Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto

PETÍCIA

v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky

proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Petícia proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto“).

My dolupodpísaní vlastníci bytov, obyvatelia Bratislavy, mestskej časti Staré mesto ako i návštevníci tejto lokality, nesúhlasíme s predajom pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1, ktoré je podľa územného plánu určené na ďalšiu zástavbu.

Odôvodnenie:

1. Predmetná parcela určená na ďalšiu zástavbu sa nachádza vo svahovitom teréne tvoreným čiastočne navezenou zeminou počas výstavby domov na Bartókovej ulici. Máme vážne dôvodné podozrenie, že stabilita svahu je vážne narušená, čoho dôkazom sú trhliny na chodníku pri domoch Bartókova 4 a 6, ako aj praskliny v domoch Bartókova 4 a 6, ako aj v objekte Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Akékoľvek stavebné aktivity pod svahom môžu vážne narušiť krehkú stabilitu objektov na Bartókovej ulici. Majiteľ rodinného domu susediaceho s predmetnou parcelou bol nútený injektážou spevniť základy svojho domu.

2. Pod parcelou určenou na predaj sú s najväčšou pravdepodobnosťou pramene spodnej vody, vďaka čomu okolité domy ustavične pracujú a sadajú.

3. Riešenie prístupovej komunikácie je vykonané mimoriadne necitlivo a predstavuje vážny zásah do lokality, pričom bude príčinou významného zníženia hodnoty bytov minimálne v bytových domoch na Bartókovej ul. č. 2 a 4. V lokalitách s obdobným typom zástavby sa nevedú obslužné komunikácie v takej blízkosti bytového domu. V súčasnosti nie je zabezpečené relevantné právo k pozemku pre kupujúceho (asi predpokladaného investora), čo následne bude nekorektným nástrojom na vyvíjanie tlaku na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto, ktoré je správcom dotknutého pozemku, aby pozemok prenajala.

4. Nie je zrejmé prepojenie ponúkaného pozemku so zámerom výstavby 5 RD na susedných parcelách (je výstavba 5 RD podmienená právom k predávanému pozemku, alebo ide o nesúvisiace investičné aktivity, ktoré majú mať len spoločné dopravné riešenie medzi domami Bartókova 2 a 4. Z urbanistického hľadiska je navrhované riešenie zástavby ako aj dopravnej obsluhy neobhájiteľné a trvalo poškodí už aj tak ťažko doráňanú lokalitu. Ktorý architekt alebo urbanista sa takýmto urbanizmom pochváli pred občianskou a odbornou verejnosťou ako produktom jeho vysokých odborných kvalít a rešpektovaním génia loci Slávičieho údolia?

5. Lokalita Slávičie údolie je už podľa nášho názoru z hľadiska možností ďalšieho zahusťovania vyčerpaná, aj keď podľa územného plánu sú tu ešte pozemky vhodné na výstavbu. Doteraz uskutočneným zahusťovaním sa kvalita bývania z hľadiska vonkajšieho prostredia výrazne znížila a táto lokalita už prestáva byť „zelenou zónou mesta“, ale stáva sa sídliskom s intenzívnejším využitím územia ako napr. Ružinov alebo Petržalka. Okrem toho sme toho názoru, že existujúca dopravná infraštruktúra už nedokáže uniesť ďalšie zahusťovanie územia a územie už nemá rezervy pre jej extenzitný rozvoj. Tento trend urbanizácie lokality treba zastaviť a v tomto duchu upraviť aj územný plán mesta.

6. Kvalita prostredia bytu a bytového domu výrazne ovplyvňuje jeho hodnotu. Doterajšie aktivity územnej samosprávy, ktorými bola umožnená takáto neprimerane intenzívna investičná aktivita v lokalite, ktorá by mala byť z hľadiska územného rozvoja zastabilizovaná, negatívne ovplyvňuje ceny našich nehnuteľností. Mesto nám dnes nevie zvýšiť ich cenu, čomu rozumieme, ale prečo chce ich cenu takto nasilu ďalej znižovať, je pre nás ťažko pochopiteľné a tým menej akceptovateľné.

7. V stanoviskách pripojených k materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva sa uvádza, že v lokalite sa nachádzajú len náletové dreviny. Chceme upozorniť, že mnohé z tých drevín tam „naleteli“ vďaka osobnému úsiliu viacerých obyvateľov lokality, resp. ako náhradná výsadba. Rozsah používania pojmu „náletová drevina“ je o to prekvapujúcejší, že samosprávou mesta platení odborníci medzi ne zaradili napr. aj ihličnany, ktorých obvod kmeňov je od 30 cm vyššie.

8. Predmetnú parcelu – pozemok je možné využiť aj efektívnejšie a v to prospech obyvateľov tejto lokality výsadbou stromov, okrasnej zelene a vytvorením oddychovej zóny v tomto okolí, kde je jej akútny nedostatok. Vlastníci okolitých bytov a domov, ako i Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sú ochotní v rámci svojich možností, aj finančných, sa spolupodieľať na založení takejto oddychovej zóny.

9. Ak je účelom predaja iba získanie finančných prostriedkov, sú k dispozícii aj iné zmysluplnejšie riešenia. Dovolíme si obrátiť pozornosť mesta na daň z nehnuteľnosti za nevyužívané nehnuteľnosti ako prázdne byty, nebytové priestory, pozemky, ba aj opustené priemyselné a poľnohospodárske objekty. Zavedenie prirážok k existujúcej dani z nehnuteľnosti v prípadoch ich neužívania by mohlo viesť ku dvom efektom: (1) zvýšený výnos z tejto dane a (2) vytváranie tlaku na vlastníkov takýchto nehnuteľností, aby ich začali užívať (napr. cenovým sprístupnením alebo v spolupráci s mestom alebo odstránením nepoužiteľných objektov a sprístupnením pozemkov pre ďalšiu výstavbu).

10. V súťažných podkladoch sa dozvedáme, že lokalita je v pešej dostupnosti pre autobusy, trolejbusy a električky. V kopcovitom teréne je možné sa dostať k autobusu, ktorý obsluhuje lokalitu v 20 minútovom intervale, ale nie k centru mesta. Trolejbusová zastávka je vo vzdialenosti viac ako 500 m a električka až na nábreží, čo predstavuje vzdialenosť cca 2 km. Takto ponímaná pešia dostupnosť je podľa nášho názoru zavádzajúca a vyvoláva pochybnosti o serióznosti mesta ako predávajúceho.

11. Na základe vyššie uvedených dôvodov, ktoré sú overiteľné, sme nútení minimálne konštatovať, že súťažné podklady obsahujú neúplné, skresľujúce ba až nepravdivé údaje a že zámer mesta umožniť na pozemku výstavbu bude viesť ďalšiemu zhoršeniu kvality lokality, znižovaniu hodnoty majetku obyvateľov lokality a kvality ich života.

 


Jana Mokošová    Kontaktujte autora petície