Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

Kontaktujte autora petície

Update 4

2023-04-24 13:54:56

Z ostatnej komunikácie s primátorom vyberám nasledovné:

P. Fiabáne : Mesto Žilina neuzavrie a ani nemôže uzavrieť zmluvu s pánom Digaňom na prevádzku kurtov v nadchádzajúcej sezóne.   Pán Digaňa užíva mestský majetok bez právneho titulu o čom rozhodol aj súd. Napriek tomu pán Digaňa odmieta odovzdať mestu tenisové kurty a preto mesto Žilina požiadalo exekútora, aby v zmysle rozhodnutia súdu konal.   Na základe vyššie uvedeného chcem požiadať pani Kupkovič, aby sa obrátila na pána Digaňu, aby odovzdal na základe právoplatného rozhodnutia súdu mestu jeho vlastný majetok. Akonáhle sa tak stane, Mesto Žilina prostredníctvom Správy športových zariadení mesta Žilina je pripravené zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov v tejto sezóne pre potreby športovej prípravy detí a mládeže ako aj tenisovej verejnosti. Ďakujem za spoluprácu.

silvia k : pán Fiabáne,   minulý rok vo februári ste Vy a Vaše MZ schválili zámer vybudovať ŠH v obytnej zóne a v bezprostrednej blízkosti jednej ŠH už existujúcej a funkčnej a druhej roky nedostavanej; zámer vybudovať ŠH na väčšine plochy existujúceho a funkčného športoviska, tenisových kurtov. Tento zámer ste, bohužiaľ nie bezprecedentne, schválili bez toho, aby ste o ňom informovali obyvateľov dotknutej lokality či majiteľa a prevádzkovateľa dotknutého tenisového areálu.   Primátorom ste od roku 2018. Poslancom MZ ste boli od roku 2002. Do roku 2022 ste právne či akékoľvek iné náležitosti týkajúce sa kurtov na Karpatskej nijako neriešili. Vo veci výkonu exekučného rozhodnutia z r. 2012 (inicioval primátor Choma) teraz koná exekučný súd v B. Bystrici. Ing. Digaňa podal voči pôvodnému rozhodnutiu odpor a následne sťažnosť voči rozhodnutiu exekučného súdu. Spor nie je ukončený, stále prebieha.   Neobrátim sa na pána Digaňu so žiadosťou, aby Mestu odovzdal svoj majetok. Namiesto toho Vás pozývam na priamu debatu o celej veci na zajtrajšom (6. apríl 2023) stretnutí poslaneckého výboru MČ Vlčince. 

P. Fiabáne : Skutočne nerád spamujem a zaťahujem ďalších ľudí do tejto komunikácie.   Ku kurtom som sa vyjadril jednoznačne, trvám na svojom stanovisku a nič na tom nemienim zmeniť. Preto ďakujem za pozvanie, ale diskusie sa nezúčastním. Ďakujem za pochopenie.

 

Kde je vôľa, tam je cesta. Aj v patovej situácii, akou je stále neukončený spor. Ak máte čas a trpezlivosť, môžete si prečítať jeho chronológiu nižšie.

Primátor vôľu nájsť cestu nemá. Ing Digaňa kurty napriek tomu na túto sezónu pripravil. Aj s vedomím, že spor nemusí dopadnúť v jeho prospech. Môžeme športovať a hlavne veriť, že športovisko sa zachová a nezlikviduje výstavbou ďalšej obludy, ktorých už v Žiline vyrástlo a ďalej rastie dosť.

Príďte si zahrať tenis :)

KURTY - HISTÓRIA :

