Podpora pripomienok k novele zákona o poľovníctve

Kontaktujte autora petície

Oznámenie

2023-05-17 19:08:22

Priatelia poľovníci, ruší sa zajtrajšie stretnutie pred NR SR t.j. 18.5.2023o 10:00 z dôvodu, že SPK si doslova pod nátlakom uzurpovala odklad hlasovania o našich návrhoch v novele zákona o poľovníctve na júnovú schôdzu NR SR.  Takže, tí, ktorí ste mi aj tel. potvrdili účasť a chystali ste sa  ísť do Bratislavy na protest naproti protestu komory, vyjadrili ste mi aj tel. podporu, prosím nechoďte zajtra do BA, lebo hkasovanie zajtra nebude. 

Budem vás cčas informovať o vývoji situácie o našom zákone. 

Pekný večer, bojujeme ďalej  !


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Vysvetlenie k niektorým bodom

2023-05-15 10:54:20

Priatelia poľovníci, dovoľte mi, aby som vám na doysvetlenie a doplnenie k včera zverejnenému oznamu doplnil nasledovné:

ods. 1. len vlastník, ktorý spĺňa podmienky (platný poľ. lístok a zbroj. preukaz a chce vykonávať poľ. právo. Pripomíname ust. § 14 ods. 4 z.č. 99/1993 Z.z. o poľovníctve, v ktorom bol zakotvený prednostný výkon poľovného práva viazaný na vlastníctvo poľovných pozemkov a za dobu jeho účinností od roku 1993 do roku 2009, kedy bol prijatý terajší zákon o poľovníctve sa nič katastrofálne nestalo v prijímaní členov do poľ združení či spoločnosti.  

ods. 2. o poľ. revíroch vždy rozhoduje Okr. úrad odbor pozemkový a lesný avšak na podnet vlastníkov poľ. pozemkov.

ods. 17. Nikto ani novela zákona nechce zrušiť SPK, ale vymedzuje dobrovoľnosť členstva tak, ako je to v poľnohospodárskej a potravinárskej komore a samozrejme to bude dopad na príspevky, ktoré sú povinné združenia a spoločnosti komore platiť, čo predstavuje dnes sumu 2,7 mil. €.  Treba uviesť, že nikomu z radových členov komory nikto nevysvetlil ako sa vypočítava a kto vypočítava uvedené príspevky. Komora sa výlučne zaoberá sebou a nie členskou základňou o čom svedčí, že na požiadanie niektorých členov o predloženie účtovnej závierky, pripadne účtovníctva "Prezídium" ani len radovým členom neodpovedalo. Treba sa "Prezídia" opýtať na dvojkoľajnosť riadenia slovenského poľovníctva SZP a SPK. Komu ten stav vyhovuje, nie náhodou členom výboru SPZ a členom prezídia SPK, ktorý poberajú za tu istú prácu dve odmeny? Z akého dôvodu sa nezlúči SZP a SPK, čo tomu braní? Tak napr. bol zlúčená komora komerčných právnikov s advokátskou komorou. 

S pozdravom


cleardot.gif

Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Prosba na účasť pred budovou NRSR

2023-05-14 16:46:40

Vážené kolegyne, kolegovia poľovníci, SPK uverejnila ( tento nezmysel a klamstvo - zvýraznené nižšie ) a vyzvala na protest poľovníkov na 18.5.2023 o10:00 nakoľko náš návrh novely  zákona sa má schvaľovať o 11:00 hod. v  ten istý deň . 

SPK UVÁDZA : ČO NAJZÁSADNEJŠIE MENÍ TENTO NEODBORNÝ POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE? každý užívateľ poľovného revíru bude povinný prijať vlastníkov/prenajímateľov pozemkov nad 1 ha kdekoľvek na Slovensku;

My reagujeme takto : je to nezmysel , prekrúcanie faktu, že vlastník má prednostné právo byť členom PO , PS ...... Lebocký  klamstvom burcuje poľovníkov a ovplyvňuje politikov v prospech seba. Ide mu len o 2,7 milióna eur ročne z našich poplatkov, za ktoré sa nechce nikomu zodpovedať.

SPK UVÁDZA : rozhodovať o revíroch bude každý vlastník nad 1m2;

My reagujeme takto : je to hlúposť a výmysel na N-tu, nie je to pravda .

My reagujeme takto :Nie je to pravda, ukážte to v návrhu novely ! nebude fungovať transparentné a kontrolované posúdenie ulovenej trofejovej zveri;

Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!!

SPK UVÁDZA : absolútny koniec chovateľských prehliadkam;

My reagujeme takto :Kto vám (SPK) bráni vo výkone prehliadok ???  Kde to je uvedené v návrhu novely zákona ???

SPK UVÁDZA : sokoliarstvo, kynológia a poľovníctvo všeobecne už nebude mať centrálne riadenie;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!!

SPK UVÁDZA : neúmerne sa zvýši cena poistného;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!!

SPK UVÁDZA : poľovnícke skúšky bude môcť vykonávať každá organizácia, ktorá o to požiada;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!! a keby aj tak sa stalo , čo je na tom hrozného ??? Len SPK chce mať takýto monopol ??? Kde je demokracia , sloboda výberu a konkurencia ???

SPK UVÁDZA : škody spôsobené zverou nad 3 % budú hradiť v plnej výške členovia ÚPR;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!!

SPK UVÁDZA :v poľovných revíroch s 50 % podielom vo vlastníctve štátu bude rozhodovať o budúcom užívateľovi len cena;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!!

SPK UVÁDZA : zrušením SPK sa bude každý poľovník zastupovať už len sám za seba; na lov nebude potrebné povolenie ani značka pokiaľ si ju vyžiada vlastník pozemku;

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené, že sa má SPK zrušiť ??? Je to lož !!! Je to hlúposť a hrubá manipulácia s ľuďmi.

SPK UVÁDZA : a ďalšie zmeny smerujúce k zrušeniu odborných, právnych, ekonomických a spoločenských pilierov organizovaného poľovníctva

My reagujeme takto :Kde to je v návrhu novely uvedené ??? Je to lož !!! hrubá lož !!!

 

Priatelia poľovníci opätovne ako autor mojej petície apelujem na vás všetkých a dôrazne vás žiadam o účasť na stretnutí pred budovou NR SR dňa 18.5.2023 o 10:00 hod. Pamätajte, že to je naša posledná šanca zmeniť fungovanie poľovníctva k dobrému, hospodárnemu a demokratickému, ale hlavne k spravoslivému vedeniu poľovníctva na Slovensku . 

S pozdravom.  


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Oznámenie o posune - PROSBA

2023-05-07 14:58:52

Vážené kolegyne, kolegovia poľovníci,

dovoľte mi, aby som vás všetkých informoval o priebehu rokovaní o našom zákone v NR SR. S prekladateľmi návrhu zákona o pľovníctve ( Poslanci Martin Fecko, Jozf Pročko, Ján Mičovský) , ale aj s ostatnými členmi výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie som v úzkom kontakte a viackrát som im menil ich návrhy tak, aby finálny návrh zákona vyhovoval všetkým dotknutým stranám. Na deň 25.4.2023 bol zvolaný Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Tento výbor nebol uznášaniaschopný, lebo ho bojkotovali poslanci Smeru + Demokrati + niektorí nezaradení. Meral som cestu do Bratislavy kvôli našej veci zbytočne a títo poslanci takto sabotovali už tretikrát. Neostalo mi nič iné, len predstúpiť pred média ( RTVS 25.4.2023 hlavné správy) a poukázať na týchto poslancov, že ako si plnia svoje povinnosti. Po pravde, mnhí z nich sa zľakli a pristúpili k jednaniu a výsledok je ten, že v stredu 10.5.2023 o 14:00 hod. sa bude o našom zákone ( o pozmeňujúcich a procedurálnych návrhoch ) hlasovať. V tetjo súvislosti s ostatnými navrhovateľmi zmien sme sa dohodli, že bude vhodné, aby sme na to hlasovanie prišli v takom počte ako bude možné ( najlepšie 65 poľovníkov z celej SR) ako symbol 65.000 poľovníkov. 

Preto vás prosím príďte kto môžete v stredu 10.5.2023 o 14:00 hod. k budove NR SR.

Nie je to žiadna demonštrácia ani nič iného, len prezentovanie podpory pre schválenie tejto nonely zákona svojou prítomnosťou. 

