Petícia za zníženú DPH pre gastro - 5% krátkodobo a 10% dlhodobo

Podporte INICIATÍVU a PETÍCIU za cielenú pomoc gastro sektoru na prežitie a oživenie gastro segmentu z iniciatívy malých a stredných gastro podnikateľov - 1O pre gastro (aktualizované 21.2.2021)

NÁVRHY RIEŠENÍ INICIATÍVY #10preGastro A POŽIADAVKY PETÍCIE

1. Zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10% 

(5% krátkodobé, 10% dlhodobé)

Žiadame Ministerstvo financií SR a Vládu SR o zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10% s cieľom priamej krátkodobej (5 % formou dočasnej zníženej sadzby) aj dlhodobej podpory (10 %) a zníženia finančnej záťaže tým prevádzkam, ktoré budú aj naďalej prevádzkovať svoju činnosť. Toto opatrenie je dlhodobejší nástroj, ako pomôcť a naštartovať gastro sektor a zároveň výraznou mierou pomôcť tomuto odvetviu eliminovať šedú ekonomiku a dostať tak do štátnej pokladnice viac finančných zdrojov.

Dočasné zníženie sadzby DPH na gastro služby navyše zaviedla ako účinný, rýchly a adresný nástroj pomoci veľká väčšina krajín EÚ, až na úroveň 5 %, mnohé ju majú oveľa nižšiu aj za bežnej nekrízovej situácie. Inšpirujme sa tam, kde to funguje. Navyše, zníženie DPH na gastro je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Jeho efekt sa naplno prejaví, až keď budú prevádzky otvorené a schopné vďaka svojej aktivite a vytváraniu hodnôt generovať tržby. Avšak, čím skôr sa zavedie, tým viac pomôže k reštartu a zároveň splateniu postupne štátu a iným veriteľom z roku 2020 odložené odvody, DPH, energie či záväzky, ktoré vznikli z dôvodu tvrdého zákazu slobodne podnikať.

 

2. Zrýchlenie a zefektívnenie spracovania žiadostí zo schémy pomoci pre cestovný ruch 

(akútne opatrenie)

Vyzývame Ministerstvo dopravy a výstavny SR a Vládu SR, aby pomoc pre cestovný ruch nebola len formálnym sľubom, ale aby prostriedky boli riadne a včas, podľa úvodných vyhlásení ministerstva distribuované. Pripomíname, že gastro prevádzky v cestovnom ruchu sú zatvorené už vyše 5 mesiacov na základe rozhodnutia vlády SR. Na základe tejto skutočnosti bola pre nich prijatá pomoc – o ktorú nie je z časti ani možné žiadať a vo väčšine prípadov ani nechodí, ak áno tak neskoro.

Je nevyhnutné, aby sa vykonala náprava a Ministerstvo dopravy túto pomoc vyplácalo včas, ideálne, po vzore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, po počiatočnej fáze za spätné mesiace následne vždy v aktuálny mesiac za predchádzajúci.

Ponúkame Ministerstvu pomocnú ruku a v prípade, že potrebujú personálnu výpomoc, sme pripravení priložiť ruku k dielu a poskytnúť aktivistov, ktorí budú fyzicky na ministerstve riešiť operatívnu prácu pri spracúvaní podkladov.

Celkovo v rámci schémy pomoci pre cestovný ruch v gescii Ministerstva dopravy žiadame:

 1. urýchlené spustenie 2. fázy – možnosti žiadať a čerpať dotácie aj za ďalšie 3 mesiace, počas ktorých boli gastro prevádzky povinne zatvorené v druhej vlne – teda za november, december 2020 a január 2021 – a počas ktorých mali najvýraznejší pokles tržieb. Tiež skrátenie lehoty vyplatenia dotácií z maximálne 95 pracovných dní na pôvodných 30 kalendárnych dní od podania žiadosti.
 2. umožnenie čerpania dotácií v 2. fáze aj gastro prevádzkam, ktoré vznikli aj po 31.3.2020, podobným spôsobom, ako je to pri Prvej Pomoci Plus, teda od mesiaca november, na základe porovnania tržieb s priemerom mesiacov pred 1.11.2020, počas ktorých prevádzka fungovala. Nemožnosť týchto prevádzok čerpať dotáciu považujeme za diskriminačné. Dátum vzniku prevádzky, ako podmienku čerpania dotácií, navrhujeme zmeniť z 31.3.2020 na 31.10.2020.
 3. navýšenie balíka financií na túto dotáciu, nakoľko je zrejmé, že avizovaná suma nepokryje všetkých žiadateľov, ktorí na pomoc majú nárok a majú o ňu záujem.
 4. zverejnenie avizovanej veľkej výzvy, ktorá by mala priniesť nový rozmer pomoci, a funkčne pomôcť širšiemu spektru podnikov, ako napríklad subjektom s viacerými prevádzkami a možnosť čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200.000 EUR.

 

3. Odškodnenie dotknutých prevádzok aj spätne, kompenzáciou doplatkov za odvody za zamestnancov 

(akútne opatrenie)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR verejne jednoznačne priznalo, že pomoc na zamestnancov v maximálnej miere 80% z celkovej ceny práce zamestnanca bola nedostatočná a to prijatím rozhodnutia, že zavádzajú preplatenie 100% ceny práce za zamestnancov od februára 2021.

Žiadame preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Vládu SR o kompenzáciu 100% výdavkov na zamestnancov aj za mesiace október, november, december 2020 a január 2021prevádzkam, ktoré museli z rozhodnutia vlady svoje prevádzky zatvoriť a teda nemali žiaden príjem alebo mali výrazný pokles tržieb. Od marca (za február) už bude v rámci Prvej pomoci ++ preplácaných 100% celkovej ceny práce, čo samozrejme vítame a považujeme za správne, v tomto duchu kompenzovať aj predošlé mesiace.

Argument týkajúci sa odkladu odvodov neobstojí. Nakoľko odklad odvodov:

 • je možný len pri sociálnych odvodoch, zdravotné odvody musia byť v plnej výške uhradené
 • sa týka len odvodov za zamestnávateľa (73 % soc. odvodov), odvody za zamestnancov (27 % soc. odvodov) museli byť uhradené za každý jeden mesiac
 • bol umožnený len za niektoré mesiace. Napríklad pri mesiacoch október a november odklad nebol vôbec možný a museli byť v plnej výške uhradené
 • odklad odvodov len zväčšuje balvan podlžností, ktorý tlačia prevádzky pred sebou.

 

4. Dlhodobé zníženie daňového a odvodového zaťaženia 

(dlhodobé opatrenie)

Európska komisia už niekoľko rokov odporúča Slovensku posun od zdaňovania práce na dane, ktoré sú menej škodlivé pre ekonomický rast. Slovenský daňový systém potrebuje veľkú reformu a Slovensko potrebuje znížiť daňovo-odvodové zaťaženie legálnej práce, aby si aj pri raste miezd udržalo konkurencieschopnosť.

Víziou by mal byť prorastový, spravodlivý a efektívny daňový systém, ktorý by podporoval ekonomickú aktivitu, investície a inovácie, pomáhal boju proti chudobe a posilňoval rovnosť šancí a kohéziu spoločnosti. A to všetko pri čo najmenšej záťaži pre spoločnosť. Vítame preto návrhy fiškálnych reforiem z plánu obnovy. Potrebujeme ich však už dnes.

(zdroj: partnerská iniciatíva Pomoc pre gastro, s ktorou sa v tomto bode stotožňujeme)

Úrazové poistenie – liberalizovať túto zložku odvodov za zamestnávateľa. Garančný fond a Rezervný fond solidarity – znížiť alebo znulovať vzhľadom na fakt, že bude pravdepodobne dochádzať k duplicite k novej zákonnej úprave Kurzarbeit.