● V r. 1991 Mesto uzavrelo zmluvu na prenájom pozemku s Ing. Digaňom; na prenajatom pozemku, kde bola bažina a skládka stavebného odpadu Ing. Digaňa na vlastné náklady vybudoval a začal prevádzkovať 11 tenisových kurtov, v zmluve sa Mesto zaviazalo po jej skončení vyplatiť Ing. Digaňovi reálnu zostatkovú hodnotu vybudovaného areálu ● Zmluva na prenájom pozemku č. 5 / Pr/ 1991 skončila 8. 8. 2011 ● 2. 6. 2011 Ing. Digaňa podal Mestu žiadosť o jej predĺženie, Mesto odpovedalo oznamom, že sa uskutoční výberové konanie a naloženie s pozemkom môže byť iné než bolo doteraz ● 3. 8. 2011 Mesto a Ing. Digaňa podpísali Dodatok k zmluve, na dobu určitú do 31. 10. 2011; Ing. Digaňa pri podpísaní Dodatku Mestu písomne oznámil, že keby neuspel vo výberovom konaní, požadoval by vyplatenie na základe znaleckého posudku, ktorý si dá za týmto účelom vyhotoviť ● 26. 9. 2011 Mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž – Uznesenie MZ 19/9 – za účelom ´revitalizácie kurtov, ktorých stav nie je najlepší´ ● 28. 9. 2011 Ing. Digaňa písomne vyjadril svoju výhradu voči zneniu vyhlásenia súťaže, v ktorom sa neuvádza, že areál a cestu k nemu vybudoval on na svoje vlastné náklady. Pýta sa, či poslanci boli informovaní o povinnosti Mesta finančne sa s ním vysporiadať, a o tom, že 2. 6. 2011 písomne Mesto požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod kurtami ● 15. 10. 2011 sa do súťaže prihlásila Ing. Országhová (neskôr predseda OZ pre zachovanie areálu) ● 20. 10. 2011 Mesto súťaž zrušilo, schválilo nové súťažné podmienky (zmenená rozloha areálu) ● 26. 10. 2011 Mesto vyhlásilo novú súťaž schválenú Uznesením zo 17. 10. 2011 ● 7. 11. 2011 Mesto oznámilo Ing. Digaňovi, že bude rokovať o vyplatení reálnej zostatkovej hodnoty areálu, pričom si aj ono dá vyhotoviť znalecký posudok. Žiada Ing. Digaňu o odovzdanie pozemku, pretože včas nedoručil podpísaný návrh Dodatku č. 2 k zmluve ● 29. 11. 2011 Mesto podalo Žalobu o vypratanie nehnuteľnosti vykonateľnú do 3 dní ● 2. 12. 2011 Ing. Digaňa podal návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd zakázal Mestu nakladať s majetkom Ing. Digaňu a uložil navrhovateľovi povinnosť do 30 dní podať návrh na začatie konania ● 8. 12. 2011 súd návrh Ing. Digaňu zamietol ● 23. 1. 2012 Mesto Uznesením č. 5/2012 zrušilo obchodnú súťaž ● 14. 2. 2012 Ing. Digaňa predložil Mestu faktúru na úhradu zostatkovej hodnoty vo sume 253.899,15 E ● 22. 2. 2012 Mesto faktúru zamietlo s tým, že posudok bol vyhotovený na všeobecnú nie zostatkovú hodnotu areálu. Zopakovalo svoj sľub dať vyhotoviť svoj posudok na svoje náklady a deklarovalo svoju pripravenosť splniť svoju povinnosť vyrovnať sa finančne s Ing. Digaňom ● 24. 2. 2012 Ing. Digaňa podal návrh na začatie súdneho konania ● 15. 3. 2012 súd vydal Rozkaz na plnenie o vypratanie nehnuteľnosti ● 19. 3. 2012 MZ schválilo Uznesenie o súťaži - ´revitalizácii´ kurtov. Informatívna správa o stave plnenia uznesení z februára 2013 (Ing. Peter Miko) konštatuje, že ´Uznesenie nebolo splnené, lebo bol objednaný kontrolný posudok z ÚSI a súťaž bude vyhlásená až po definitívnom vysporiadaní nárokov doterajšieho nájomcu Ing. Digaňu. Až po tom, ako dôjde k dohode o vysporiadaní jeho nárokov môže byť súťaž vyhlásená.´ ● marec 2012 Mesto navrhlo Nájomnú zmluvu na sezónu 2012 a Dohodu o urovnaní k zmluve č. 5/Pr/91. V návrhu Dohody o urovnaní Mesto hovorí, že nebude vymáhať splnenie Rozkazu z 15. 3. 2012, pretože tento je v rozpore so zmluvou. Ale nezahŕňa do novej zmluvy klauzulu o vyplatení, na ktorej Ing. Digaňa trvá. Areál je v sezóne 2012 v prevádzke ● 4. 9. 2012 Mesto požiadalo Ing. Digaňu, aby sa vyjadril k znaleckému posudku vypracovanému Violou Štaudingerovou, ktorý Mesto Ing. Digaňovi predložilo, ´… z dôvodu nevyhnutnosti ďalších rokovaní o vyplatení reálnej zostatkovej hodnoty tenisového areálu v zmysle zmluvy´. ● 28. 9. 2012 Ing. Digaňa písomne odpovedal, že znalkyňa v areáli nikdy nebola, hodnota areálu určená jej posudkom nezodpovedá realite, použila dokonca fotografie z posudku vyhotoveného na objednávku a náklady Ing. Digaňu, preto tento posudok Ing. Digaňa nebol ochotný akceptovať ● 5. 10. 2012 vzniklo OZ pre zachovanie športového areálu a rozvoj športu v Žiline ● 18. 10. 2012 Mesto vyzvalo Ing. Digaňu na odovzdanie pozemku, opäť cez Rozkaz na plnenie z 15. 3. 2012, o ktorom sa predtým písomne vyjadrilo v Dohode o urovnaní, že nebude vymáhať jeho plnenie ● 28. 10. 2012 Ing. Digaňa písomne žiada Mesto o zmluvu na prevádzku areálu alebo o vyplatenie ● 13. 11. 2012 OZ oslovilo Mesto a žiada o stretnutie, na ktorom by sa dohodla ďalšia prevádzka areálu ● 16. 11. 2012 Mesto odpovedalo, že má záujem splniť svoj záväzok odkúpiť reálnu zostatkovú hodnotu areálu. Ale opäť hovorí o prekážke, ktorú vidí v dvoch rozdielnych posudkoch. Pripomína, že Ing. Digaňa odmietol podpísať novú zmluvu (bez klauzuly o vyplatení). Mesto trvá na odovzdaní pozemku, lebo chce vyhlásiť novú súťaž. ● 7. 2. 2013 OZ písomne pripomína Mestu, že sa zaviazalo do 15. 1. 2013 osloviť Ing. Digaňu vo veci predĺženia nájmu. Primátor v odpovedi navrhuje stretnutie 22. 2. 2013 ● 26. 2. 2013 p. Marčanová (vedúca práv. odd. Mesta) poslala zápis zo stretnutia. Hovorí sa v ňom, že mesto s Ing. Digaňom uzatvorí novú nájomnú zmluvu na obdobie od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013 a že Mesto objednalo odborné stanovisko ÚSI k dvom už existujúcim posudkom. I to, že s Ing. Digaňom uzavrie dohodu stanovujúcu spôsob uhradenia reálnej zostatkovej hodnoty areálu, po ktorom Ing. Digaňa areál odovzdá. A ešte v roku 2013 Mesto vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prevádzku areálu ● 4. 3. 2013 OZ písomne pripomenulo Mestu, aby do posudku hodnoty areálu zahrnulo posudok hodnoty drevín vysadených v areáli. Mesto odpovedalo, že hodnotu drevín nebude pri vyplácaní brať do úvahy ● 7. 3. 2013 Mesto poslalo znenie novej nájomnej zmluvy Ing. Digaňovi na pripomienkovanie ● 19. 3. 2013 Mesto požiadalo Ing. Digaňu o vyjadrenie k zneniu novej zmluvy ● 10. 4. 2013 Mesto a Ing. Digaňa podpísali nájomnú zmluvu č. 109/2013 na obdobie od 15. 4. 2013 do 31. 10. 2013, s nájomným 84.- E mesačne. V čl. 6 ostala povinnosť Mesta vyplývajúca zo zmluvy č. 5/Pr/91 (8. 8. 1991) o vyplatení reálnej zostatkovej hodnoty areálu po ukončení zmluvy ● 12. 11. 2013 Mesto zvoláva stretnutie na 25. 11. 2013 o ďalšom postupe vo veci ● 26. 11. 2013 Mesto podalo žalobu na vypratanie, lebo odporca používa pozemok po uplynutí zmluvy (po sezóne) ● 7. 