Hromadná pripomienka za predloženie návrhu zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov v najbližších mesiacoch

„So svojím urobím, ako chcem, so zvereným, ako smiem"

Vláda Slovenskej republiky, ktorá vykonávala svoju pôsobnosť od 23. marca 2016 do 22. marca 2018 sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení „vytvoriť podmienky pre zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi; vláda pripraví návrh zákona s cieľom dosiahnuť, aby vopred určené kategórie osôb s priamymi rozhodovacími právomocami vo vzťahu k správe majetku štátu boli viazané jednotným štandardom hmotnej zodpovednosti za zverené zdroje; na tieto účely vláda určí štandard osobnej hmotnej zodpovednosti, nie na nižší, ako je štandard odbornej starostlivosti podľa Obchodného zákonníka, určí kategórie osôb, ktoré budú takýmto štandardom viazané, zákonnou úpravou zabezpečí, aby tento štandard bol povinnou súčasťou aktov upravujúcich výkon činností týchto osôb pri správe majetku štátu a vytvorí procesné pravidlá umožňujúce efektívnu súdnu ochranu nárokov štátu voči osobám, ktoré takýto štandard nedodržia“.

V tejto súvislosti obsahoval Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 v časti „August“ úlohu s p. č. 5, názvom „Návrh zákona o zodpovednosti verejných funkcionárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, s odôvodnením „Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť podmienky pre zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi“, pričom ako zodpovedný ústredný orgán štátnej správy bolo určené Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Uvedená vláda Slovenskej republiky túto úlohu nesplnila, a to v priamom rozpore s vôľou viac než 100 000 občanov, vyjadrenej v petícii, ktorú prerokovala Národná rada Slovenskej republiky ešte 22. júna 2016.  

Od 22. marca 2018 vykonáva svoju pôsobnosť nová vláda Slovenskej republiky, ktorá sa ale v programovom vyhlásení zaviazala k rovnakému záväzku, ako je spomenutý vyššie.

Z informácií poskytnutých Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ev. č. 482/2018-142-I) vyplýva, že k 13. septembru 2018 "neexistoval žiaden ucelený návrh takéhoto zákona, a to dokonca ani v akejkoľvek jeho pracovnej verzii“.

Na mieste je preto obava, že súčasná vláda Slovenskej republiky na svoj záväzok rezignuje.  

Nakoľko verejnosť sa v pravidelných intervaloch oboznamuje s informáciami o nehospodárnom nakladaní či inom pochybení pri správe verejných prostriedkov (naposledy napríklad „ÚVO uložilo pokutu 150-tisíc eur Banskobystrickému samosprávnemu kraju za nezákonné obstarávania bývalého župana M. Kotlebu a pokutu 750-tisíc eur ministerstvu školstva za nelegálne podpísanú zmluvu v roku 2015 vtedajším ministrom školstva Jurajom Draxlerom“), podporovatelia tejto hromadnej pripomienky považujú za nevyhnutné čo možno najskoršie prijatie zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov.

Text hromadnej pripomienky:

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 9546, LP/2018/822 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019  

V zmysle článku 11 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnení, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 512 z 13. 6. 2001 (ďalej len „Smernica“) a osobitne v nadväznosti na účel sledovaný § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 4. mája 2016 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 9546, LP/2018/822 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019.

Znenie hromadnej pripomienky bude zaslané prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov, pokiaľ tomu nebudú brániť technické prekážky; inak elektronickou poštou zodpovednej inštitúcií a zodpovednému predkladateľovi. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme zodpovednej inštitúcií a zodpovednému predkladateľovi iným spôsobom (mutatis mutandis § 10 ods. 4 tretia veta zákona a čl. 14 ods. 6 tretia veta legislatívnych pravidiel).  

Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcu Ing. Jaroslavu Lukačovičovú, Mierová 179, 821 05 Bratislava. Žiadame, aby v prípade, že predkladateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie (čl. 11 ods. 4 druhá veta Smernice, obdobne § 10 ods. 4 zákona a čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel).

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.  

ŽIADAME: Do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 žiadame v časti „Február“ doplniť novú úlohu: p. č. 1, názov úlohy „Návrh zákona o zodpovednosti verejných funkcionárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ústredný orgán štátnej správy „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“, s dôvodom predloženia „Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť podmienky pre zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi“.


doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook