Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ZVaJS a Železničnej polície

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo dňa 16. 12. 2021, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania (Slov –Lex) zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.                

     Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), s cieľom zvyšovať záujem o službu v Policajnom zbore, ako aj zvyšovať atraktivitu a spoločenskú prestíž policajného povolania, zaslala  Ministerstvu vnútra SR svoje vyjadrenie, už po zverejnení  predbežnej informácie o pripravovanej novelizácii zákona, s  návrhom priamo v zákone  legalizovať postavenie  príslušníkov vo výslužbe a predložený návrh bol precizovaný aj v paragrafovom znení.  Z navrhovaných oblastí bolo predkladateľom do novely zákona akceptované legalizovanie postavenia policajtov vo výslužbe, ale neboli akceptované návrhy, aby bolo priamo v zákone ustanovená:   

1.    Možnosť ministerstva poskytovať zdravotnú starostlivosť aj policajtom vo výslužbe podľa § 145 tohto zákona.

2.    Oprávnenosť ministerstva v primeranom rozsahu vytvárať podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb príslušníkov vo výslužbe a pre ich záujmovú činnosť.

3.    Možnosť profesijných stavovských organizácií združujúcich príslušníkov vo výslužbe predkladať vedúcim služobných úradov podľa § 1 ods. 4, písm. a) tohto zákona návrhy súvisiace so  sociálnym a zdravotným zabezpečením príslušníkov vo výslužbe.

4.    Možnosť vedúcim služobného úradu podľa § 1 ods. 4, písm. a) a štatutárnym orgánom profesijných stavovských organizácií,  na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov vo výslužbe, uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci.              

      Policajti vo výslužbe, v priebehu svojho pôsobenia v služobnom pomere a následne aj v profesijných stavovských organizáciách združujúcich policajtov vo výslužbe v rámci propagácie týchto ozbrojených zborov verejnosti, dostatočne preukázali, že tieto organizácie majú svoje miesto v spoločnosti, dbajú na tradície ozbrojených bezpečnostných zborov, v mnohých prípadoch sú nezastupiteľné a preto si zaslúžia  nielen väčšie spoločenské ohodnotenie, ale aj právo na využívanie zdravotnej starostlivosti po skončení služobného pomeru,  právo  predkladať služobným orgánom  návrhy súvisiace so  sociálnym a zdravotným zabezpečením príslušníkov vo výslužbe a spolupracovať s nimi aj na základe dohôd o vzájomnej spolupráci. V opačnom prípade, by to bolo diskriminačné vylúčenie, nielen profesijných stavovských organizácií ale aj všetkých príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,  Národného bezpečnostného úradu a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku, z procesu uplatňovania si „benefitov“ postavenia policajta vo výslužbe.            

     Vzhľadom na uvedené žiadame, aby boli do novely zákona ustanovené aj vyššie uvedené oblasti a k zneniu § 269, ods. 3, keďže povýšenie do vyššej hodnosti patrí určite k vyššiemu spoločenskému ohodnoteniu žiadame, aby: a)        možnosť povýšenia do vyššej hodnosti policajta vo výslužbe bola nielen v súvislosti so skončením služobného pomeru ale aj po skončení služobného pomeru, b)       návrhy na  povýšenia do vyššej hodnosti po skončení služobného pomeru mohli podávať aj profesijné stavovské organizácie.        

     Túto hromadnú pripomienku verejnosti považujeme za zásadnú. V prípade, že predkladateľ návrhu nevyhovie tejto hromadnej pripomienke verejnosti, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@asociaciapolicajtov.sk.


Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...