Поздравлениe с 65- летием Владимирa Владимировичa Путинa - Президентa России

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации

Позвольте нам от имени многих  словацких и чешских пользователей социальных сетей поздравить Вас с 65- летием. Мы, нижеподписавшиеся желаем Вам много здоровья, счастья, личных и трудовых успехов.

В Словакии и Чехии есть много людей, которые не перестают любить русский народ, восхищаются его патриотизмом, единством и сплоченностью. Мы восхищаемся силой, с которой Вы преодолеваете все атаки и препятствия, возникающие на Вашем пути. Мы понимаем, что в первую очередь это Ваша большая заслуга, поскольку Вы хороший, мудрый и разумный президент своей страны , патриот душой и сердцем. Мы завидуем россиянам, что у них есть президент, способный их защитить и не дать в обиду. Мы также прекрасно понимаем, что кроме защиты своего народа, Вы делаете все для спасения мира во всем мире. Но это не только восхищение и уважение к Вам, но и славянская взаимность, близость, которые в нас просыпаются по мере того, как нас заставляют разрушить наши корни, нашу историю и нашу культуру. Просто все мы славяне , и это никогда не поймут те, которые не являются славянами , или те, в сердцах которых доминирует гнев и ненависть. Они пытаются представить  нас платными российскими агентами, поскольку убеждены в том, что клинья вбиваемые между нами и ежедневная ложь против русского народа являются достаточными, чтобы мы вас ненавидели. Им не известна чистота славянской души, сила славянского духа, они не признают славянской сплоченности, которая проявляется всегда, когда наши народы находятся под угрозой. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить обесчещивание  российской нации, осквернение памяти и мемориалов солдатам Красной Армии, которые погибли за нашу свободу. Парадокс заключается в том, что сегодня мы добровольно теряем эту свободу, но не по воле простых людей.

Дорогой Владимир Владимирович, если Вы решите снова баллотироваться на следующих выборах, мы желаем Вам  удачи, и  надеемся, что Вы останетесь президентом России в ближайшие годы. Россия нуждается в Вас,  мы нуждаемся в Вас, мир нуждается в Вас.

С уважением Ваши словацкие и чешские поклонники.

putin3-12.jpg

Vážený pán Vladimír Vladimírovič Putin prezident Ruskej federácie

Dovoľte, aby sme Vám v mene časti slovenského a českého národa na sociálnych sieťach zablahoželali všetko najlepšie k vašim 65 narodeninám. My dole podpísaní Vám prajeme veľmi veľa zdravia, šťastia a taktiež veľa osobných a pracovných úspechov.

Na Slovensku ako aj v Čechách je veľa ľudí ktorí neprestali mať radi ruský národ, obdivujeme vlastenectvo ruského národa aj jeho jednotnosť a súdržnosť. Obdivujeme silu s ktorou dokážete prekonávať všetky útoky a prekážky ktoré vám kladú pod nohy. Uvedomujeme si že veľkú zásluhu na tom máte práve Vy, nakoľko ste dobrým, múdrym a rozvážnym  prezidentom svojho národa, vlastenec srdcom aj dušou. Závidíme ruskému národu že majú prezidenta ktorý svoj národ ochraňuje a nedovolí mu ublížiť. Veľmi dobre si uvedomujeme že neochraňujete iba svoj národ, ale vaše kroky zachraňujú mier na celom svete.  No nie je to iba obdiv a úcta k Vám, ale taktiež slovanská vzájomnosť, príbuznosť ktorá sa v nás ozýva úmerne k tomu, ako nás nútia zničiť naše korene, našu históriu aj kultúru. Jednoducho slovanstvo máme v krvi a to nikdy nepochopia tí ktorí Slovanmi nie sú, alebo ich srdcia ovládla zloba a nenávisť. Robia z nás platených ruských agentov nakoľko sú presvedčení, že kliny ktoré medzi nás vrazili a klamstvá ktoré deň čo deň chrlia proti ruskému národu sú dostatočné na to, aby sme vás znenávideli. Nepoznajú čistú slovanskú dušu, silu slovanského ducha, nepoznajú slovanskú súdržnosť ktorá sa prejaví vždy, keď sú naše kmene v ohrození. Urobíme čo je v našich silách aby sme zabránili dehonestovaniu ruského národa. Aby sme zabránili dehonestovaniu a znesväcovaniu pamiatky a pamätníkov  padlých vojakov Červenej armády ktorí zomreli za našu slobodu. Je paradoxom že dnes ju celkom dobrovoľne strácame, aj keď to nie je vôľa obyčajného ľudu.

Vážený Vladimír Vladimírovič, ak sa rozhodnete opäť kandidovať v nasledujúcich voľbách, prajeme Vám veľmi veľa šťastia a dúfame že ostanete ruským prezidentom aj v nasledujúcich rokoch. RF Vás potrebuje, aj my Vás potrebujeme, potrebuje Vás celý svet.

S úctou slovenský a český národ

Emília Blážová (preložila Inessa Galdíková)


Emília Blážová, Igor Jurečka    Kontaktujte autora petície