Petícia Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia k štátnej karanténe

Kontaktujte autora petície

Postup petície

2020-04-24 16:37:11

Dobrý deň spoluobčania!

Chcem Vás informovať o ďalšom postupe petície. 

 

Dňa 15.4. sme dostali od prezidentky túto odpoveď:

Vážená pani Henčeková, ďakujeme za upozornenie na situáciu ohľadom
karanténnych opatrení pre občanov Sr vracajúcich sa zo zahraničia. Chceme
Vás ubezpečiť, že pani prezidentka situáciu pozorne sleduje a hovorí o nej
aj s kompetentnými štátnymi predstaviteľmi a odborníkmi. Každé jedno
opatrenie, ktoré pomôže zlepšiť situáciu , víta a verí, že postupne sa bude
situácia zlešovať. Želáme Vám všetko dobré a veľa zdravia a síl prekonať
problémy, v ktorých ste sa nie vlastnou vinou ocitli.

 

Dňa 20.4. sme dostali z vlády túto odpoveď:

Vážený  pán hlavný  hygienik SR,

Vážený  pán minister  zdravotníctva  SR,

Vážený pán generálny riaditeľ  sekcie  krízového riadenia  Ministerstva  vnútra  SR,

Sekcii kontroly  Úradu  vlády  SR (ďalej len  „SK  ÚV SR“)  bolo  doručené  nižšie  uvedené podanie Mgr. Slavomíry Henčekovej, LL. M., s predmetom označeným ako „Petícia Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia k štátnej karanténe“ ktoré    zaslala dňa 14. 04. 2020 na elektronickú  adresu predsedu vlády  a na ďalšiu  elektronickú  adresu  ÚV SR.  

Menovaná podľa jej vyjadrenia  v súlade s čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom č. 85/1990 Zb., o petičnom práve v znení  neskorších predpisov (ďalej len  „zákon č. 85/1990 Zb.“) ako zástupkyňa petícionárov zasiela  v prílohe tohto podania jeho adresátovi znenie ňou zaslanej petície  spolu s podpismi 3582 ľudí a internetovým odkazom, na ktorom má byť táto petícia uvedená a stále prebiehajúca. V prílohovej časti  doručeného podania sú tieto  dokumenty:-       voľne  formulovaný  list  adresovaný   predsedovi  vlády  SR, členom vlády  SR a    členom ústredného  krízového štábu.

Menovaná  v ňom podrobne v siedmych samostatných  bodoch popisuje skutočnosti, ňou považované za vážne problémy,   ktoré spolu s ostatnými zaznamenala  na vlastnej skúsenosti ako osoba repatriovaná  z cudziny  na SR a podrobená povinnému pobytu v karanténnych zariadeniach. V ďalšej časti  uvedeného listu pani  Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M., prezentuje  návrhy a požiadavky, ktoré by v namietanej veci repatriantom ich  život uľahčili a zjednodušili.-       podpisy všetkých verifikovaných občanov SR, ktorí vyššie uvedený  list podpísali cez webový portál peticie.com.         

Po oboznámení sa s obsahom doručeného podania a jeho prílohovej  časti SK  ÚV SR   konštatuje, že toto podanie  síce obsahuje predmet  verejného, resp.  spoločného  záujmu, avšak  nespĺňa   požiadavky uplatnenia petičného práva, tak  ako ich stanovujú  ustanovenia zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“). Keďže  nedostatky v tejto veci nie je možné  v zmysle  § 5 ods. 4  zákona č. 85/1990 Zb. dodatočne  odstrániť  alebo  napraviť, nie je možné toto podanie   napriek jeho označeniu vybaviť  v režime zákona č. 85/1990 Zb.        

Vzhľadom k aktuálnosti uvádzaného problému a nutnosti jeho  riešenia, ho však odporúča  žiadosť, resp. podnet riešiť s vysokou prioritou. V danej veci zastávame  názor, že vybavenie uvedenej žiadosti  vyžaduje  kolektívne  rozhodnutie  pre  potreby  zainteresovaných orgánov a inštitúcií  a preto by  o nej malo byť   rozhodnuté na  ústrednom krízovom štábe na základe jej odborného posúdenia a vyhodnotenia  a následného návrhu subjektov, zodpovedných za prevádzku  karanténnych zariadení a organizácii  ich činnosti a života  repatriantov  v nich.         