1. 2014 Mesto oznámilo, že už má znalecký posudok od ďalšieho znalca (nie ÚSI, ale p. Derkits) vo veci určenia nájomného. Posudok ju stanovil na 30.412,20 E / ročne. Žiada Ing. Digaňu o vyjadrenie ● 23. 1. 2014 OZ písomne pripomenulo Mestu dohodu zo stretnutia vo februári 2013, kedy sa Mesto zaviazalo, že dá vyhotoviť kontrolný posudok ÚSI. OZ deklaruje, že nájom viac než 30.000,- E ročne je neprimerane vysoký. Žiada Mesto o stretnutie ● 29. 1. 2014 primátor odpovedá, že ´súriť ÚSI nie je v jeho moci´. Tiež oznamuje, že zmenil názor a nebude na areál vyhlasovať súťaž, ale ako prípad hodný osobitného zreteľa by sa nájom uzavrel, po schválení MZ, priamo s Ing. Digaňom. Nájomné ´vyšlo tak ako vyšlo´. Ale Mesto nebude účtovať nájom za mesiace, kedy je areál mimo prevádzku. ● 31. 1. 2014 Ing. Digaňa odpovedal protinávrhom – nájom vo výške 3.000.- E ročne. ● 5. 2. 2014 sa OZ a Mesto stretli v snahe o dohodu. OZ navrhuje, že dá vyhotoviť ďalší znalecký posudok na určenie objektívneho nájmu, primátor predloží MZ návrh na ďalší prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výška nájmu bude vychádzať z posudku vyhotoveného na objednávku OZ ● 7. 3. 2014 – piatok - OZ doručilo tento posudok Mestu – Mesto ho odmietlo prevziať s tým, že je po uzávierke a oznámilo, že vec pôjde na prejednanie na zasadnutie MZ 19. 5. 2014. OZ sa dohodlo s právnym oddelením, že Ing. Digaňa predloží Mestu žiadosť o prenájom kurtov a povolenie jarných prác na nich ● 18. 3. 2014 Ing. Digaňa predložil Mestu uvedenú žiadosť ● 21. 3. 2014 Mesto žiadosti vyhovelo, oznámilo, že ďalší prenájom a výška nájmu budú predmetom schvaľovania MZ 19. 5. 2014 a bude Ing. Digaňu o výsledkoch informovať ● 19. 5. 2014 MZ č. 38 Za, Uznesenie č. 62, k bodu 13 – schvaľuje, že Mesto uzavrie s Ing. Digaňom a jeho synom Martinom Digaňom nájomnú zmluvu na 5 rokov za ročný nájom 2.733,45 E. Do prvej splátky bude započítaná cena znaleckého posudku vyhotoveného pre Mesto ● 28. 5. 2014 Ing. Digaňa písomne žiada Mesto o informáciu, v akom štádiu je príprava novej zmluvy ● 3. 6. 2014 právne odd. Mesta písomne Ing. Digaňu informuje, že pripravuje znenie novej zmluvy bez klauzuly o vyplatení zostatkovej hodnoty areálu. Argumentuje ´opotrebovaním areálu´. Ing. Digaňa písomne odpovedá, že s takýmto znením zmluvy nesúhlasí a žiada o vyplatenie podľa posudku ÚSI (ktorý ale stále nie je vyhotovený) Primátor v ten istý deň oznamuje, že sa vracia k rozhodnutiu trvať na Rozkaze na plnenie o vypratanie pozemku ● 5. 6. 2014 OZ pripomína Mestu, že je v záujme verejnosti zachovať prevádzku areálu a žiada Mesto o stretnutie. Mesto navrhuje termín 6. 6. 2014 ● 6. 6. 2014 V zápise z uvedeného stretnutia Mesto o. i. hovorí, že pôvodná zmluva mala ´vyplatením reálnej zostatkovej hodnoty na mysli vrátenie investícií vložených do areálu p. Digaňom pri budovaní tenisových kurtov, s prihliadnutím na ich opotrebenie. Nemôže sa jednať o aktuálnu trhovú hodnotu areálu v čase skončenia zmluvy, pretože do každoročnej úpravy areálu investoval Ing. Digaňa práve prostriedky, ktoré by inak vynaložil na nájomné za pozemok, nebyť dohodnutého symbolického nájomného´. OZ toto zdôvodnenie označilo za nedostatočné, právne i vecne, a požiadalo Mesto, aby navrhlo termín, pojem vhodne vyjadrujúci hodnotu, ktorú by Mesto malo Ing. Digaňovi vyplatiť. Mesto súhlasilo. Od tohto stretnutia Mesto nijako nekonalo. Ing. Digaňa prevádzkoval areál, v záujme verejnosti i Mesta. Žiaden z nájomcov / prevádzkovateľov športovísk na pozemkoch Mesta v Žiline neplatí nájom, resp. platí symbolický nájom od 0 do 1 E ročne; Ing. Digaňa je jediný z nich, ktorý športovisko, ktoré prevádzkuje, pre Mesto aj vybudoval, a to na vlastné náklady. ● Od roku 2014 doteraz, do roku 2022 Mesto nijako nekonalo ani sa o pozemok pod kurtami nezaujímalo; poslanci pri schvaľovaní zámeru výstavby haly namiesto kurtov vôbec nepoznali históriu ani právny či vecný stav veci, ani oni ani primátor nepovažovali za potrebné Ing. Digaňu v súvislosti so zámerom akokoľvek osloviť či informovať. Pojmy ´ochranna mestského majetku´ a ´neoprávnené užívanie pozemku´ a tvrdenie, že Mesto oslovili traja záujemcovia o prevádzkovanie kurtov ešte v novembri 2021 začal primátor používať až po tom, ako obyvatelia a OZ vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou haly.   ● 4. 5. 2022 – stretnutie OZ a Ing. Digaňu s primátorom, HA a vedúcou práv. odd. Mesto sa zaviazalo, že nechá Ing. Digaňu, po tom, čo areál po zime opäť sprevádzkoval, dokončiť jeho prevádzku v tejto sezóne. Tiež sa zaviazalo, že bude informovať OZ o výške nájmu ostatných športovísk na mestských pozemkoch a požiadalo OZ, aby na základe tejto informácie navrhlo výšku nájmu na túto sezónu. ● 23. 5. 2022 bola namiesto dodržania uvedenej dohody Ing. Digaňovi doručená Výzva primátora na odovzdanie majetku. ● 25. 5. 2022 Ing. Digaňa odovzdal Mestu písomné vyjadrenie jeho právneho zástupcu k Výzve ● 1. 6. 2022 sa do areálu dostavili dvaja pracovníci Správy športových zariadení, poverení Mestom výkonom uvedenej Výzvy. Ing. Digaňa odmietol čokoľvek podpísať či odovzdať a požiadal ich, aby počkali na jeho právneho zástupcu, ktorý bol na ceste z Martina a meškal kvôli kolóne v Strečne. Pracovníci Správy počkať odmietli. Na otázku, ako sú pripravení splniť tvrdenie primátora vo Výzve, že ´Mesto je pripravené pokračovať v plynulej prevádzke kurtov´odpovedali, že poverenie na to nedostali. V čase, kedy boli v areáli, boli kurty v prevádzke a hralo sa na nich. Zo Správy sa však nedostavil nikto, kto by reálne od chvíle odovzdania kurtov pokračoval v ich ´plynulej prevádzke´. ● Mesto k dnešnému dňu nijako nereagovalo na písomné vyjadrenie / návrh na stretnutie od právneho zástupcu Ing. Digaňu z 25. 5. 2022 ● Podľa opakovaných vyjadrení primátora v médiách Mesto trvá na vykonaní žaloby na vypratanie, ktorú podalo 26. 11. 2013, napriek tomu, že zhodnú žalobu už predtým podalo dvakrát a samo skonštatovalo, že je zmätočná a v rozpore so zmluvou, aj napriek tomu, že po podaní tejto žaloby a v rozpore s ňou 19. 5. 2014 MZ č. 38 schválilo už spomenutým Uznesením č. 62 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi Mestom a Ing. Digaňom a jeho synom Martinom Digaňom na 5 rokov.   Vo veci výkonu vyššie uvedenej žaloby koná exekučný súd v B. Bystrici, Ing. Digaňa podal voči žalobe odpor a voči rozhodnutiu exekučného súdu sťažnosť. Spor nie je ukončený, ďalej prebieha.        

