na uliciach Gorkého,  Obrancov mieru a Matúša Trenčianskeho ako aj priľahlých ulíc.

 

Stavebný úrad nesprávne posúdil vec, keď povolil zmenu v užívaní stavby podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona, pričom však v skutočnosti ide o zmenu stavby podľa § 58a ods. 1, písm. a). Stavebný úrad bol povinný postupovať podľa Druhej časti stavebného zákona (Stavebný poriadok), Oddielu 4 (Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác) a nie podľa Oddielu 7 (Užívanie stavieb).

V rozhodovacom procese o povolení  predmetnej stavby stavebný úrad nepostupoval zákonne a spôsobom v mieste obvyklým a to uplatnením verejnej vyhlášky, ktorou by bola daná možnosť  vyjadriť sa všetkým dotknutým vlastníkom susedných stavieb, ktoré sú vplyvom predmetnej stavby dotknuté.

Stavebný úrad porušil aj § 3 ods. 6. zákona o správnom konaní, podľa ktorého je povinný na úradnej tabuli správneho orgánu a na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti, alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

 

Svojim podpisom:

1. Podporujeme Návrh na obnovu povoľovacieho konania tunajšieho stavebného úradu pod č. B/2013/12816-Mk, ktorým sa povolila výstavba základňovej stanice verejnej rádiotelefónnej siete a v ktorom nebolo prihliadnuté na záujmy obyvateľov priľahlej obytnej zóny, ktorí boli inštaláciou uvedenej telekomunikačnej stavby bezprostredne dotknutí ako osoby, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných stavieb a neboli o začatí a priebehu konania informovaní.

2. Žiadame,  aby  Mesto Prešov v obnovenom konaní, hájilo záujmy obyvateľov mesta a ochranu životného prostredia pri inštalovaní takýchto telekomunikačných stavieb v bezprostrednej blízkosti obytných zón.

3. Žiadame, aby sa problematika umiestňovania takýchto telekomunikačných zariadení riešila pri najbližšej zmene územného plánu a zadefinovali sa regulatívy a zásady ich umiestňovania na území Mesta Prešov.

4. Žiadame odstránenie Telekomunikačnej stavy mobilného operátora, ktorá bola inštalovaná dňa 2.12.2013 na administratívnej  budove Lesy Slovenskej republiky š. p., na ulici Obrancov mieru 6 v Prešove,  v bezprostrednej  blízkosti  obytných domov.