Ďakujem, ostávam s pozdravom. 

 

 

 

 


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Prvé čítanie návrhu zákona o poľovníctve

2023-03-21 14:30:18

Drahí priatelia,  rád by som vás touto cestou pozdravil a zároveň informoval o tom, že  návrh zákona o poľovníctve dnes hlasmi 70  poslancov NR SR prešiel prvým čítaním a  bol posunutý do druhého čítania.

Verím a ostávam s nádejou, že v druhom čítaní sa nám podarí presadiť naše návrhy. Sme blízko cieľa, bojujeme ďalej.  S pozdravom 


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Rozporové konanie

2023-01-01 13:50:39

Vážené kolegyne a kolegovia poľovníci ( podporovatelia našej petície), 

v prvom rade mi dovoľte, aby som vám všetkým zaželal šťastný nový rok 2023. Želám vám všetkým, aby sa vám v novom roku darilo lepšie ako v predchádzajúcom roku, ktorý bol plný problémov a prekážok v živote nás všetkých. Nech ste zdraví a šťastní v kruhu svojich najbližších. 

Rád by som vás stručne informoval o tom, čo sa deje v našej veci a kam sme sa asi posunuli koncom uplynulého roku.

Dňa 12.10.2022 som sa zúčastnil zasadnutia Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie kde som poslancom NRSR priblížil a vysvetlil potrebu presadenia našich návrhov v aktuálne prebiehajúcom konaní o návrhu nového zákona o poľovníctve. Poslanci - členovia tohoto výboru po rozsiahlej diskúsii mi sľúbili, že náš návrh jednoznačne podporia. 

Dňa 01.12.2022 som bol pozvaný na zasadnutie Rozporovej komisie u predkladateľa návrhu zákona, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vzhľadom na pretrvávajúce nezmyselné argumenty zo strany ministerských funkcionárov ( typu: a koľko budeme mať poľovníkov, a bude v tom chaos, a každý kto bude mať pár árov bude chcieť byť poľovník.............a iné nezmysly ), nedošlo ku kompromisu a nepristúpili k zapracovaniu našich návrhov do návrhu nového  zákona o poľovníctve.

Z uvedeného vyplýva, že spor medzi nami a ministerstvom trvá naďalej a návrh zákona pôjde do vlády SR s ROZPOROM čo zakladá predpoklad na to, že sa naspäť vráti na prepracovanie. Tesne pred sviatkami mi bola doručená zápisnica z rozporového konania o trvajúcom rozpore. Medzitým aj poslanci NRSR, s ktorými aktívne o našej veci komunikujem, mi avizovali, že hodlajú prísť s vlastným poslanevckým návrhom nového zákona o poľovníctve, v ktorom naše požiadavky budú zapracované. 

Bojujeme ďalej, s pozdravom.   

 

 

 

 

 


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Informácia o stave petície a pripomienok

2022-11-01 13:12:17

Touto cestou srdečne pozdravujem podporovateľov našej petície a nezaradených kolegov poľovníkov/vlastníkov poľovných pozemkov.

Dovoľte mi, aby som s odstupom času vás všetkých informoval o stave našej petície a predložených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Všetky pripomienky, ktoré boli vznesené, ešte v mesiaci júl boli v legislatívnom procese posunuté do rozporového konania. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako predkladateľ návrhu zákona od polovice mesiaca júl mlčí a nevykonáva rozporové konanie ( "hrá mrtvého chrobáka")a to aj napriek tomu, že som kompetentných viackrát urgoval a osobne ich navštevoval.

Domnievam sa, že k tejto nečinnosti ministerstva dochádza na základe vplyvu poľovníckej loby. Zrejme čakali, že dôjde k pádu vlády a vyhnú sa prijatiu zákona o poľovníctve. Dňa 12.10.2022 som po dohode s poslancami NR SR zúčastnil sa aj na zasadnutí Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie kde mi sľúbili, že do konca tohoto roku predložia do NR SR poslanecký návrh nového zákona o poľovníctve. Ostáva nám veriť, že poslanci NR SR svoj sľub dodržia.

Bojujeme ďalej, s pozdravom.   


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARIZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...