Vzhľadom na uvedené  a z dôvodu  vecnej príslušnosti primárne Vám  v prílohe zasielame    predmetné podanie  Mgr. Slavomíry Henčekovej, LL. M., na  prijatie  rozhodnutia  o spôsobe jeho vybavenia s tým, aby ste menovanú o s výsledkoch tohto rozhodnutia  informovali.

Ďakujeme. 

S pozdravom

Ing. Rudolf Mozolík

riaditeľ

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Sekcia kontroly

Úrad vlády SR

 

Dňa 22.4. som zaslala tento e-mail (na vedomie prezidentke a verejnej ochrankyni práv):

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážení členovia krízového štábu, vážený pán hlavný hygienik, vážení členovia Úradu verejného zdravotníctva!

 
V nadväznosti na e-mail z pondelka 20.4.2020 by som rada aktualizovala informácie k dnešnému dňu.
 
Petíciu Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia k štátnej, ktorej text nájdete tu, do dnešného dňa podpísalo viac než 6600 občanov. Súhlasím s tým, že nespĺňa všetky náležitosti petičného zákona, napriek tomu sa pod tento podnet podpísalo viac než 6600 občanov Slovenska, týka sa dôležitej veci verejného záujmu a chceli by sme Vás poprosiť o jeho prejednanie. Dnes sme sa s mnohými z tých občanov dohodli na doplnení a aktualizácii tohto podnetu a chceli by sme poukázať na najaktuálnejšie problémy spojené so štátnymi karanténnymi zariadeniami, aby ste mali informácie z prvej ruky a mohli zjednať nápravu.
 