 


silvia kupkovičová

Update 3

2023-03-31 09:36:30
Dobrý deň, k môjmu návrhu sa pripojili zatiaľ 3 poslanci :
 
Dobrý deň, p. primátor,
Chcel by som sa informovať, či aj napriek súdnemu sporu nie je možné nájsť cestu pre využívanie tenisového areálu na Karpatskej  aspoň pre mladých výkonnostných športov z klubu a pre deti ktoré využívajú areál pre rekreačný tenis. 
Podľa informácii využíva areál športový klub a mládež:
- pp. Beňadik a Mokriš, tréneri  tenisového Klubu Benet LTC Bytča majú v klube 45 detí, ktoré trénujú v Žiline, v zime v telocvičniach. Celkový počet detí z klubov v Bytči a Žiline, ktoré k dnešnému dňu na kurtoch na Karpatskej trénovali je 145. 
- pp. Partl a Januch, tréneri z Martina, bývalí profesionálni tenisti zo svetovej 200-ky, trénujú na kurtoch najlepších hráčov zo Žiliny, P.Bystrice a Martina; hráči sú členmi klubov v týchto mestách. 
- na kurty dochádza tréner z Opavy, ktorý trénuje výnimočný Žilinský talent Simenovú
Nemyslím, že je správne, ak by kvôli súdnemu sporu mali stratiť športujuce deti zázemie. Vieme nájsť nejakú cestu, aby aspoň deti mohli využívať areál a neprerušil sa ich tréningový proces a nestratili zazemie? 
Ďakujem, Karol Haas

Aj ja sa pripájam ku Karolovej žiadosti.
Prosím o riešenie hlavne kvôli deťom.

Ján Rzeszoto

 Pripájam sa aj ja. V prvom rade som rád, že tam ostávajú kurty. Bolo by dobré ich spojazdniť čím skôr, v Žiline nie je moc kurtov. 

Ondrej Šoška

Svoj názor môžete vyjadriť a j Vy a poslať na peter.fiabane@zilina.sk
 
Ďakujem, silvia k
 

silvia kupkovičová

Update 2

2023-03-29 10:35:35
Posielam odpovede na položené otázky:   ako bude tento rok vyzerať Vami sľúbené zachovanie prevádzky tenisových kurtov na Karpatskej?   „Mesto Žilina podporuje športové aktivity svojich obyvateľov či už profesionálnych športovcov alebo športujúcej verejnosti. V zmysle uvedeného máme aj záujem o prevádzkovanie tenisových kurtov na ul. Karpatská tak, aby tieto mohli byť plne využívané pre tréningové aj rekreačné účely. Bráni v tom však aktivita, resp. nečinnosť p. Digaňu, ktorý nerešpektuje vykonateľné súdne rozhodnutie. Z toho dôvodu sme boli nútení pristúpiť k exekučnému výkonu rozhodnutia. To znamená, že mesto Žilina nie je tým subjektom, ktorý by ohrozoval prevádzku tenisových kurtov v tohtoročnej sezóne a hneď ako p. Digaňa splní svoju povinnosť uloženú mu súdnym rozhodnutím, sme pripravení kurty prevádzkovať.“   Čo nové sa deje na záchranu Korytnačky?   V súčasnosti Mesto Žilina venuje čas a energiu reálnym projektom čo sa týka budovania ďalšej športovej infraštruktúry. Takým je napr. spoločný projekt športovej haly Žilinskej univerzity na ulici Vysokoškolákov, ktorá má vydané stavebné povolenie a reálnu šancu na financovanie zo strany štátu ešte v tomto roku.   Ako ste pokročili v procese sľúbenej dostavby Športcentra na Rosinskej ceste? Na čom ste sa v tejto veci dohodli na rokovaniach so ŽSK, ktorými Vás pred rokom poverilo MZ?   V prípade rozostavanej ŠH na Karpatskej ulici proces zastal na rozdielnych stanoviskách ako zrealizovať samotné majetkovo právne vysporiadanie medzi Žilinským samosprávnym krajom, Mestom Žilina a majiteľom komplexu spoločnosťou Šport park. Verím, že právny zástupcovia všetkých strán nájdu spôsob ako bez problémov a následkov previesť majetok Šport parku do majetku Mesta Žilina a následne do majetku ŽSK. Zámer dokončiť objekt pre potreby športu zostáva zatiaľ nezmenený.   S pozdravom   Mgr. Peter Fiabáne primátor mesta Žilina

 

 

Dobrý deň, pán Fiabáne, zhrniem, čo som sa dozvedela z Vašich všeobecných odpovedí :

 

- Korytnačka bude ďalej chátrať a neďaleko nej možno niekedy vyrastie ďalšia športová hala.

- vo veci dostavby skeletu na Rosinskej sa zúčastnené strany dohodli, že sa nevedia dohodnúť, dostavba sa neuskutoční a skelet bude ďalej chátrať.

 

Čo som sa nedozvedela je, ako a kto konkrétne je ´pripravený kurty na Karpatskej prevádzkovať´.

 A čomu nerozumiem, je Vaše očakávanie, že p. Digaňa bude rešpektovať súdny príkaz z r. 2012, o ktorého exekúciu ste požiadali súd minulý rok a voči ktorému sa p. Digaňa odvolal. Konanie vo veci, opakujem, prebieha.

Vaša predstava, že Mesto kurty prevezme pred náležitým ukončením konania je nereálna a scestná.

To je to isté, ako keby ste sa chceli uprostred rozvodového konania znovu oženiť a nasťahovať druhú pani manželku do domácnosti zdieľanej s pani manželkou prvou 

 

Preto som v záujme zachovania prevádzky kurtov v práve začínajúcej sezóne navrhla preklenutie doby prebiehajúceho sporu jednorázovou zmluvou s p. Digaňom.

Vy ste nenavrhli nič.


 

Reakcii na môj návrh ste sa vyhli, Vaša odpoveď neobsahuje žiadne vecné riešenie.

 

Apelujem na pp. poslancov a členov športovej komisie, aby sa vyjadrili tiež.

Aj k záchrane Korytnačky a dostavbe Športcentra.

Dúfam, že od nich sa dočkám/e konkrétnych a konštruktívnych odpovedí.

 

Vyzývam k debate aj Vás ostatných, a nielen adresátov tejto komunikácie.

Píšte, vyjadrite sa. Ak sa nebudeme ozývať, nič sa nezmení, nič sa nepohne.

 

Ďakujem.

