Žiadosť o zmenu nájomcu rímskokatolíckeho cintorína v Komárne

My dolupodpísaní obyvatelia mesta Komárno vás, ako prenajímateľa  žiadame o vykonanie zmeny vo veci prenájmu katolíckeho cintorína v Komárne. Ukončenie dobu nájmu s terajším nájomcom podľa zmluvy končí v roku 2023.     

Žiadame Rímskokatolícku cirkev, farnosť Komárno o prenájom pozemku vo vlastníctve prenajímateľa a o podpísanie zmluvy medzi Mestom Komárno a Rímskokatolíckou cirkvou na dobu 100 rokov.      

Účelom prenájmu pozemku miestneho cintorína je správa a údržba cintorína, ktorú by po podpísaní zmluvy vykonával Mesto Komárno. Pozemok bude i naďalej využívaný ako cintorín. Po podpísaní zmluvy poplatky za hrobové miesta bude vyberať nájomca. Príjem z týchto poplatkov bude využívaný výhradne za účelom údržby a prevádzky cintorína.

Po podpísaní zmluvy Mesto Komárno sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi na jeho požiadanie, vyúčtovanie poplatkov. Mesto Komárno po podpísaní zmluvy by sa mal jednoznačne vyjadriť a zaviazať sa tak, že nebude prevádzať likvidáciu hrobov bez predchádzajúceho písomného vyjadrenia prenajímateľa.

Mesto Komárno po podpísaní zmluvy by sa mal  zaviazať tak, ako to formuluje kánon 1243 KKP, že bude rešpektovať cirkevnú právnu smernicu kánon 1210 – 1213 KPP: „Zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. Cirkevná vrchnosť svoje moci a úlohy vykonáva slobodne.“

Mesto Komárno po podpísaní zmluvy by sa malo zaviazať, že sa bude starať o vonkajší vzhľad cintorína, údržbou a polievaním zelene, kosením trávnika, úpravou ciest, zabezpečovaním čistoty celého komplexu, vývozom odpadov, udržiavaním zariadení, ktoré sa nachádzajú v komplexe cintorína, zriadením toaliet pre návštevníkov, vyložením lavičiek a vybudovaním prístrešku pri dome smútku. 


Svojim podpisom splnomocňujom Timea EtheyKatz na odovzdanie môjho podpisu, ktorá je oprávnená konať v tejto veci.

 

299563513_372017311745521_470753649297175859_n.jpg

 


Tímea Etheykatz    Kontaktujte autora petície