Dovolíme si poukázať predovšetkým na tieto problémy:
 1. Neprimerane dlhé držanie ľudí v štátnom karanténnom zariadení - niektorí ľudia sú v štátnom karanténnom zariadení (predovšetkým na internáte Akadémie policajného zboru v Bratislave-Rači) držaní niekoľko týždňov, dokonca mesiac. Niektorí z nich preto, pretože im vyšiel pozitívny test, iní preto, pretože boli nedobrovoľne umiestnení na izbu alebo bunku s niekým neznámym, koho test sa ukázal pozitívny. Aj keď ich test bol negatívny (a teda podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva mali byť prepustení do domácej karantény), sú naďalej držaní v štátnom karanténnom zariadení. Považujeme to za nezákonné obmedzovanie osobnej slobody, veľkú záťaž na psychiku týchto ľudí (pričom im nikto neposkytuje psychologickú pomoc), nehovoriac o tom, že by si mali za každý deň núteného pobytu zaplatiť 13 EUR/deň. Za 20 dní je to nezanedbateľných 260 EUR. V prípade pozitívnych osôb, ktoré majú vlastné domovy, v ktorých by nikoho neohrozovali, nevidíme dôvod, prečo by nemohli byť prevezení, resp. prepustení do domácej karantény. Ak je osoba, ktorá sa nevracia do SR, ale je v SR, pozitívne testovaná na COVID-19, nie je držaná v zdravotníckom zariadení (pokiaľ nepotrebuje zdravotnú starostlivosť), ale je jej nariadená domáca karanténa. Nepoznáme legitímne odôvodnenie tohto nerovného zaobchádzania. Ak je osoba negatívna, tak má byť podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva prepustená bez ohľadu na to, že bola v kontakte s niekým pozitívnym.
 2. Samostatné izby - jedným z najväčších problémov bolo a v niektorých prípadoch stále je umiestňovanie viacerých ľudí na jednu izbu (u niektorých dokonca do jednej manželskej postele) či bunku so spoločným sociálnym zariadením. Niektorí tak boli nakazení priamo v štátnych karanténnych zariadeniach, ako priznal aj hlavný hygienik. Tento postup je odôvodňovaný nedostatočnými kapacitami v štátnych karanténnych zariadenich, čo ale nemôže ísť na úkor ochrany zdravia a života. Zároveň to spôsobuje, ako bolo opísané vyššie, neprimerane dlhé držanie niektorých osôb v štátnych karanténnych zariadeniach. Ani nákladovo to nie je primeraný postup. Síce sa ušetria náklady na ubytovacie kapacity, potom sa ale navyšujú náklady na opakované testovanie ľudí, ktorí sa dostali do kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Domnievame sa, že práve testyt sú v súčasnosti to, čo Slovensko najviac potrebuje a nemá v boji s koronavírusom.
 3. Nevyhovujúce hygienické podmienky v niektorých karanténnych zariadeniach - niektoré zariadenia majú veľmi zlé hygienické podmienky. 
 4. Informovanie o výsledkoch testu - niektorí ľudia, ktorí sú v štátnych karanténnych zariadeniach držaní už niekoľko týždňov a ktorí boli testovaní na COVID-19 pozitívne, sa nevedia domôcť výsledkov týchto testov. Niektorí sa o tom, že sú pozitívni, dozvedeli od cudzích spolubývajúcich, iní prinajlepšom telefonicky. Viacerí nemajú k dispozícii potvrdenie o pozitívnom teste a nevedia teda ani, ako boli testovaní a či bol tento test spoľahlivý. Táto otázka je oprávnená hlavne v prípadoch, kedy dané osoby napriek pozitívnemu testu dlhodobo nepociťujú žiadne príznaky a mohlo sa teda stať, že došlo k omylu. Kvôli tomuto omylu sú ale stále držaní v štátnych karanténnych zariadeniach. V niektorých prípadoch preukázateľne k omylom v testovaní aj došlo. 
 5. Opatrovateľky - opatrovateľky, ktoré chodia hlavne do Rakúska, ale aj Nemecka a nie sú "pendlerky", chodia opatrovať predovšetkým na dvojtýždňové turnusy. Ak nechcú stratiť prácu, prakticky tak chodia z karantény do karantény z jedného štátu do druhého. Ich situácia je ešte horšia v tom, že každý mesiac musia okrem domácej karantény ísť ešte do štátnej karantény. Nielenže tak sú o to menej so svojou rodinou, ale vznikajú im ďalšie nemalé náklady spojené so štátnou karanténou.
 6. Náklady - náklady na štátnu karanténu, ktoré si majú ľudia hradiť, nemajú zrejme žiadnu oporu v práve a predstavujú pre mnohých nemalú finančnú zaťaž v súčasnej zložitej dobe. Máme za to, že by štát nemal finančnú situáciu ľudí v zlých časoch ešte zhoršovať, mal by im naopak pomáhať. 
 7. Výnimky zo štátnej karantény - od 20.4.2020 je nutné preukázať sa pre uplatnenie výnimky zo štátnej karantény originálom lekárskeho potvrdenia a originálom negatívneho testu na COVID-19. Sú s tým spojené veľké problémy - nie je jednoduché pre mnohých zohnať originál lekérskeho potvrdenia (najmä ak majú lekára v SR), nie v každej krajine sa dá nechať dorovoľne preventívne (a teda bez príznakov) otestovať na COVID-19 , nehovoriac o vysokých nákladoch na tento test. Dôsledkom týchto nedostatkov môže byť to, že budú do karanténných zariadení umiestnení ľudia, pre ktorých je to naozaj zdravotne nebezpečné. Do štátnej karantény sa tak dostali aj tehotné ženy. 
 8. Maloleté osoby - v opatrení Úradu verejného zdravotníctva sp. zn. OLP/3172/2020 sa píše: Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. O maloletých osobách sa v opatrení ďalej nehovorí. Vyplýva z toho teda, že zo štátnej karantény majú výnimku len maloleté osoby bez sprievodu. Ak teda maloleté osoby majú sprievod, čo je najbežnejší prípad, musia do štátnej karantény. Je neprípustné, aby museli byť do štátnej karantény na niekoľko dní (či v určitých prípadoch aj týždňov) umiestňované maloleté deti. Navyše sú informácie k tejto problematike od jednotlivých inštitúcií protichodné - podľa niektorých tam maloleté deti nemusia, podľa iných musia. Opatrenie je pritom jasné a malo by byť zmenené tak, že maloleté osoby automaticky spadajú pod výnimku. 
 9. Umiestňovanie do štátnych karanténnych zariadení - ľudia stále nie sú do štátnych karanténnych zariadení umiestňovaní podľa bydliska, ako bolo opakovane avizované, ale podľa voľných kapacít. Zo štátnych karanténnych zariadení sa následne nemajú často ako dostať, doprava zo štátneho karanténneho zariadenia nie je organizovaná štátom. Ľudia cestujú cez celú republiku hromadnou dopravou, prípadne ich musí prísť niekto odviesť. Navyšujú sa opäť náklady týchto ľudí na dopravu. Navyše sa tým nie ideálne eliminuje šírenie nákazy. Keď sú umiestňovaní ďaleko od svojho bydliska, nemá im zároveň kto priniesť napr. lieky, či osobné veci. 
 10. Podmienky na hraničných prechodoch - domnievame sa, že by bolo vhodné na hraničných priechodoch dodržiavať hygienické a preventívne opatrenia. Ľudia sú zbytočne nútení zhromažďovať sa v jednej miestnosti alebo v stane, nedodržiavajú sa odstupy. Taktiež dávam na zváženie, či by nebolo dobré priamo na hraniciach merať aspoň telesnú teplotu, určite to nie je nezvládnuteľné opatrenie. Veľkým problémom na hraničných priechodoch je nedostatok informácií.
 11. Hromadná doprava do štátnych karanténnych zariadení - ľudia, ktorí prídu na hraničný prechod individuálne, čakajú niekoľko hodín na odvoz do karanténneho zariadenia. Doprava sa uskutočňuje hlavne autobusmi, ktoré sú niekedy naplnené do posledného miesta. Nie je v nich teda možné dodržiavať odstupy a hrozí značné rozšírenie nákazy na ostatných. Pred vstupom do autobusu nie je poskytnutý dezinfekčný gél, rúško, ani sa nemeria teplota. Verím, že by rýchlou nápravou bola doprava viacerými autobusmi. 
 12. Cezhraničné vzťahy a rodiny - súčasné opatrenie neriešia situácie ľudí, ktorí majú príbuzných, partnerov, rodinných príslušníkov v zahraničí. Mnohí sa s nimi nemôžu vidieť, pretože by museli ísť po návrate do štátnej karantény. 
 13. Prehľadávanie súkromných vecí - z niektorých karanténnych zariadení sa ozývajú správy, že sú ľuďom prehľadávané kufre a osobné veci, čo nepovažujeme sa správne, ani zákonné.
 14. Zákaz fajčenia pod hrozbou pokuty - v niektorých štátnych karanténnych zariadeniach je zakázané fajčiť, a to ani na balkónoch, pod sankciou pokuty. Pre fajčiarov je tento zákaz nedodržateľný a zbytočne neprimerane obmedzujúci. 
 15. Nemožnosť vziať do štátnej karantény domáce zviera - domáce zvieratá nie je možné vziať do štátnych karatnénnych zariadení. Ak ich občan vracajúci sa zo zahraničia nemá kde dať, de facto mu to bráno v návrate do SR.
Máme za to, že problémy v štátnych karenténnych zariadeniach napriek tomu, že sme na nich opakovane poukazovali rôznymi formami, pretrvávajú. To dokazuje naše tvrdenie uvedené v petícii, že je povinná štátna karenténa veľmi náročná na zorganizovanie a že by bolo lepšie ju zrušiť, pretože prináša veľa problémov a naopak málo výhod pre zachycovaní a spomaľovaní šírenia nákazy COVID-19. Vírus skutočne nepozná hranice. V súčasnosti už zároveň nie je príchod zo zahraničia tak veľkým nebezpečenstvom ako pred pár týždňami, situácia v okolitých krajiných je porovnateľná so situáciou na Slovensku. Naša naliehavosť na zrušenie povinnej štátnej karantény je preto o to väčšia. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícií. Verte mi, že je mojim cieľom vláde a nám všetkým pomôcť, nie kritizovať.
 
