Otvorený list na ODVOLANIE JUDr.A.Cisárovej riaditeľky CIPS

Otvorený list na ODVOLANIE riaditeľky Centra

pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

JUDr. Andrei CISÁROVEJ

Vážený pán
Ján Richter
minister
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6-8
816 43  Bratislava

Na vedomie:
Róbert Fico
predseda vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70  Bratislava


 

My, občania,

žiadame odvolanie riaditeľky Centra pre medzinárodneprávnu ochranu detí a mládeže JUDr. Andreu Cisárovú, pre jej neplnenie si svojích pracovných povinností, Štatútu Centra pre medzinárodneprávnu ochranu detí vedenom pod značkou CT/136/2013, pod registračným číslom 23843/2013, ktorý nadobudol účinnosť 15. októbra 2013 podpisom ministra práce,  sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom, neplnením Zákona č. 305/2005 Z.z. a osobnostnú nezrelosť potrebnú pre výkon svojej funkcie.

1. Neplní si ako riaditeľka Centra pre medzinárodneprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej CIPS), úlohy Ústredného orgánu v oblasti únosov detí - občanov a štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, podľa medzinárodných dohovorov. (1)

2. Neplní si svoje povinnosti ako riaditeľka CIPS - neposkytuje právnu pomoc a poradenstvo pri neoprávnenom premiestnení detí - občana a štátneho prislušníka Slovenskej republiky v zahraničí.

3. Ako riaditeľka CIPS nevykonáva patričné úkony na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa - občana a štátneho príslušníka Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky. (1)

4.  Neplní si svoje povinnosti a úlohy ako riaditeľka CIPS - vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa sociálno-právnej ochrany občanov a štátnych príslušnikov Slovenskej republiky.

5. Ako riaditeľka CIPS neposkytuje informácie a pomoc v oblastiach vyplývajúcich z nariadenia rady (ES) č. 2201/2003.

6. Ako riaditeľka CIPS neprijíma všetky primerané opatrenia na zabezpečenie okamžitého návratu dieťaťa - občana a štátneho prílušníka Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky (1) a ani nezabezpečuje účasť a zastúpenie počas súdnych konaní o návrat dieťaťa - občana a štátneho prislušníka Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky. (1)

7. Ako riaditeľka CIPS svojím konaním neriadi a ani nezodpovedá za činnosť CIPS.

8. Ako riaditeľka CIPS sa neriadi pri plneni svojích úloh Zákonom č. 460/1992 Z.z., Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnymi dohovormi, hlavne Haagskym dohovorom z roku 1980, pokynmi a usmerneniami Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky, štatútom, organizačným poriadkom CIPS a internými predpismi CIPS.

__________________________________________________________________________________
(1)  Čl.6 Dohovoru o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25.10.1980 a
nariadenia Rady (ES) c.2201/2003

Na základe horeuvedených dôvodov považujeme JUDr. Andreu Cisárovú za nevhodnú pre štátnu funkciu, ktorá vyžaduje profesionálny prístup, objektívnosť, nestrannosť a osobnostnú zrelosť pre činnosť v tak náročnej oblasti ako je dodržiavanie práv detí - občanov a štátnych prislušníkov Slovenskej republiky a dodržiavania ich  ľudských práv.

Neprofesionálne dosadený, zaujatý a nie správne  orientovaný človek nemôže zastávať tak dôležitú funkciu a postavenie, kde sa jedná o ľudský život - život dieťaťa, ktoré zlým rozhodnutím riaditeľky CIPS stráca svoje detstvo, svoju biologickú rodinu a často vyrastá v podmienkach, ktoré nie sú zlučitelné s medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktoré Slovenská republika podpísala a ratifikovala. Preto nie je vhodnou osobou s osobnostnými predpokladmi pre túto pozíciu.

Preto žiadame ministra Richtera o čo najrýchlejšie odvolanie JUDr. Andrei Cisárovej z pozície riaditeľky Centra pre medzinarodneprávnu ochranu detí a mládeže.

 

Kontaktná osoba:

Milan Horeličan     e-mail : peticia.a.c@centrum.sk

Silvia Maher

 

Prípady, ktoré nás viedli k napísaniu Otvoreného listu za odvolanie riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže JUDr.A.Cisárovej :

Medzinarodnopravny aspekt  :

http://archive.slobodnyvysielac.sk/2014-01-03_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pirosikova.mp3

Elliot Maher :

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/12-08-2013/po-uteku-z-anglicka-vratte-mi-eliotta-12-prosi-matka.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/16-08-2013/matka-sa-nevzdava-na-britske-urady-podala-oznamenie.html

http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-12-30_21-00_informacna-vojna-kauza-eliot-maher.mp3

Ninka Kandráčová :

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/15-01-2013/pripad-kandracovci-vanesa-a-ninka-su-stale-v-anglicku.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/16-03-2013/briti-porusili-pravo-slovakom-kandracovym-zobrali-vnucku.html

Katarína Košturová

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/28-01-2013/pripad-kosturovci-britska-socialka-vzala-tri-deti-vraj-pre-podvyzivu.html

Mariana Hanuštiaková :

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/19-01-2013/slovenke-zakazali-v-britanii-kontakt-s-detmi-udal-ju-expriatel.html

prípad v Norsku :

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/10-01-2013/vychovnu-po-zadku-dostali-rodicia-basu-a-tisicky-eur-pokutu.html

Daľšie prípady pochybenia prace CIPS :

http://www.ta3.com/clanok/1033034/slovenka-zijuca-v-britanii-uz-dva-roky-bojuje-o-svoje-dieta.html

http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-11-22_21-00_informacna-vojna-protesty-v-ba-juvenilna-justicia-studencova.mp3

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/15-04-2013/slovensko-nema-spravy-o-72-adoptovanych-detoch.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/12-04-2013/medzistatne-adopcie-deti-isli-do-krajin-s-ktorymi-nemame-dohody.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/08-04-2013/bratia-adoptovani-do-francuzska-nevedia-o-nich-ani-urady.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/14-03-2013/podivne-adopcie-deti-v-britanii-na-stole-mame-30-novych-pripadov.html

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/06-01-2013/dalsi-slovaci-bojuju-s-britskou-ss-okrem-deti-im-zobrali-aj-vnukov.html


Milan Horelican    Kontaktujte autora petície