Žiadosť o posunutie náb. výchovy a zavedenie predmetu mytológia

My, občania Slovenskej republiky, žiadame o posunutie náboženskej výchovy do veku osemnástich rokov a zavedenie predmetu mytológia do osnov základných a stredných škôl.

Považujeme dnešný stav za nepriaznivý z nasledujúcich hľadísk:

  1. Dieťa v mladom veku nedokáže kognitívne uchopiť filozofické pojmy boha, posmrtného života, pekla a pod. Dieťa si nutne potrebuje vyvinúť kritické myslenie nutné k pochopeniu určitých filozofií, aj tých náboženských. Toto tvrdenie sa opiera o vedecké štúdie [1].
  2. Jedná sa o obmedzenie slobody náboženského vyznania detí, ktoré si nemajú možnosť slobodne vybrať svoju cestu viery, namiesto toho sú svojimi rodičmi vedené buď cestou neutrálneho sekularizmu, alebo cestou indoktrinácie ku jednému z mála ponúkaných náboženstiev! Tento fakt priamo odporuje demokracii a demokratickému štátu, ktorý bez verejnej informovanosti neexistuje a existovať nemôže. Preto dnešný stav považujem za porušenie Ústavy SR, druhého oddielu Základných ľudských práv a slobôd, čl. 24 v znení:

    Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

    Kde ste nechali slobodu vyznania vašich detí, ktoré tvoria našu spoločnosť?! Takýto prístup nemožno ani vo sne nazvať slobodným, pretože ponúkate len jednu z mála alternatív. Jedným z dôsledkov je aj priame potlačenie pestrosti náboženských vierovyznaní či ateizmu v našej spoločnosti, čo dokazujú aj štatistické údaje sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, tabuľka 118 [2].

  3. Základné a stredné školy sú výchovnovzdelávacie inštitúcie. Deti učíte fyziku, chémiu, biológiu, dejiny a pod. Učíte ich porozumieť správaniu sveta, jeho zákonom a princípom, ktorými sa riadi. Súčasná náboženská výchova však nezodpovedá tomu, čo vieme z religionistiky, histórie či fyziky, predkladá sa deťom alternatíva ku vedeckému poznaniu! To môže viesť ku zmäteniu detí, ktoré nebudú mať ešte potrebné myšlienkové nástroje k rozhodnutiu ohľadom správnej interpretácie fungovania sveta. Dokonca môžeme diskutovať o znížení dôvery vo vzdelávací systém vo chvíli, keď si dotyčné dieťa urobí na náboženstvo vlastný názor a začne sa pýtať, v čom mu ešte klamali. Ako potom možno vravieť o výchovnej stránke tejto inštitúcie?

Prílohy:


Tomáš Búran    Kontaktujte autora petície