Petícia proti zmene územného plánu na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom- lokalita bývalých uhoľných skladov

My dolupodpísaní občania mesta Nové Mesto nad Váhom, týmto žiadame mesto Nové Mesto nad Váhom o bezodkladné zastavenie konania o zmene územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 13.2., predmetom ktorého je zmena výšky stavieb v severnej časti lokality č. 02 zo 4 nadzemných podlaží na 6 nadzemných podlaží. Zmena sa týka konkrétne lokality bývalých uhoľných skladov na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom.

Odôvodnenie: Výstavbou 6 a viacpodlažného bytového domu, by bol negatívne ovplyvnený život osôb bývajúcich v okolí, znížila by sa hodnota ich nehnuteľností, ako aj celkový komfort a kvalita života v danej lokalite. Plánovanou zmenou a následnou výstavbou bytových domov, by došlo k narušeniu intimity obyvateľov priľahlých rodinných domov a to najmä ich blízkosťou, tienením, zvýšeným dopravným ruchom, zvýšenou zaťaženosťou okolitých existujúcich komunikácií a koncentráciou vozidiel spôsobujúcich hluk a tvoriacich škodlivé exhaláty. Nakoľko ideo požiadavku investora o zmenu územného plánu mesta, ktorá je v rozpore so záujmami obyvateľom mesta, najmä obyvateľov dotknutej lokality, považujeme uvedenú zmenu územného plánu výlučne za účelovú, s cieľom uspokojiť finančné potreby investora a nie zohľadniť záujmy obyvateľov mesta. Na základe uvedených dôvodov a negatívnych dôsledkov zmeny ÚP na život obyvateľov mesta, žiadame zrušiť konanie o zmene územného plánu Nového Mesta nad Váhom č. 13.2..

 

Uhoľné_sklady1.jpg


Mgr. Ján Vojtek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Ján Vojtek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...