S pozdravom,
Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M. 
 
 
 
V médiách zaznalo niekoľko článkov a reportáži na túto tému.
 
O ďalšom vývoji Vás budem informovať,
držte sa a ďakujem!
 
 

Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M.

Odovzdanie petície vláde a ďalšie informácie

2020-04-14 14:01:03

Milí spoluobčania!

V prvom rade ďakujeme za Váš podpis pod petíciou a za jej šírenie medzi ďalších ľudí.

Včera v noci som petíciu predložila vláde spolu s odkazom na túto stránku, kde podpisy pribúdajú ďalej. Dnes zašlem petíciu na vedomie aj pani prezidentke, Verejnej ochrankyni práv, niektorým europoslancom a do niektorých médií. O petícií už informovali niektoré médiá ako RTVS, Denník S a Topky. Petíciu zašlem niektorým ďalším ako Denník N, TV Markíza, TV JOJ, SME a Pravda, ďalšie ešte zvážím. O ďalšom vývoji petície Vás budem priebežne informovať touto formou. Ak by vláda želala doplniť niektoré údaje, budem Vás vyzývať tiež touto formou. Ak by ste mali dôležité pripomienky, môžete ich zaslať do správy k tejto petícií, ku ktorým sa dostanem len ja. Na správy som dosiaľ neodpovedala, všetky si ale prečítam a ak by to bolo potrebné, odpoviem. 

Všetkým Vám želám hlavne veľa zdravia a pevné nervy!

S pozdravom a prianím pekného dňa,

 


Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

 • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
 • Kontaktujte svojich priateľov
  1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
  2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
  3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...