Otvorený list_Odvolanie Jaromíra Čižnára-generálneho prokurátora

Vážení páni,

               Róbert Fico
               predseda vlády SR
               Úrad vlády SR
               Námestie slobody 1
               813 70 Bratislava

               a

               Pavol Paška
               predseda NR SR
               Námestie A. Dubčeka 1
               812 80 Bratislava

 


My dolupodpísaní občania, žiadame odvolanie Jaromíra Čižnára - generálneho prokurátora, pre jeho predpojatosť a osobnostnú nezrelosť potrebnú pre výkon svojej funkcie s absentujúcou bezúhonnosťou.


Vo svojich verejných vyjadreniach opakovane šíri nepravdu. Nerieši podstatné kauzy, ale zaoberá sa nezmyselnými a nepodstatnými vecami - perzekuje aktivistov a občanov, ktorí upozorňujú na zlyhávanie verejných činiteľov. Čo je ďalším závažným pochybením, že na verejné listiny sa na generálnej prokuratúre dopisujú dátumy modrým guličkovým perom. Rovnako verejné listiny musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti a musia byť účastníkovi konania doručené. Verejné listiny vyhotovované na generálnej prokuratúre neobsahujú formálne náležitosti stanovené zákonom, ani sa účastníkom konaní nedoručujú. Čo je však najzávažnejším pochybením, že sa listiny antidatujú. Viď. Hospodárske noviny - blog Stanislava Červeňová http://blogy.hnonline.sk/stanislava-cervenova/podvod-na-slovensku-zakonom

Antidatovanie verejných listín je zakázané. Podľa trestného zákona falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny je trestným činom.                         

Zaujatý a jednostranne orientovaný človek nemôže zastávať dôležitú funkciu vo verejnej správe, kde je potrebné dodržiavať zákonnosť a chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Tiež vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Verejný činiteľ, ktorý sám pácha trestnú činnosť nemá morálne právo dohliadať nad zákonnosťou.

Na základe hore uvedených dôvodov a právnych skutočností považujeme pána Jaromíra Čižnára za nevhodného pre vykonávanie štátnej funkcie, ktorá vyžaduje bezúhonnosť, objektívnosť, zákonnosť, nestrannosť a osobnostnú zrelosť.

Preto žiadame o ODVOLANIE pána Jaromíra Čižnára z pozície generálneho prokurátora.

Vyzývame JUDr. Ivettu Macejkovú, aby sa ústavný súd začal zaoberať sťažnosťou doc. JUDr. Jozefa Čénteša, PhD.
 

 

Na vedomie: Ústavný súd SR

                     Kancelária prezidenta