Hromadná pripomienka k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach LP/2024/76

Chcela by som Vás požiadať o podporu hromadnej pripomienky k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), ktorý do skráteného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pod číslom LP/2024/76. Pripomienkové konanie sa končí 29. februára 2024. Žiadame upraviť predmetný zákon, konkrétne § 2 písm. c) a § 11 ods. 4 a medzi regulované činnosti zaradiť aj príjem a čistenie odpadových vôd zo žúmp od osôb, ktoré objektívne nemajú možnosť pripojiť sa na kanalizáciu.

V súčasnosti je regulovaná činnosť len pri odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Nie všetky domácnosti a firmy však majú možnosť pripojiť sa na kanalizáciu, keďže nie je vybudovaná. Vodárenské spoločnosti majú de facto monopolné postavenie a určovaním cien bez regulácie vznikajú obrovské cenové rozdiely pri spracovaní prakticky totožného odpadu, ktorý vývozcovia privezú do ČOV alebo do kanalizačnej čerpacej stanice a vypustia do toho istého systému, ktorým odtekajú aj odkanalizované domácnosti.

Cena takto vyvážanej odpadovej vody podľa uvedeného cenníka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., je od 1.1.2024 vo výške 6,60 EUR za 1 m3 a k tejto cene ešte samozrejme je potrebné aj hradiť dopravu vývozcovi. Za rovnakú položku, teda stočné, podľa cenníka regulovanej činnosti BVS, a.s. platia odkanalizované domácnosti 1,35 EUR za 1 m3. Pre obyvateľov je to teda takmer päťnásobok ceny, ktorú platia odkanalizované domácnosti. Ide o diskriminačný prístup o ktorom informovali aj médiá, pričom ohrozené sú bez svojho zavinenia hlavne nízkopríjmové domácnosti, starší ľudia a  výrazne negatívnym sprievodným javom je nelegálne vypúšťanie znečistených vôd do vodných tokov a ujma na životnom prostredí. 

Súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti Eve Pilátovej, štatutárke občianskeho združenia Občianska iniciatíva Grinava na Vaše zastupovanie na prípadnom rozporovom konaní, ak by predkladateľ hromadnej pripomienke nevyhovel a pripomienku by podporilo viac než 500 osôb. 

Ďakujem veľmi pekne za pomoc a spoluprácu. 


Eva Pilátová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Eva Pilátová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...