Otvorený list kandidátom a kandidátkam do NR SR

Vážená kandidátka na poslankyňu/vážený kandidát na poslanca do NR SR.  

Píšeme Vám na základe toho, že ste sa stali signatárom/kou Deklarácie za rodinu. Byť čitateľným kandidátom s morálnymi hodnotami a verejne sa zaviazať k ich plneniu je úctyhodný čin a sme radi, že ste sa k nemu odhodlali.  

Napriek tomu, že tento Váš čin oceňujeme, radi  by sme Vás týmto listom upozornili na to, že Deklarácia za rodinu je právne problematická. Dokument, pod ktorý ste sa podpísali, tak ako je formulovaný a prezentovaný nabáda k diskriminácii a priamo odporuje záväzným medzinárodným dohodám, dokumentom, zákonným normám a smerniciam platným v Slovenskej republike, vrátane Ústavy SR. Rovnako poslanecký sľub, ktorý budete skladať v prípade, že sa stanete poslancom alebo poslankyňou NR SR, Vás bude zaväzovať práve k dodržiavaniu Ústavy, ktorej odporujú niektoré body, ktoré ste sľúbili presadzovať.  

V prílohe tohto listu Vám posielame zoznam medzinárodných zmlúv, dohovorov, zákonných noriem, ktoré platia v Slovenskej republike alebo sa ich Slovenská republika zaviazala dodržiavať a ktoré by ste plnením Deklarácie za rodinu, ku ktorej ste sa prihlásili, porušili. Rovnako prikladáme aj krátku argumentáciu k jednotlivým bodom, ktoré sú najproblematickejšie.  

 1. Predostretá deklarácia vo svojich článkoch vyzýva k porušeniu Prvej hlavy Ústavy SR, článku 1, ktorý ustanovuje, že Slovenská republika sa ako zvrchovaný, demokratický a právny štát neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Vyzývať kandidátov, aby vo verejnej funkcii viazali svoje rozhodnutia na ideológiu odporuje týmto ustanoveniam. V článku 12, v druhej hlave ústavy je ukotvená rovnosť v dôstojnosti a právach, v druhom odseku tohto článku tiež zaručenie týchto práv bez ohľadu “na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.” Text deklarácie je v rozpore s týmto článkom vo všetkých problematických bodoch, ktorým sa venujeme nižšie.
 2. Bod 6 priamo vyzýva na diskrimináciu mužov v ohľade ich rodičovských práv.  V tomto ohľade je v konflikte s ustanoveniami Ústavy SR o rovnosti (viz. vyššie) ako aj s Európskym dohovorom o ľudských právach (čl 14). Diskriminácia na základe pohlavia, teda u otcov, či pracujúcich matiek zároveň odporuje záväzným smerniciam, najmä smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania .
 3. V bode 7 Deklarácia za rodinu odmieta oddeľovanie pohlavia a rodu. Slovenská republika na základe svojej ústavy a dokumentov, ku ktorým sa hlási ako napríklad Všeobecnej deklarácie ľudských práv už dnes rozoznáva pohlavie a rod ako rôzne kategórie. Signatár a signatárka sa týmto zaväzuje hlasovať proti dokumentom, ktoré sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a v prípade, že by sa týmto hlasovaním dopustil alebo dopustila diskriminácie, išlo by o diskrimináciu na základe pohlavia prípadne sexuálnej orientácie, čo je protizákonné a protiústavné. Rovnako tiež upozorňujeme, že Deklarácia za rodinu v bode 7 vyzýva signatárov a signatárky, aby hlasovali proti ratifikácii dôležitého ľudskoprávneho dokumentu, a to Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Istanbulský dohovor, ktorý bol Slovenskou republikou podpísaný už v roku 2011, ponúka komplexné a veľmi konkrétne riešenia voči rôznym formám násilia, ktorými sú ženy, dievčatá a ostatné ohrozené skupiny vystavené a je v súlade s už platnými zákonnými normami venujúcimi sa tejto problematike. Neratifikovanie Istanbulského dohovoru bude znamenať pokračujúcu neefektívnu ochranu predovšetkým žien a dievčat pred násilím a teda porušovanie ich ľudských práv a teda aj princípov rovnosti na základe pohlavia a zaradí SR ku krajinám, ktoré nadraďujú ideológiu nad bezpečný život žien.
 4. Bod 15 vo svojej formulácii “experti v danej oblasti bez akéhokoľvek ideologického pozadia, ktorí budú presadzovať hodnoty tejto deklarácie” navádza k diskriminovaniu pri obsadzovaní funkcií základe politického presvedčenia alebo náboženského svetonázoru. Tak ako v predošlom bode aj tu platí, že Ústava SR zaručuje, že ľudia nesmú byť na základe týchto atribútov znevýhodňovaní. Ďalej diskrimináciu na Slovensku upravuje tzv. antidiskriminačný zákon (365/ 2004 z. Z.), ako aj Zákon o štátnej službe. Na základe toho by plnenie tohto bodu bolo protiústavné a protizákonné. Samotný text deklarácie, ktorý nabáda k takémuto konaniu, je protizákonný v zmysle nabádania na diskrimináciu.  

