Otvorený list k situácii v sociálnych službách

V Bratislave 11. januára 2022

 

Vážený pán premiér Eduard Heger, Vážený pán minister Milan Krajniak, my, dolupodpísané fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, reagujeme týmto otvoreným listom na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Tá sa opätovne zviditeľnila  nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého roka v CSS Zátišie v Osadnom, kde zomreli štyria prijímatelia sociálnych služieb a ďalší sú hospitalizovaní. Zomrel aj riaditeľ zariadenia. Všetkým pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a je nám veľmi ľúto celej tragédie. Oceňujeme obetavosť a nasadenie zamestnancov zariadenia, ktorí klientov zariadenia zachraňovali a riskovali pri tom aj svoje vlastné životy.

V tejto súvislosti upozorňujeme na pretrvávajúce porušovanie práv a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Sociálne služby sa im často poskytujú v prostredí, ktoré neumožňuje dodržiavanie ich práv a slobôd, a to aj napriek veľkej snahe a obetavej, a často nedocenenej práci zamestnancov aj poskytovateľov sociálnych služieb. Ide predovšetkým o neúčelové a historické budovy, kde napriek snahe humanizovať fyzické prostredie nie je vždy možné zabezpečiť ani bezbariérovosť, ani súkromie, ani dostatočný individuálny prístup podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby, a čo je najhoršie, niekde ani legislatívou dané požiadavky na prostredie objektov sociálnych služieb a protipožiarne opatrenia[1].

Upozorňujeme, že riziko požiaru a ohrozenia zdravia a životov klientov aj zamestnancov sociálnych služieb hrozia aj v iných zariadeniach sociálnych služieb. Mnohé zariadenia sociálnych služieb nie sú pred podobnými živelnými situáciami dostatočne chránené a zabezpečené.  Pri permanentnej a dlhodobej poddimenzovanejší personálu, najmä v nočných hodinách, sú prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci vystavení trvalému nebezpečenstvu ohrozenia ich zdravia a života. Slovensko nemôže byť ďalej ľahostajné voči takémuto stavu.

Na tento stav opakovane upozorňuje viacero verejných inštitúcií. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská na situáciu nedostatočne dodržiavaných práv osôb so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb upozorňuje vo svojich výročných správach o činnosti predkladaných Národnej rade SR od r.2016, a monitorovaným zariadeniam sociálnych služieb ukladá opatrenia na nápravu. Komisárka konštatuje nedostatky najmä v oblasti bezbariérovosti, zabezpečenia protipožiarnej ochrany, absenciu signalizačných zariadení pre imobilných klientov, umiestňovanie imobilných klientov na vyšších poschodiach, ich zamykanie v izbách alebo umiestňovanie do sieťových postelí a viackrát upozornila, že zákonom stanovený počet odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb je nedostatočný. Ako jednu z veľmi efektívnych možností na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím odporúča niektorým zariadeniam pri výkone monitoringu realizovanie deinštitucionalizácie[2].

Aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v roku 2019 vo svojej správe z prieskumu systému kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov[3],okrem iného upozorňuje na nedostatočnú protipožiarnu ochranu v zariadeniach sociálnych služieb až v osemdesiatich percentách prípadov.

Zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb opakovane investujú nemalé kapitálové prostriedky zo svojich rozpočtov a štátneho rozpočtu do zariadení sociálnych služieb, tieto investície neprinášajú komplexné riešenia, lebo často ide o objekty, ktoré sú staré a neúčelové[4].Za posledných desať rokov bolo napr. len z rozpočtov vyšších územných celkov investovaných na kapitálové výdavky ich vlastných zariadení viac ako 100 mil. eur. Pre porovnanie, kapitálové investície z eurofondov do podpory prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť za to isté obdobie nedosiahli ani polovicu týchto výdavkov.

Slovenská republika v roku 2010 ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor), ktorý ju zaväzuje k dodržiavaniu, ochrane a presadzovaniu základných práv a slobôd ľudí so zdravotným postihnutím. Preto vítame, že súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2021 – 2024[5] a ďalších strategických dokumentoch odvoláva na Dohovor.

Rovnako to vníma aj Európska únia, ktorá vo svojej stratégii[6] a nariadeniach Európskeho parlamentu[7] upozorňuje na potrebu rozvoja komunitných služieb v súlade s Dohovorom. Aj preto všetky členské štáty v novom programovom období využívania fondov Európskej únie v rokoch 2021 až 2027, ktoré sú primárne určené na podporu štrukturálnych zmien, musia plniť základnú horizontálnu podmienku o implementácii a uplatňovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Táto základná horizontálna podmienka má garantovať, že žiadne finančné prostriedky Európskej únie nebudú investované proti princípom Dohovoru.