 

silvia k


silvia kupkovičová

Update

2023-03-27 11:08:38

Dobrý deň všetkým, ďakujem signatárom, ktorých podpisy pribudli od ostatného oznamu, pripájam ďalší - práve som poslala primátorovi a poslancom za Vlčince nasledovný mail:

Dobrý deň, pán Fiabáne a pp. poslanci, najmä členovia športovej komisie, 17. marca som poslala nasledovný mail :   Dobrý deň, pán Fiabáne, ako bude tento rok vyzerať Vami sľúbené zachovanie prevádzky tenisových kurtov na Karpatskej? Čo nové sa deje na záchranu Korytnačky? Ako ste pokročili v procese sľúbenej dostavby Športcentra na Rosinskej ceste? Na čom ste sa v tejto veci dohodli na rokovaniach so ŽSK, ktorými Vás pred rokom poverilo MZ? Ďakujem za odpovede, budem ich tlmočiť tenistom a rodičom detí, ktoré tenis trénujú a majú záujem ďalej využívať kurty na Karpatskej, aj ďalšej športovej verejnosti.   Pekný deň.   silvia k   Dostala som nasledovnú odpoveď :   Dobrý deň, odpoviem po návrate s dovolenky na ktorú práve odchádzam. Ďakujem za pochopenie S pozdravom  Mgr. Peter Fiabáne primátor mesta Žilina   Týmto, keďže čas beží a snáď ste sa už z dovolenky vrátili, opakujem svoje otázky. A adresujem ich okrem Vás, p. Fiabáne, aj (a nielen) pp. poslancom. Uvítam vecné a konštruktívne informácie a odpovede.   K otázke týkajúcej sa prevádzky kurtov na Karpatskej dodávam : tenisti, športovci, deti, ktoré tenis trénujú a ich rodičia chcú vedieť, kedy budú môcť začať kurty využívať. Ostané kurty v Žiline sa už po zime upravujú, kurty na Karpatskej zatiaľ zarastajú trávou. Chcem veriť, že to nie je zámerom ani v záujme Mesta, ktorému záleží, ako tvrdí, na možnostiach športového vyžitia v ňom. A ktoré vie, že ich nie je veľa.   Zámer Mesta vybudovať na kurtoch športovú halu, schválený vo februári 2022, sa stretol s nesúhlasom obyvateľov a športovcov z nielen danej lokality. Tenisové kurty a s nimi vybudovaný areál roky využívajú miestni obyvatelia, obyvatelia Žiliny a ďalších menej i viac vzdialených miest. V súčasnosti vo veci kurtov a pozemku pod nimi prebieha súdne konanie, pretože Mesto požiadalo súd o vykonanie exekučného príkazu z roku 2012. Exekučného príkazu pôvodne iniciovaného primátorom Chomom, o ktorom sa neskôr sám vyjadril, že je zmätočné a Mesto nebude trvať na jeho vykonaní. Vy ste sa, pán Fiabáne, rozhodli po 10 rokoch inak, spor prebieha, nikto nevie, ako dlho potrvá, ani aký bude mať výsledok.   Pre všetkých užívateľov tenisových kurtov a s nimi vybudovaného areálu na Karpatskej je podstatné to, aby jeho výsledkom nebol zánik jedného z neveľkého počtu športovísk v meste. Chceme športovať, zachovať areál v prevádzke a predísť jeho znehodnoteniu a likvidácii. Čo je v súlade, podľa Vašich vyhlásení, aj so zámerom Mesta. Pod Petíciou za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu je v tejto chvíli 1772 podpisov. Navrhujem preto, aby Mesto uzavrelo s p. Digaňom, ktorý kurty vybudoval a doteraz prevádzkoval, zmluvu o ich ďalšej prevádzke v tohtoročnej tenisovej sezóne.   Ďakujem vopred za Vaše konkrétne a vecné odpovede.   Pekný deň. silvia kupkovič

 

O odpovediach Vás budem informovať.


silvia kupkovičová

povolebné info

2022-11-04 15:31:01

Na včerajšom stretnutí poslancov za Vlčince sa len potvrdil doterajší stav sľúbenej dostavby konštrukcie na Rosinskej ceste na športové centrum - od apríla, kedy MZ poverilo primátora rokovaním so ŽSK, sa za 7 mesiacov stále neudialo a nedeje nič podstatné. Len to, že primátor ´zrejme nechcel do toho ísť pred voľbami.´ A že vec stojí na, citujem ´právnych zárukách´. Akých presne ani čo to presne znamená som sa nedozvedela.

Primátor Choma pred 10 rokmi podal vo veci kurtov na Karpatskej návrh na exekúciu a neskôr sa vyjadril, že na návrhu nebude trvať, pretože je zmätočný a v rozpore s pôvodnou zmluvou s Ing Digaňom. Primátor Fiabáne minulý mesiac návrh na exekúciu kurtov obnovil, Ing Digaňa podal odpor. Vec je v riešení na súde v BB. Aké sú úmysly Mesta s kurtami / pozemkom pod nimi, prečo Mesto zvolilo oživenie 10 rokov starej exekúcie namiesto dohody som sa tiež nedozvedela.

O osude všešportového areálu na Solinkách, na ktorý Mesto robilo verejnú architektonickú súťaž, som sa opakovane dozvedela len toľko, že poslanec Cibulka spisuje petíciu za vyhlásenie Lesoparku za chránené územie.

Mám za to, že vybudovanie areálu na lúke na Solinkách by bolo jej zhodnotením. Vybudovanie športovej haly namiesto kurtov alebo nepokračovanie v ich prevádzke by bolo znehodnotením existujúceho športoviska, aj jeho okolia a kvality života v ňom.

NEROZUMIEM, prečo Mesto koná a nekoná tak, ako koná a nekoná.

Na včerajšom stretnutí poslancov za Vlčince zazneli aj iné témy, otázky a návrhy od prítomných troch poslancov staronových, jedného novozvoleného a AŽ dvoch občanov :) Ďalšie stretnutie poslancov za Vlčince bude prvý decembrový štvrtok. Príďte, možno sa dozvieme odpovede na vyššie uvedené. Aj na akékoľvek ďalšie otázky. Treba sa pýtať, aj opakovane, treba sa dožadovať odpovedí. Ak nechceme ďalšie štyri roky toho, čo tu doteraz bolo.

Tu je link na zápisnice zo stretnutí

https://www.zilina.sk/zasadnutia/kategorie-zasadnuti/c-4-vlcince/

snáď čoskoro pribudne aj včerajšia. Je zaujímavé pozrieť sa napríklad na to, s akou frekvenciou a / alebo kedy naposledy boli zverejnené zápisnice z ďalších poslaneckých výborov; u niektorých sú posledné zápisnice z minulého alebo aj predminulého roka :)

Ďakujem ostatným signatárom za podpisy.


silvia kupkovičová

septembrový update

2022-09-08 07:43:51

Súčasný primátor a vedenie Mesta majú evidentne za to, že finančnou spoluúčasťou na vybudovaní atletickej dráhy oproti Kauflandu a schválením uznesenia č. 92 / 2022 na 32. zasadnutí MZ 26. 4. 2022

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2022/05/Uznesenia-32-MZ-scan.pdf

urobili pre rozvoj športu v Žiline dosť. Od 3. mája, kedy primátor podpísal Uznesenie, ktorým ho MZ, o. i., poveruje rokovať vo veci dostavby hnijúceho skeletu na Rosinskej / Karpatskej, sa vo veci neudialo nič.