Medzinárodné zmluvy, či zákony vyplývajúce z implementácie smerníc Európskej únie viažu Slovensko k ich dodržiavaniu. Porušenia týchto záväzkov budú mať za následok právne spory často až na najvyšších európskych súdnych inštanciách.  

Tiež by sme chceli upozorniť, že niektoré body sú formulované vágnym jazykom ako napríklad bod 16., hovoriaci o “LGBTI propagande” či bod 18. hovoriaci o “silnom mediálnom zákone”.  Ďalším nedostatočne zrozumiteľným bodom je bod 4, ktorý zaväzuje hlasovať za finančnú podporu osobnej starostlivosti o deti s výnimkou tzv. sociálnych prípadov rodičov. Vzhľadom na to, že sociálne prípady rodičov nie sú legislatívne ukotvenou kategóriou, takáto formulácia môže viesť k diskriminácii sociálne vylúčených komunít často rómskeho pôvodu, voči ktorým je už teraz tendencia uplatňovať represívne politiky a obmedzovať prístup k verejným službám a sociálnym príspevkom.  

Autori deklarácie, signatári a signatárky aj nakoniec samotní voliči a voličky môžu tieto pojmy chápať iným spôsobom. Preto tento podpis pod nejasným znením textu dáva autorskému kolektívu, ktorý stojí za deklaráciou, nástroj na vytváranie nátlaku na budúcich poslancov-signatárov aj vo veciach, s ktorými nemusia súhlasiť.  

Radi by sme Vás vyzvali, aby ste na základe uvedených skutočností zvážili svoj podpis pod touto deklaráciou. Ak sa chcete zaviazať ku konzervatívnym hodnotám, existujú aj vhodnejšie spôsoby, ktoré nebudú v rozpore s hodnotami a normami krajiny, ktorú chcete riadiť. Privítame aj vysvetlenie Vášho konania v odpovedi na tento otvorený list.  

Autorky

Zuzana Réveszová, sociologička

Michaela Šedovič, sociologička

Lucia Kováčová, analytička v oblasti sociálnej inklúzie  

Nie vyčerpávajúci zoznam dokumentov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť (radené podľa organizácií) a zákonov krajiny, s ktorými je deklarácia v rozpore:

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd ČLÁNOK 2
 • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
 • Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám

RADA EURÓPY

 • Európsky dohovor o ľudských právach ČLÁNOK 14 Zákaz diskriminácie
 • Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu  

EURÓPSKA ÚNIA

 • Stratégia rovnosti žien a mužov 2010-2015
 • Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rodová smernica)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.
 • Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veciach nediskriminácie transgender ľudí, napríklad rozsudok súdu z 30. 4. 1996 v prípade C-13/94.  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
 • Zákonník práce 311/2001 z.Z.
 • Zákon o štátnej službe 400/2009 z.Z.

V rámci oblasť rodovej rovnosti:

 • Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019
 • Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019

Oblasť násilia páchaného na ženách:

 • Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019

Michaela Šedovič    Kontaktujte autora petície