Dohovor v článku 11 garantuje prijatie všetkých nevyhnutných opatrení na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových a núdzových situáciách. Avšak vyššie spomínané správy komisárky a verejnej ochrankyne práv jasne hovoria o pretrvávajúcich nedostatkoch.

Podpora budovania služieb na komunitnej úrovni v súlade s článkom 19 Dohovoru napriek realizovaným národným projektom a výzve v rámci IROP naráža pri výkone zmien smerujúcich k prechodu ku komunitným sociálnym službám na nedostatočnú podporu ústredných orgánov štátnej správy, zriaďovateľov, ale aj  časti verejnosti. Ako nás upozorňujú viaceré Výbory OSN[8], tento proces je na Slovensku pomalý a nedostatočný.

Výrazne absentuje osveta v  oblasti systematickej podpory ľudí so zdravotným postihnutím v rôznych oblastiach života a ich začlenenia do spoločnosti. Ide nielen o sociálne služby, ale aj o prístup k vzdelávaniu, práci, doprave, zdravotnej starostlivosti a iné.

Týmto listom chceme upozorniť na najzraniteľnejších občanov, odkázaných  na sociálne služby, ktorí  si svoje práva nevedia vymôcť, napriek tomu, že majú zaručené rovnaké šance na dôstojnosť a právo nebyť vystavení ohrozeniu na živote.

 

Preto sa obraciame na Vás, predstaviteľov vlády, aby sa oblasť sociálnych služieb stala jednou z priorít. Už nie je na čo čakať.

 

Ako prvé Vás chceme požiadať: ·        

  • aby plánované zmeny a reformy v sociálnej oblasti boli realizované efektívnejšie a rýchlejšie ·       
  •   aby ste jasne verejne vyjadrili podporu týmto nevyhnutným systémovým zmenám v sociálnej oblasti ·     
  •     aby sa otvorila odborná diskusia o týchto komplexných zmenách, kde budú okrem odborníkov, zástupcov samospráv, zastúpení aj ľudia so zdravotným postihnutím a ich príbuzní ·       
  •   vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť havarijný stav v objektoch sociálnych služieb, kde budú zastúpení aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra.

 

Veríme, že toto sú prvé kroky, ktoré je nevyhnutné urobiť, aby sme mohli priniesť lepšie  a kvalitnejšie podmienky života ľudí odkázaných na pomoc iných.

 

S úctou,   (62 právnických osôb a 108 fyzických osôb v abecednom poradí)  

Agentúra podporných služieb Žilina, PhDr. Soňa Holúbková

ADED, s.r.o. Brezová pod Bradlom, Adriana Šarudiová   

Asociácia na ochranu práv pacientov SR , PhDr.  Mária Lévyová 

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie v SR, PhDr. Erika Tichá  PhD.

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z., PhDr. Zuzana Aly

Athéna, o.z., PhDr. Katarína Moncoľová

Barlička, n.o., JUDr. Lukáš Kvokačka PhD.

BIBA, s.r.o. Senica, Ján Pantúček

CEDA  – výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, doc. Ing.arch. Lea Rollová, PhD.

Centrum podpory transformace o.p.s./ČR, Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., Mgr.      Gabriela Zaťková        

Claudianum, n.o.,  Veronika Hevierová 

Depaul Slovensko, n.o., Jozef Kákoš       

Detský klub Košice, Ing. Dagmar Kozáková          

Domov Mláda/ČR, Mgr. Terézia Palanová           

Forum for human rights, JUDr.  Maroš   Matiaško LL.M.

Fórum pre pomoc starším – národná sieť, Ľubica Gálisová           

Impulz ZPMP v Petržalke, Mgr.  Jana Mareková

Inclusion Europe /BE, Mgr. Milan Svěřepa

InkluCiTy, Lucia Rosáková

INTEGRA - združenie pre duševné zdravie, Ing. Jana Hurová, PhD., MUDr. Petr Nawka    Katedra sociálnej práce,

UMB/Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií , doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorcová PhD.

Liga za duševné zdravie SR, o.z., JUDr. Andrej Vršanský

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 

RNDr. Branislav Mamojka, CSc.

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

OMAPO o.z. Ing. Oľga Reptová 

Organizácia muskulárnych dystrofikov, Mgr. Andrea Madunová              

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Zuzana Suchová  

Pružiny Pantúček s.r.o.,  Ing. Ján Pantúček          

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,  doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD., Mgr. Lucia Cangárová

Saplinq, o.z., Róbert Furiel          

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Ing. František Hasaj 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania, PhDr. Viera Záhorcová, PhD.

Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Martin Dait             

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Mgr. Jaroslav Šidlo        

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Mgr. Vladislav Matej, PhD.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Mgr. Mária Srnáková   

Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Ľubica Bergmannová              

Stacionár NÁŠ DOM n.o., Mgr. Anna Balažovičová

TENENET o.z., PhDr. Elena Kopcová, PhD.

The European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)/BE, Maya Doneva

TK Danube, Andrej Mičunek      

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ing. Tatiana Winterová         

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,  JUDr. Zuzana Stavrovská             

Votum, o.z., Ing. Jana Hodeková             

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, RNDr. Peter Mach

ZPMP v SR, PhDr. Iveta  Mišová

ZPMP Bratislava IV., Anna Huťová, Ing.  Ján Labuda

ZPMP Echo Bratislava, Elena Srnánková

ZPMP Svitanie Malacky, Mgr. Viera Šimeková   

ZPMP Symbia vo Zvolene, Ing.   Veronika Sečkárová      

ZPMP v Galante,  Anna  Péková

ZPMP v Komárne, Ing.   Peter Múčka     

ZPMP v Komárne, Ing.   Gabriel Tóth     

ZPMP v Košiciach, Ing.   Danka Bozogáňová        

ZPMP v Martine,  Mária Jesenská           

ZPMP v Nových Zámkoch, Mgr. Anita Nagyová 

ZPMP v Plešivci, Mária Gondová             

ZPMP v Prešove, Viera Randová

ZPMP v Spišskej Novej Vsi, JUDr. Peter Demek, PhD.

ZPMP v Trenčíne, Ing. Dušan Fabian         

 

Mgr. Tomáš Bako, sociálny pracovník, PaeDr. Imrich Bartalos, dôchodca Ing. Mária Beňadiková,  Fórum pre pomoc starším Jozef Blažek, OMD v SR Ing. Dagmar Blažeková, dôchodkyňa Ing. Alena Bohunická, ekonómka Ing. Peter Bohunický, ekonóm doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., vysokoškolský pedagóg Bc. Alena Brožková, emeritní ředitelka Domov bez zámku/ČR Mgr. Eva Buzalková, liečebný pedagóg Ing. Marta Čarnogurská, dôchodkyňa Mgr. Iveta Čereyová, Fórum pre pomoc starším Richard Drahovský, zamestnanec sociálneho podniku Marta Drímajová, dôchodkyňa Mgr. Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka Ing. Dušan Fabian, štátny zamestnanec Ing. Mária Filipová, expertka na sociálnu oblasť PhDr. Erika Forgáčová,  sociálna pracovníčka Mgr. Rastislav Guľaša,   PhD., právnik Anna Hermanová, dôchodkyňa PhDr. Timea Hóková, PhD., metodička pre sociálne služby Martin Horanič, SZČO Mgr. Marián Horanič, špeciálny pedagóg Silvia Horaničová, manažérka strategického obstarávania prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., vysokoškolská pedagogička Mária Horváthová, dôchodkyňa Katarína Hosmajová, obchodná referentka Mgr. Aurélia Chábová,   QUIP - Kvalita v praxi, Rytmus Anna Chalachanová, PhD., vysokoškolská pedagogička Mgr. Zuzana Chmelová, výtvarníčka Mgr. Renáta Chorvátová, opatrovateľka Dagmar Imrišková, invalidná dôchodkyňa Mgr. Martina Jarolínová, IT tester Peter Jesenský, dôchodca Andrea Joštová , vedúca recepcie Mgr. Alena Juríčková, OMD v SR Mgr. Pavel Kailing, liečebný pedagóg Zuzana Karajošová, obchodno-technický zástupca Zuzana Kinclová, odborná referentka Mgr. Tibor Köböl, sociálny poradca Mgr. Edita Kohutovičová, dôchodkyňa Mgr. Zuzana Kolláriková, špeciálna pedagogička Jozef Kopaj, dôchodca Ivan Kornfráter, výsluhový dôchodca Kristián Kováč, obchodno technický zástupca Lesana Kralovičová, nezamestnaná Daša Krátka, osobná asistentka Ing. Ľubomír Kriho, dôchodca Ing. Eva Krihová, dôchodkyňa Ing. Ján Kucharík, stavebný inžinier PhDr. Anna Kucharíková, PhD., vysokoškolská pedagogička Jana Kucharíková, invalidná dôchodkyňa prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., vysokoškolský profesor, liečebný pedagóg Jana Launerová , operačná sestra - špecialista Danka Launerová, dôchodkyňa Ing. Róbert Lezo, projektový manažér Mgr. Mária Machajdíková, historická antropologička Mgr. Juraj Marendiak, sociálny pracovník Miroslav Mišo, dôchodca Martin Mišo, zamestnanec chránenej dielne Mária Mitríková, dôchodkyňa prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., vysokoškolská pedagogička Mgr. Mária Muchová, Združenie kresťanských seniorov PhDr. Mária Nádaždyová, expertka na sociálnu oblasť PhDr. Gabriella Németh, vysokoškolská učiteľka Vladimír Novák, elektrotechnik Petra Nováková, invalidná dôchodkyňahnhgiu PhDr. Štefánia Nováková, sociálna pracovníčka Mgr. Eva Ondrová, sociologička, manažérka kvality Michal Ondruška, masér Mgr. Peter Paluga, vysokoškolský pedagóg Ing. Ján Pantúček, dôchodca Ján Pantúček, robotník Anastázia Pantúčková, dôchodkyňa Bc. Romana Papajová, Fórum pre pomoc starším Mgr. Lenka  Patyiová, sociálna poradkyňa Anna Podlesná, špecialistka na zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením Ing. Ján Podolinský, sociálny poradca Valéria Pokorná, dôchodkyňa Vladimíra Redenkovičová, účtovníčka Ing. Milan Remšík Ing. Martin Rendoš, dôchodca Miroslav Rendoš, invalidný dôchodca Ing. Anna Rendošová, dôchodkyňa Tomáš Sadloň, recepčný MUDr. Darina Sedláková, MPH. lekárka Marek  Srnák, invalidný dôchodca Mgr. Mária Stašáková, špeciálna pedagogička Milan Stříbrnský, SZČO Dušan Šarudi,    manažér Adriana Šarudiová, manažérka Erika Šarudiová, študentka MUDr. Andrea  Škripeková, PhD., lekárka Mgr. Mária Štefková, PhD., špeciálna pedagogička PaedDr. Jarmila Šútovcová, dôchodkyňa JUDr. Soňa Tothová, advokátka Ing. Ľudmila Turóciová, kontrolórka projektových  podpôr Ing. Eva Vassová, SZČO Andrea Vitálošová, administratívno ekonomický pracovník Ivan Vrana, SZČO Mgr. Ľubica Vyberalová, špeciálna pedagogička Mgr. Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka Mgr. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu Mgr. Katarína Zjavková, sociálna pracovníčka Zuzana Ždanská, manažérka technického servisu Ladislav Ždanský, správca doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., vysokoškolský učiteľ