A ešte je tu priehrštie možností prenájmu existujúci športových zariadení, schválených niektorými z 81 schválených uznesení ostatného, júnového zasadnutia MZ:

https://www.zilina.sk/zasadnutia/33-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-20-06-2022/

a ďalšia jalová architektonická súťaž :

https://www.komarch.sk/sutaz/67-sportovo-rekreacny-areal-zilina-chrast

V ktorom šuflíku skončí / skončila, nevedno. Namiesto sľubovanej ďalšej, novej plavárne, máme iba pôvodnú dožívajúcu, namiesto novej športovej haly máme nedostavaný skelet a ďalej hnijúcu Korytnačku. Športoviská rozhodne nie sú jednou z primátorových priorít, hoci to deklaroval vo svoje predvolebnej kampani. V Petícii pokračujeme, zdieľajte a podpisujte ju ďalej, odovzdáme ju až novému a, dúfajme, inému, vedeniu Mesta. Ďakujem.


silvia kupkovičová

Ešte nie je koniec

2022-06-16 13:31:21

Napriek, alebo práve kvôli minulotýždňovej verejnej diskusii k zámeru, petícia pokračuje.

Prosím, zdieľajte ju ďalej. Ďakujem.


silvia kupkovičová

Odpoveď primátora z 31. mája na nižšie citovaný mail

2022-06-04 12:29:23

Dobrý deň pani Kupkovič.   Nápravu nedoriešených majetko-právnych vzťahov medzi Mestom a Ing. Digaňom, týkajúcich sa tenisového areálu na Karpatskej som sa po zvážení rozhodol riešiť výzvou na odovzdanie majetku mesta. Prevádzkovanie areálu a zabezpečenie rozbehnutej sezóny vieme riešiť cez mestskú Správu športových zariadení. Následne považujem za správny postup prenajať areál formou transparentnej verejnej súťaže do ktorej sa môže zapojiť aj pán Digaňa.   Nižšie v texte, tak ako sme dohodli, Vás informujeme o výške nájmov, aké platia ďalší dvaja nájomcovia športovísk na mestských pozemkoch - tenisový klub za plavárňou a futbalový štadión MŠK.   Súčasne vo Vašom texte posielam odpovede na Vaše otázky. Sú zvýraznené zelenou farbou. ___________________________________________________  

1. Mám ako občan Vašej Výzve a snahe skonfiškovať majetok Ing. Digaňu rozumieť tak, že reprezentuje Vašu predstavu o ´doriešení majetko-právnych vzťahov´ medzi Mestom a majiteľom areálu?   Nejde o skonfiškovanie majetku pána Digaňu, ale o legitímny postup odovzdania predmetu nájmu po skončení nájomného vzťahu. Predmetom nájmu bola parcela, na parcele p. Digaňa so súhlasom prenajímateľa vybudoval tenisové kurty. Tenisové kurty sú v zmysle platnej judikatúry zhodnotením pozemku, nie sú samostatnou vecou, preto ich vlastníctvo je spojené s vlastníctvom pozemku, t. j. ich vlastníkom je mesto Žilina. Pána Digaňu vyzývame len na odovzdanie majetku mesta.  

2. Nedodržali ste dohodu zo stretnutia 4. mája o tom, že poskytnete OZ o informácie o výške nájmu iných športovísk. Prečo?   Z dôvodu pracovnej vyťaženosti nie je možné vybaviť podnety občanov okamžite. Nech sa páči odpoveď na Vašu otázku: Na základe Vašej požiadavky sme preverili stav zmluvných vzťahov, ktoré sa viažu na prenájom majetku mesta pre účely tenisového ihriska za mestskou krytou plavárňou a tiež futbalového ihriska (MŠK Žilina). V prípade tenisového ihriska za plavárňou nájomca užíva pozemok bezplatne, avšak na základe  platnej nájomnej zmluvy, uzatvorenej ešte v r. 1994 (03.01.1994). Pozemok, užívaný nájomcom pre účely futbalového  ihriska a s tým súvisiacich športových činností užíva nájomca za nájomné 0,03€ ročne, avšak rovnako má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu, a to z 31.07.2004. V oboch prípadoch bolo nájomné stanovené symbolicky s ohľadom na špecifiká oboch prípadov, presne ako v prípade  p. Digaňu, ktorému však už zmluvný vzťah skončil a dnes už v jeho konkrétnom prípade nie je možné na základe aktuálne platných právnych noriem (Zákona o majetku obcí a tiež Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina) nájomný vzťah za takýchto podmienok založiť. Po ukončení platnosti nájomných zmlúv v prípade pozemkov tenisového areálu za plavárňou a pod futbalovým ihriskom MŠK bude mesto postupovať rovnako ako v prípade p. Digaňu.  

3. Vo Vašej Výzve píšete, že Ing. Digaňa ´dlhodobo užíva majetok mesta bez právneho dôvodu´. Tento stav trvá od roku 2014, kedy MZ 19. mája na svojom zasadnutí č. 38 schválilo Uznesenie č. 62 k bodu 13 o uzatvorení novej nájomnej zmluvy na prevádzku kurtov s Ing. Digaňom - viď link : https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/02/38.-zasadnutie-Mestsk%C3%A9ho-zastupite%C4%BEstva-v-%C5%BDiline-19.-5.-2014-Uznesenie.pdf V Uznesení je správne uvedené, na rozdiel od Vašej Výzvy, že Ing. Digaňa kurty s celou ich infraštruktúrou a stromovou výsadbou nielen ´využíval´, ale aj vybudoval. Mesto Uznesenie dodnes, za viac než 8 rokov, nesplnilo. Prečo?   Pretože pán Digaňa odmietol podpísať zmluvu, ktorej návrh mesto vypracovalo v zmysle uznesenia MZ z r. 2014. Uznesenia MZ, ktorými MZ schvaľuje nakladanie s majetkom mesta majú platnosť 1 rok, platnosť uznesenia skončila 19.05.2015.   

4. Pokiaľ Mesto nemalo / nemá záujem uzatvoriť s Ing. Digaňom ďalšiu zmluvu, prečo vec nevyriešilo splnením si svojej povinnosti vyplatiť mu zostatkovú hodnotu areálu, ktorý vybudoval a udržiaval, tak, ako to stanovuje pôvodná zmluva a všetky jej dodatky, a tak, ako Ing. Digaňa opakovane Mesto písomne žiadal?   Pretože mesto Žilina nadobudlo presvedčenie, že nárok pána Digaňu už dnes neexistuje a to z nasledovného dôvodu: zmluva z r. 1991 obsahovala klauzulu: „Mesto Žilina sa zaväzuje v prípade ukončenia užívania výpoveďou alebo uplynutím dojednaného času užívania a v prípade potreby využitia nehnuteľnosti na iný účel odkúpiť reálnu zostatkovú hodnotu vybudovaného tenisového areálu. Po uplynutí času užívania ak mesto nebude mať záujem s pozemkom naložiť iným spôsobom, predĺži túto zmluvu alebo uzatvorí novú zmluvu“. Zmluva bola skončená uplynutím dojednaného času  a mesto nemalo záujem naložiť s pozemkom iným spôsobom, preto nastala situácia podľa druhej vety a mesto uzatvorilo s p. Digaňom novú zmluvu, t.j. zmluvu z r. 2013. Podmienky pôvodnej zmluvy teda boli splnené, nárok na reálnu zostatkovú hodnotu nevznikol. Právo na vyplatenie reálnej zostatkovej hodnoty nevzniklo ani po uplynutí dohodnutej doby podľa zmluvy z r. 2013, nakoľko mesto opäť nemalo záujem naložiť s pozemkom iným spôsobom, preto chcelo uzatvoriť s p. Digaňom novú zmluvu – viď uznesenie MZ č. 62/2014 z 19.05.2014, ale p. Digaňa zmluvu nepodpísal. Opäť teda nenastala situácia, ktorá by zakladala nárok na vyplatenie reálnej zostatkovej hodnoty areálu. Ak by aj nastala, už dávno uplynula premlčacia doba pre uplatnenie práva, ktorá je 3 roky odo dňa, keď sa právo mohlo prvýkrát vykonať.  

