"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"


Hosť

/ #21 Re: Re: Re: koho, to tá Lévyová mala v rade?

2014-01-20 21:27

Kto bol "Projektový manažér a aké boli jeho úlohy? Riadenie projektového tímu, organizovanie stretnutí projektového tímu, koordinácia aktivít, komunikácia so SORO. Kto bol  poverený pracovník pre verejné obstarávanieaké boli jeho úlohy?Zabezpečí priebeh výberu dodávateľov služieb a tovarov v rámci rozpočtových položiek projektu v zmysle platnej legislatívy.Kto bol manažér monitoringuManažér monitoringuaké boli jeho úlohy? Monitorovanie priebehu celého projektu, zbiera podklady pre spracovanie monitorovacích správ, pripravuje a predkladá pravidelné monitorovacie správy SORO a dohliada na dodržiavanie a dosahovanie stanovených ukazovateľov. A sú tam ešte aj ďalší zodpovední pracovníci- Lévyová konkrétne za publicitu projektu. Komunikuje s dodávateľmi, organizuje tlačové konferencie a aktívne sa ich zúčastňuje, komunikuje s médiami, vypracúva podklady pre vytvorenie propagácie projektu a zabezpečuje informovanosť verejnosti o jednotlivých aktivitách projektu.

Ako odpovedalo MZ na otázky:

Mala komora priestor na obhájenie zistených nedostatkov, či už na ÚVO, alebo pred riadiacimi orgánmi?
Pri kontrole zo strany ÚVO bol zo strany ÚVO po ukončení kontroly poskytnutý priestor na obhájenie sa. Čo komora v stanovej lehote nestihla. SORO taktiež vopred komunikoval s komorou sestier pred samotným udelením korekcií za pochybenia v procese verejného obstarávania." Išlo o časový priestor 9 mesiacov, po odstúpení Lévyovej. Smernica HSV bola pripravená v spolupráci s MZ SR a vychádza zo súčasnej platnej legislatívy, takže tu nie je čo spochybňovať. Ešte snáď k otázke "Myslíte si, že verejné obstarávania boli spojené s nekalými praktikami a s korupciou ? Ak áno, kto na tom profitoval?
Bol identifikovaný náznak kolúzie, trvalé bydlisko OSO a víťazného uchádzača pri jednej zákaze bolo rovnaké."

K samotnej súčasnej Rade komory:

V dcembri 2013 okrem iného  uviedla v stanovisku RK pri vyslovovaní nedôvery:

"Rada je najvyšším orgánom komory medzi dvoma snemami. Jednou z najdôležitejších činností Rady komory je rozhodovať medzi dvomi Snemami. V prípade, že Rada tieto kompetencie nemá mať a má ich mať prezident, bude potrebné zmeniť znenie zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Môžeme zodpovedne prehlásiť, že ani jedna rada v histórii SKSaPA nebola tak profesionálna a akčná, ako je v súčasnosti. Rovnako to platí aj o ostatných členoch orgánov komory. Členovia orgánov sú skutočne odborne zdatní, zanietení, pracovití,  ale aj obetaví." K tomu asi nie je ani čo dodať, keď  niekto dokáže tak kladne ohodnotiť svoju prácu bez toho, aby čakal ako ju ohodnotia sestry a PA.

V závere uvádzate " A ani sto návštev ministerstva by nepomohlo znížiť výšku pokuty z dôvodu porušenia podmienok na strane príjmateľa, teda komory a na druhej strane ak chce mať sestry a komoru ministerstvo v hrsti, bolo potrebné im priškrtiť kohútik."  V rámci EÚ projektov boli medializované informácie, že problém s VO mali mnohí prijímatelia a Slovensko má vrátiť EÚ 180mil.Eur.( niečo obdobné sa udialo aj v ČR, ale tam je zodpovednosť plne na pleciach ministerstiev. Výška ich sankcií nie je jasná, ale zrejme nie je likvidačná.  Asi MZ nebolo potrebné iba navštevovať, ale prizvať si advokáta, rokovať a nenechať si ten kohútik tak ľahko a laxne priškrtiť.

PhDr. Mária Lévyová