 

 [1]https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/20170601

[2]Rozhovor s komisárkou Stavrovskou, 6. januára 2022 https://www.aktuality.sk/clanok/pn8ssk4/dvere-zamykat-zvonku-v-zariadeniach-sme-svedkami-porusovania-prav-klientov-tvrdi-komisarka-stavrovska/

[3]V správe sa konštatuje, že pri výkone štátneho požiarneho dozoru vo veľkej väčšine kontrolovaných zariadení (1 298 ZPS,ŠZ,DSS) až v 4/5 sa zistilo porušovanie zákona. Tento podiel je vysoký a naznačuje zjavné problémy zariadení sociálnych služieb s dodržiavaním zákona, a tým aj potenciálne riziko pre klientov v prípade požiaru.https://www.vop.gov.sk/files/Sprava_system_kontroly_zariadeni_pre_seniorov_4.pdf

[4]Čiastkové informácie o kapitálových investíciách VÚC zameraných na debarierizáciu zariadení v ich zriaďovateľskej kompetencii je súčasťou Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. https://www.employment.gov.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/zaverecna-sprava-plneni-opatreni-vyplyvajucich-z-nprzp-roky-2014_2020.docx ako aj vo vyššie uvedenej správe verejnej ochrankyne práv, či záverečných účtoch VÚC.

[5]Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 – 2024, str. 49: „Vláda bude pokračovať v procese deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení a pripraví Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach a povinnostiach osôb so zdravotným postihnutím.“

[6]Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents

[7]Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1060 (programové obdobie 2021-2027)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN#d1e3034-159-1 a ďalšie

[8]Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania k východiskovej správe Slovenskej republiky z 18. 4.2016 v bodoch 55 a 56 - https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/zaverecne-odporucania-k-vychodiskovej-sprave-slovenskej-republiky.docx; Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva z 14. 11. 2019, v odsekoch 16 a 17 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fSVK%2fCO%2f3&Lang=en; Záverečné odporúčania Výboru OSN pre ľudské práva z 22. 11. 2016, v odsekoch 20 a 21 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSVK%2fCO%2f4&Lang=en; Výboru OSN proti mučeniu https://forumhr.eu/cs/prelomove-vitazstvo-pre-ludi-so-zdravotnym-postihnutim-vybor-osn-proti-muceniu-odsudil-slovensku-republiku-za-pouzivanie-klietkovych-posteli-u-ludi-so-zdravotnym-postihnutim/


Otvoreny.list.2022    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Otvoreny.list.2022 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...