Petícia za zrušenie stavebného povolenia „Bytový dom – Geologická“ a prepracovanie projektu na výstavbu

My, dole podpísaní občania, vlastníci bytov a rodinných domov a/alebo obyvatelia na Geologickej a Priekopníckej ul., ako aj obyvatelia Podunajských Biskupíc, Vrakune, Ružinova, ako aj spoluobčania zo širokého okolia hlavného mesta Bratislava, ktorí využívajú Vrakunskú ul. ako cestu pre svoju prepravu do mesta alebo z mesta, v zmysle petičného práva

žiadame

o zrušenie Rozhodnutia č. SU 19/14604/2022/Gr-33 pre stavebné povolenie „Bytový dom – Geologická“ vydaného v Bratislave dňa 21.10.2022 (obmena povolenia bez výraznej zmeny pôvodného Rozhodnutia č. SU1336/18427/2021/Gr-44 pre stavebné povolenie „Bytový dom – Geologická“ vydaného v Bratislave dňa 29.12.2021, ktoré zrušil OU Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 28.06.2022) a prepracovanie projektu bytového domu na nižšiu stavbu, s menším počtom bytov a parkovacích miest, ako aj s väčšou plochou zelene alebo zmenu projektu z bytového domu na radovú výstavbu z nasledovných dôvodov:

1. výstavba Bytového domu – Geologická  podľa projektovej dokumentácie hmotovo a priestorovo naruší okolitú zástavbu a znehodnotí pôvodným obyvateľom kvalitu bývania, nakoľko na pozemku 2 rodinných domov (viď obrázok 1) je naplánovaná výstavba bytového domu (27 bytov) s 1 polozapusteným podzemným podlažím, ktoré bude končiť 2,45 m nad zemou, spolu so 4 plnými nadzemnými podlažiami a 5tym ustupujúcim podlažím, čím sa vytvorí efekt 6 podlažnej budovy a bude prevyšovať pôvodné okolité BD až o 7 metrovBez_názvu23.png

obr. 1: aktuálny pohľad na rodinné domy, kde bude plánovaná výstavba

2. naplánovaný vjazd aj výjazd pre 40 áut cez elektrickú posuvnú bránu je priamo za priechodom pre chodcov a na hranici s chodníkom na Geologickej ul., čím výrazne negatívne ovplyvní statickú a dynamickú dopravu s dopadom až na hlavný ťah Vrakunskú ul., pretože Geologická ul. je JEDINÝM VJAZDOM a zároveň aj čiastočne výjazdom pre viac ako 460 bytov a rodinných domov, čo predstavuje výrazné obmedzenie minimálne pre 350 a viac áut (viď. obrázok 2)

Poznámka: Už v súčasnosti je problematické vchádzať do a vychádzať z Geologickej ul, a aj oprotiľahlej Borekovej ul. na Vrakunskú, a križovatka Geologická – Vrakunská – Borekova je úsekom častých kolízií a dopravných nehôd!

obr.2_1.png

obr. 2: VJAZD / VÝJAZD do BYTOVÉHO DOMU

3. naplánovaný vjazd/výjazd umiestnený priamo za priechodom pre chodcov je v tesnej blízkosti zastávky MHD – Priekopnícka, kde je vysoký predpoklad kolízií medzi vozidlami a chodcami, najmä mamičkami s kočíkmi, vozíčkarmi alebo väčšími skupinami, ktorí musia prejsť na opačnú stranu kvôli nepriechodnosti chodníka vďaka elektrickému stĺpu na strane od zastávky MHD, kde je ale práve naplánovaný vjazd a výjazd do bytovky cez elektrickú posuvnú bránu (viď. obrázok 3 a 4)

Poznámka: Priechody pre chodcov sú aj teraz častými kolíziami pretože nie sú vyznačené, na Geologickej ul. začína z jednej strany za plotom a hlavný priechod nie je dobre viditeľný – označený doplnkovými prvkami!

Obr.3a_.pngobr. 3: Vjazd/výjazd priamo za priechodom podľa projektu

Obr.3b_1.pngobr. 4: elektrický stĺp s vytŕčajúcou rozvodnou skriňou brániaci prechádzaniu po chodníku od zastávky

4. zo súčasných 1600 m2 zelene  vďaka výstavbe bytového domu a 28 externých parkovacích  miest podľa projektu ostane len 379 m2 zelene (ostatnú časť pozemku bude tvoriť plocha parkoviska a bytovka, ktorá je situovaná oknami a balkónmi na južnú stranu), čím sa výrazne zhoršia mikroklimatické podmienky (zvýšená prašnosť a emisie, vytvorenie skleníkového efektu) pre okolité rodinné a bytové domy na Geologickej a Priekopníckej ul., a s tým spojený predpoklad negatívneho dopadu na zdravie obyvateľov - zvýšený výskyt ochorení dýchacích ciest a alergií. (viď. obrázok 5 a 6)

obr.5a_.png

obr. 5: aktuálny stav zelene na pozemkoch rodinných domoch, kde sa má stavať a naplánovaný projekt – bytový dom, parkovisko a zostatková časť zelene

obr.5b_.png

obr. 6: aktuálny stav zelene na pozemkoch rodinných domoch, kde sa má stavať a naplánovaný projekt – bytový dom, parkovisko a zostatková časť zelene

5. zvýšený počet porúch a havárií, prípadne aj kolaps inžinierskych sietí  (voda, splašková kanalizácia, elektrika, plyn) pre Geologickú a Priekopnícku ul., ktoré každým rokom vykazujú častejšiu poruchovosť, nakoľko sú už teraz poddimenzované a tým znižujú kvalitu bývania

 

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

Beáta Barusová, Geologická 16, 82106, Bratislava

Martina Kučerová, zástupca vlastníkov Geologická 12-14-16, 821 06 Bratislava

Lucia Forroóvá, Geologická 11, 821 06, Bratislava

OZ Geologická 13, Geologická 13, 821 06, Bratislava

 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Martina Kučerová, zástupca vlastníkov Geologická 12-14-16, 821 06 Bratislava 

geologicka121416@gmail.com


Beáta Barusová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Beáta Barusová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...