5. Tvrdíte, že už v novembri 2021 Mesto oslovili traja na sebe nezávislí záujemcovia o ďalšiu prevádzku areálu, jeden dokonca s ponukou 30,000.- Eur nájmu ročne. Napriek takejto lukratívnej ponuke pre Mesto a jeho rozpočet, teda aj obyvateľov, ste neoslovili Ing. Digaňu, aby sa nedoriešené majetko-právne nezrovnalosti vyriešili. Prečo?   Mesto Žilina považuje tenisové kurty za svoj majetok (zhodnotenie svojho pozemku), ku ktorému dnes už pán Digaňa nemá užívacie právo, preto takýto majetok je možné ďalej prenajať alebo s ním inak naložiť bez akéhokoľvek súhlasu p. Digaňu.  

6. Keby ste vec vyriešili hneď, mohli ste vzápätí uskutočniť tiež Vami sľubovanú verejnú súťaž o prevádzku kurtov ešte pred zahájením sezóny, tak, aby ich na sezónu pripravil už nový nájomca.   Mesto Žilina je vzhľadom na vyššie uvedené a po zvážení možností schopné prevádzkovať tenisové kurty cez svoju Správu športových zariadení aj v rozbehnutej sezóne bez toho, aby bolo potrebné vyhlasovať verejnú súťaž na prevádzku kurtov. Táto však zostáva ako ďalšia možnosť pri nakladaním s týmto majetkom mesta.  

7. Namiesto takéhoto transparentného a logického postupu ste vo februári 2022 schválili pre areál aj existenciu okolitých obyvateľov likvidačný zámer výstavby haly s podzemnými garážami a cestou. Prečo?   Zámer vypracovať architektonické štúdie návrhu novej športovej infraštruktúry, schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením. Aj na základe toho, že takýto zámer je plne v súlade s platným územným plánom mesta Žilina. Takýto postup, ktorý  mestské zastupiteľstvo  vykonalo, je plne transparentný a logický. A určite tento zámer nie je pre „existenciu okolitých obyvateľov likvidačný“  

8. K zámeru ste sa písomne zaviazali predložiť hotovú štúdiu najprv 12. apríla, potom 5. mája. Ani jeden termín nebol dodržaný. Zo stretnutia 4. mája a Vášho rozhovoru pre SP 21 z 19. mája vieme, že ´na štúdiu sa stále čaká´. Aj na termín verejnej diskusie k nej, ktorú ste sa zaviazali uskutočniť do konca mája. Prečo?   Architektonické štúdie návrhu novej športovej infraštruktúry, v zmysle uznesenia, sú už spracované. Termíny boli upravené v zmysle zmluvného vzťahu zo spracovateľom architektonických štúdii a na základe pripomienok k nim zo strany UHA Žilina. Dňa 30.05. 2022 sa uskutočnila zo strany UHA prezentácia štúdií na športovej komisii. Stretnutie a verejná diskusia s občanmi platí tak ako bolo primátorom mesta prisľúbené. Termín verejnej diskusie Vám bude včas oznámený, ale bude musieť byť skoordinovaný so súčasnou pracovnou vyťaženosťou primátora. Dovtedy mesto nebude vo veci športovej haly v danej lokalite podnikať žiadne ďalšie kroky.  

9. Namiesto v bode 6 popísaného transparentného a logického postupu ste nechali Ing. Digaňu opäť po zime investovať jeho čas, energiu i financie do prípravy kurtov a areálu na ďalšiu prevádzku. Bez doriešenia pretrvávajúcich právnych nezrovnalostí, ktorými teraz zdôvodňujete konfiškáciu jeho majetku. Prečo?   Pán Digaňa disponuje rozhodnutím súdu – rozkaz na plnenie z r. 2014, na základe ktorého má splniť povinnosť a odovzdať mestu parcelu, ktorá bola v minulosti predmetom nájmu. Pán Digaňa vedome nerešpektuje rozhodnutie súdu a naďalej užíva majetok mesta bez právneho dôvodu a doňho investuje.  

10. Vo Výzve tvrdíte, že ´Mesto je pripravené bez prerušenia pokračovať v prevádzke tenisových kurtov v sezóne 2022´ - bez doriešenia pretrvávajúcich majetkovo-právnych nezrovnalostí, po tom, ako kurty na prevádzku pripravil Ing. Digaňa, a bez zmienky o tom, čo bude v sezónach nasledujúcich. Prečo?   Na otázku bolo odpovedané v predchádzajúcich odpovediach.  

11. Právne nevysporiadaný stav veci bol už v minulosti dvakrát dôvodom zrušenia Mestom vyhlásenej verejnej súťaže o prevádzku areálu (príloha č. 2 - Informatívna správa HK Mesta o Uznesení č. 23/2012 nesplnenom z dôvodu nevysporiadania nárokov Ing. Digaňu voči Mestu. Prečo to doteraz nebolo a stále nie je dôvodom konať tak, aby sa takáto situácia nemohla zopakovať?   V r. 2013 bola s pánom Digaňom uzatvorená nová nájomná zmluva, na dobu určitú. Došlo teda k naplneniu pôvodného ustanovenia zmluvy z r. 1991, t.j. „po uplynutí času užívania ak mesto nebude mať záujem s pozemkom naložiť iným spôsobom, predĺži túto zmluvu alebo uzatvorí novú zmluvu“. Zmluva z r. 2013 už takýto záväzok neobsahuje.  

