Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Prešovskej Pravoslávnej eparchie

Kontaktujte autora petície

Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Prešovskej Pravoslávnej eparchie-vyhodnotenie

2023-10-01 12:02:24

Drahí veriaci,

        dnešným dňom je petícia ukončená. Celkovo sa zúčastnilo cez 560 ľudí (ako v elektronickej , tak aj v papierovej forme).Dňa 30.9.2023 boli na základe papierových petičných hárkov, komisiou dopísaní veriaci do elektronickej formy (papierové petície sú prílohou výslednej elektronickej petície). Po odpočítaní miestne nepríslušných, neveriacich a nečitateľných na papierových hárkoch nám vyšlo 502 ľudí. Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za prejavený názor. Je vidno, že vám na chode našej miestnej Cirkvi záleží. A že nechcete zostať v šedom strede, ale chcete prispieť k Jej budovaniu a napredovaniu.Osobitne sa chcem poďakovať kňazom, ktorí našli odvahu a nebáli sa vyjadriť verejne svoj názor. Petičný výbor túto petíciu odovzdá vladykovi Rastislavovi s odporúčaním. Pevne veríme, že vladyka zoberie do úvahy túto petíciu a hlavne názory veriacich, ktoré sú určite cenné. Ešte raz veľká vďaka. Boh nech Vám to odplatí.  Christos posredi nas!


jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc, protojerej Mgr. Marek Ignacik, PhD.

Prečo je potrebné eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie a voľba nových členov do orgánov eparchie (eparchiálnej rady, komisie pre skúmanie kanonických priestupkov, kontrolnej a revíznej komisie)

2023-08-06 11:17:38

Prečo je potrebné eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie a voľba nových členov do orgánov eparchie (eparchiálnej rady, komisie pre skúmanie kanonických priestupkov, kontrolnej a revíznej komisie)  

1. Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove by malo novú eparchiálnu radu uznesením zaviazať, aby v nasledujúcom šesťročnom období:

- v súčinnosti s eparchiálnym biskupom vypracovala a schválila uznesenie na založenie a vybudovanie monastiera v Ladomírovej v súlade s kánonmi Pravoslávnej cirkvi a Ústavou pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku,

- schválila uznesenie, ktorým odpustové slávnosti v PCO ĽUTINA, LADOMÍROVÁ a ULIČSKÉ KRIVÉ nadobudnú celoeparchiálny charakter a poverila Misijný odbor eparchie vypracovať kľúč a poriadok, podľa ktorého sa duchovní za jednotlivé arcidekanáty a dekanáty budú na slávnostiach zúčastňovať,

- vypracovala harmonogram opatrení na zriadenie tretej eparchie pre Stredné a Západné Slovensko so sídlom v rizopoloženskom monastieri v Komárne a následne ho predložila na schválenie Posvätnej Synode a eprachiálnemu zhromaždeniu v súlade s kánonmi Pravoslávnej cirkvi a Ústavou pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku,

- vypracovala a schválila dokument určujúci opatrenia a činnosť eparchie a duchovných v čase celospoločenských kríz (epidémie, pandémie, utečenecká kríza atď.),

- so zreteľom na súčasnú ekonomickú situáciu v spoločnosti a jej ďalší možný vývoj, vypracovala a schválila dokument definujúci, ktoré svetské zamestnanie môže, alebo nemôže duchovný vykonávať v súlade s kánonmi pravoslávnej cirkvi, aby tak zabezpečil obživu svojej rodine,

- vypracovala a schválila nový mzdový poriadok, opisy funkčnej náplne duchovných pracujúcich na 50%, 75% a 100% pracovný úväzok, alebo aj ďalší model financovania duchovných.  

2. Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove by malo novú komisiu pre skúmanie kanonických priestupkov uznesením zaviazať, aby v súčinnosti s eparchálnym biskupom v čo najkratšej dobe ukončila konania, ktoré trvajú niekoľko rokov a do budúcna pracovala maximálne efektívne v prospech všetkých zúčastnených.

Toto sú len niektoré s oblasti, ktorým sa treba venovať. Sme presvedčení, že tých podnetov je ešte viac, len o nich zatiaľ nevieme. 

S úctou autori petície


jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc, protojerej Mgr. Marek Ignacik, PhD.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.