Family Mainstreaming - Hromadná pripomienka

Hromadná pripomienka k Návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Zásadná pripomienka:

Žiadame, aby sa do vlastného materiálu doplnila Doložka a analýza vplyvov na rodinu a rodinné prostredie. V tomto zmysle žiadame doplniť vlastný materiál bod 4.4, kde medzi predpokladané vplyvy navrhovaného  materiálu požadujeme začleniť samostatné posúdenie vplyvov na rodinu a rodinné prostredie (okrem už uvedených  vplyvov na rozpočet verejnej správy, vplyvov na podnikateľské prostredie, sociálnych vplyvov, vplyvov  na životné prostredie a vplyvov na informatizáciu spoločnosti).

V tomto zmysle žiadame doplniť o vplyvy na rodinu a rodinné prostredie  aj bod 3.5, bod 6.1, bod 9.2, bod 9.6 a bod 9.8.

Odôvodnenie

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Zároveň konštatuje, že rodina čelí mnohým výzvam, ako je napríklad klesajúci počet sobášov, rastúca rozvodovosť, prepad pôrodnosti a plodnosti, čím sa narúša súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina.

 

Integráciu rodinného hľadiska odporúča aj OSN, ktoré podporuje holistický prístup k rodinnej politike a identifikáciu vplyvov na rodiny pre akúkoľvek plánovanú akciu vrátane legislatívy, politík a programov na národnej úrovni.

 

V podobnom duchu sa vyjadrili aj Predstavitelia náboženského života na Slovensku vo svojom stanovisku z 26. novembra 2014, kde uvádzajú, že jedným z užitočných krokov pri hľadaní východiska z aktuálnej demografickej situácie môže byť vytvorenie rodinnej doložky v legislatíve, ktorá by posudzovala dopad každého legislatívneho návrhu na situáciu rodiny.

 

Z tohto dôvodu sme presvedčení, že ak sa má rodina stať skutočne centrom záujmu sociálnej politiky štátu, musí byť prierezovo viditeľná a zohľadňovaná aj pri tvorbe všetkých politík. Najefektívnejší spôsob, ako integrovať rodinné hľadisko do tvorby politík je doplniť povinnosť vypracovať analýzu vplyvov na rodinu a rodinné prostredie pri všetkých predkladaných návrhoch, na ktoré sa vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov.

 

Zásadná pripomienka:

V časti B Analýza vplyvov (strana 14) žiadame doplniť nasledujúce znenie:

„f) analýza vplyvov na rodinu a rodinné prostredie sa vypracuje podľa prílohy č. 7.“

Do príloh, požadujeme začleniť samostatnú prílohu k tejto Jednotnej metodike, podľa ktorej sa bude spracovávať analýza vplyvov na rodinu a rodinné prostredie, tak ako je to pri analýzach ostatných uvedených vplyvov.

 

Odôvodnenie

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Zároveň konštatuje, že rodina čelí mnohým výzvam, ako je napríklad klesajúci počet sobášov, rastúca rozvodovosť, prepad pôrodnosti a plodnosti, čím sa narúša súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina.

 

Integráciu rodinného hľadiska odporúča aj OSN, ktoré podporuje holistický prístup k rodinnej politike a identifikáciu vplyvov na rodiny pre akúkoľvek plánovanú akciu vrátane legislatívy, politík a programov na národnej úrovni.


V podobnom duchu sa vyjadrili aj Predstavitelia náboženského života na Slovensku vo svojom stanovisku z 26. novembra 2014, kde uvádzajú, že jedným z užitočných krokov pri hľadaní východiska z aktuálnej demografickej situácie môže byť vytvorenie rodinnej doložky v legislatíve, ktorá by posudzovala dopad každého legislatívneho návrhu na situáciu rodiny.

 

Z tohto dôvodu sme presvedčení, že ak sa má rodina stať skutočne centrom záujmu sociálnej politiky štátu, musí byť prierezovo viditeľná a zohľadňovaná aj pri tvorbe všetkých politík. Najefektívnejší spôsob, ako integrovať rodinné hľadisko do tvorby politík je doplniť povinnosť vypracovať analýzu vplyvov na rodinu a rodinné prostredie pri všetkých predkladaných návrhoch, na ktoré sa vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov.

V prípade nevyhovenia hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,

Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Tavarikova osada 7, 841 02 Bratislava, hulmanova@fki.sk,

Mgr. Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice, fabicovic@fki.sk

​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk


Fórum kresťanských inštitúcií    Kontaktujte autora petície