12. Kontrolný znalecký posudok, o objednaní ktorého uvedená Správa z roku 2013 hovorí, nebol doteraz predložený ani Ing. Digaňovi, ani OZ. Prečo?   Kontrolný posudok, ktorý si mesto Žilina objednalo u Ústavu súdneho inžinierstva, Žilina, dodnes nebol vyhotovený a to napriek mnohým urgenciám zo strany mesta Žilina. Dnes už nie je dôvod na jeho vyhotovenie, nakoľko podľa mesta Žilina nárok pána Digaňu na vyplatenie reálnej zostatkovej hodnoty areálu nevznikol.     S pozdravom   Mgr. Peter Fiabáne primátor mesta Žilina


silvia kupkovičová

Verejná debata k zámeru

2022-06-03 07:27:36

V stredu 8. júna 2022 o 17.30 bude v priestoroch ZŠ Karpatská na Vlčincoch verejná debata Mesto - občania k štúdii zámeru vybudovať ŠH na kurtoch. Prosím, príďte.


silvia kupkovičová

Znenie mailu reagujúceho na primátorovu Výzvu na odovzdanie tenisového areálu Mestu, odoslaného 25. 5. 2022

2022-05-24 19:34:04
Dobrý deň, pani Marčanová, pán primátor, pán hlavný architekt,

 

ako píšete vo Vašej Výzve (príloha č. 1), na stretnutí 4. mája 2022 ste sľúbili nápravu nedoriešených majetko-právnych vzťahov medzi Mestom a Ing. Digaňom, týkajúcich sa tenisového areálu na Karpatskej.

Zaviazali ste sa tiež, osobne p. Marčanová, informovať ma mailom o výške nájmov, aké platia ďalší dvaja nájomcovia športovísk na mestských pozemkoch - tenisový klub za plavárňou a futbalový štadión MŠK - a požiadali ste nás, zástupcov OZ pre zachovanie tenisového areálu a rozvoj športu v Žiline, aby sme na základe tejto informácie navrhli nájom za kurty na Karpatskej pre túto už rozbehnutú sezónu. Informáciu ste mi dodnes neposlali. Namiesto nej ste Ing. Digaňovi poslali Výzvu na odovzdanie jeho majetku na pozemku Mesta.

Výzva má dátum 16. máj, dátum odoslania je 20. máj, doručená bola 23. mája, t. j. 9 dní pred 1. júnom, dátumom Vami požadovaného odovzdania majetku, hodnoty, ktorú Ing. Digaňa vybudoval a prevádzkovaním a investíciami zachoval pre Mesto a (nielen) jeho obyvateľov viac než 30 rokov.

 

Na formu a obsah Výzvy a tvrdenia v nej bude samostatne a detailne reagovať Ing. Digaňa, ja Vás touto cestou ako člen OZ, obyvateľ Žiliny a užívateľ športoviska žiadam o odpovede na  nasledovné otázky :

 

1. Mám ako občan Vašej Výzve a snahe skonfiškovať majetok Ing. Digaňu rozumieť tak, že reprezentuje Vašu predstavu o ´doriešení majetko-právnych vzťahov´ medzi Mestom a majiteľom areálu?

 

2. Nedodržali ste dohodu zo stretnutia 4. mája o tom, že poskytnete OZ o informácie o výške nájmu iných športovísk. Prečo?

 

3. Vo Vašej Výzve píšete, že Ing. Digaňa ´dlhodobo užíva majetok mesta bez právneho dôvodu´. Tento stav trvá od roku 2014, kedy MZ 19. mája na svojom zasadnutí č. 38 schválilo Uznesenie č. 62 k bodu 13 o uzatvorení novej nájomnej zmluvy na prevádzku kurtov s Ing. Digaňom - viď link :

 


 

V Uznesení je správne uvedené, na rozdiel od Vašej Výzvy, že Ing. Digaňa kurty s celou ich infraštruktúrou a stromovou výsadbou nielen ´využíval´, ale aj vybudoval. Mesto Uznesenie dodnes, za viac než 8 rokov, nesplnilo. Prečo?

 

4. Pokiaľ Mesto nemalo / nemá záujem uzatvoriť s Ing. Digaňom ďalšiu zmluvu, prečo vec nevyriešilo splnením si svojej povinnosti vyplatiť mu zostatkovú hodnotu areálu, ktorý vybudoval a udržiaval, tak, ako to stanovuje pôvodná zmluva a všetky jej dodatky, a tak, ako Ing. Digaňa opakovane Mesto písomne žiadal?

 

5. Tvrdíte, že už v novebmri 2021 Mesto oslovili traja na sebe nezávislí záujemcovia o ďalšiu prevádzku areálu, jeden dokonca s ponukou 30,000.- Eur nájmu ročne. Napriek takejto lukratívnej ponuke pre Mesto a jeho rozpočet, teda aj obyvateľov, ste neoslovili Ing. Digaňu, aby sa nedoriešené majetko-právne nezrovnalosti vyriešili. Prečo?

 

 

6. Keby ste vec vyriešili hneď, mohli ste vzápätí uskutočniť tiež Vami sľubovanú verejnú súťaž o prevádzku kurtov ešte pred zahájením sezóny, tak, aby ich na sezónu pripravil už nový nájomca.

 

7. Namiesto takéhoto transparentného a logického postupu ste vo februári 2022 schválili pre areál aj existenciu okolitých obyvateľov likvidačný zámer výstavby haly s podzemnými garážami a cestou. Prečo?

 

8. K zámeru ste sa písomne zaviazali predložiť hotovú štúdiu najprv 12. apríla, potom 5. mája. Ani jeden termín nebol dodržaný. Zo stretnutia 4. mája a Vášho rozhovoru pre SP 21 z 19. mája vieme, že ´na štúdiu sa stále čaká´. Aj na termín verejnej diskusie k nej, ktorú ste sa zaviazali uskutočniť do konca mája. Prečo?

 

9. Namiesto v bode 6 popísaného transparentného a logického postupu ste nechali Ing. Digaňu opäť po zime investovať jeho čas, energiu i financie do prípravy kurtov a areálu na ďalšiu prevádzku. Bez doriešenia pretrvávajúcich právnych nezrovnalostí, ktorými teraz zdôvodňujete konfiškáciu jeho majetku. Prečo?

 

10. Vo Výzve tvrdíte, že ´Mesto je pripravené bez prerušenia pokračovať v prevádzke tenisových kurtov v sezóne 2022´ - bez doriešenia pretrávajúcich majtetko-právnych nezrovnalostí, po tom, ako kurty na prevádzku pripravil Ing. Digaňa, a bez zmienky o tom, čo bude v sezónach nasledujúcich. Prečo?

 

11. Právne nevysporiadaný stav veci bol už v minulosti dvakrát dôvodom zrušenia Mestom vyhlásenej verejnej súťaže o prevádzku areálu (príloha č. 2 - Informatívna správa HK Mesta o Uznesení č. 23/2012 nesplnenom z dôvodu nevysporiadania nárokov Ing. Digaňu voči Mestu. Prečo to doteraz nebolo a stále nie je dôvodom konať tak, aby sa takáto situácia nemohla zopakovať?

 

12. Kontrolný znalecký posudok, o objednaní ktorého uvedená Správa z roku 2013 hovorí, nebol doteraz predložený ani Ing. Digaňovi, ani OZ. Prečo?

 

Ďakujem vopred za Vaše konkrétne odpovede.

silvia kupkovičováZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...