Výzva za nové voľby Predsedníctva ECAV a dištriktuálneho dozorcu VD ECAV

Znepokojení vážnymi pochybnosťami o legitimite volieb  generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku, vyvolanými najmä neodôvodneným vyškrtnutím kandidátov Milana Krivdu, Imricha Lukáča a Jaroslava Mervarta z kandidátok, vyzývame všetky kompetentné orgány ECAV, aby podnikli všetky kroky na zrušenie prebiehajúcich volieb a vypísanie volieb nových. Odvolávame sa pritom aj na vyjadrenie Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku, ktorý svojím stanoviskom 11/2018 potvrdil, že dôvodom na vyradenie z kandidátky môže byť iba nesplnenie zákonnej podmienky kandidáta na volenú funkciu. Keďže vyradení kandidáti spĺňali všetky zákonné podmienky, bolo ich vyradenie protiústavné.Vyzývame aj všetkých terajších kandidátov, aby sami rezignovali na svoju kandidatúru a otvorili tak cestu pre uskutočnenie nových volieb.  Je dôležité, aby kandidačné porady mohli nanovo zostaviť kandidačnú listinu so všetkými kandidátmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky kandidovania.  Len transparentné  voľby bez zákulisných hier vytvoria v našej cirkvi priestor pre obnovu dôvery a spoluprácu cirkvi!Iba víťazi volieb uskutočnených podľa transparentných pravidiel budú mať v cirkvi rešpekt a legitimitu, ktorá je tak potrebná pre uskutočnenie nevyhnutných reforiem vo fungovaní cirkvi!My, dolu podpísaní veriaci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ECAV na Slovensku, žiadame nové transparentné voľby, v ktorých by mohol kandidovať každý, kto spĺňa zákonné podmienky a aby kandidačná porada neurobila opäť svojvoľný predvýber kandidátov, ako v prípade uskutočnených nedemokratických volieb, voči ktorým protestujeme.    

 

Bratislava, 18. 7. 2018                    Ing. Ján Holčík, CSc., emeritný generálny dozorca ECAV na Slovensku                                                                                                                        

                                                  Ing. Pavel Delinga, CSc., emeritný generálny dozorca ECAV na Slovensku 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem SEJ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...