 

5. Prepracovanie dotácie na nájomné / náklady spojené s nehnuteľnosťou, aby bola dostupnejšia 

(akútne opatrenie)

Žiadame Ministerstvo hospodárstva SR, aby čo najskôr umožnilo, čerpať dotáciu na nájomné aj tým prevádzkam, ktorým prenajímatelia odmietli dať zľavu, alebo neboli ochotní o dotáciu žiadať. Do tejto skupiny bohužiaľ patria často aj štátne inštitúcie ako – Slovenský pozemkový fond, Lesy Slovenskej republiky alebo aj mestské podniky atď. Z čoho jednoznačne vyplýva, že ani štátnym podnikom nikto nedal pokyn, aby umožnili čerpanie tejto dotácie.

Apelujeme na Ministerstvo hospodárstva SR, aby urýchlene túto diskriminačnú dotáciu nastavilo plošne a umožnilo ju čerpať ozaj každému. Reštauráciám by viac, ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov.

Rovnako žiadame prípravu schémy pomoci aj pre podnikateľov, ktorí podnikajú vo vlastných priestoroch, ale náklady majú rovnako vysoké, nakoľko musia do údržby a prevádzky priestorov stále investovať, a tiež splácať často vysoké splátky úverov a hypoték (nakoľko odklad splátok už skončil).

Iniciatíva preto žiada Ministerstvo hospodárstva SR a Vládu SR:

 1. Umožniť čerpanie dotácie na nájomné aj priamo nájomcom, vo forme priamej dotácie na 50% výšky bežnej sumy nájomného, pokiaľ prenajímateľ nebol ochotný poskytnúť zľavu ani súčinnosť pri žiadosti o túto dotáciu. Podľa najnovšieho prieskumu (12.2.-18.2.) je to až 15% prevádzok.
 2. Kompenzovať náklady spojené s prevádzkou aj tým, ktorí majú prevádzku vo vlastných priestoroch. V opačnom prípade sú tieto prevádzky diskriminované nemožnosťou čerpať štátnu pomoc, napriek tomu, že náklady spojené s vlastníctvom tejto prevádzky majú stále. Podľa najnovšieho prieskumu (12.2.-18.2.) až 20% gastro podnikateľov podniká vo vlastných priestoroch a preto nemajú na dotáciu na nájomné nárok.

  Iniciatíva navrhuje preto stanoviť určitú sumu na meter štvorcový prevádzky, ktorá by sa podľa celkovej plochy prevádzky vyplácala každý mesiac tým zariadeniam, ktoré podnikajú vo vlastných priestoroch, za obdobie, ktoré boli a sú nariadením vlády zatvorené. Keďže im bolo a je znemožnené zhodnocovať svoju investíciu podnikaním, je opodstatnené im ju aspoň čiastočne kompenzovať.
 3. Motivovať prenajímateľov, aby zľavy poskytovali. Jednou z možností je napríklad oslobodiť tento príspevok od dani z prímu prenajímateľa.

 

Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu - či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník.

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

========================

Vážený pán premiér, Vláda SR, Úrad Verejného Zdravotníctva, Krízový štáb, gastro podnikatelia a návštevníci gastro prevádzok.

Obraciame sa na Vás ako majitelia a prevádzkovatelia gastronomických zariadení so žiadosťou o výraznú podporu tohto špecifického odvetvia, ktoré zamestnáva státisíce občanov či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom dodávateľských reťazcov a slovenských producentov. Prežívame teraz nesmierne náročné obdobie a bojujeme o svoju existenciu. Aj pri postupnom uvoľňovaní opatrení sa ani do blízkej budúcnosti nedá, pre špecifickosť odvetvia a opatrnosť našich zákazníkov pri aktuálne platných hygienických opatreniach, rátať s výraznejším ozdravením sektora a návratu k obratom podobných z pred-krízového obdobia. 

Väčšina prevádzok je stále stratová, prípadne sa ešte pri aktuálnej situácii rozhodla prevádzky pre potenciálnu ne-rentabilitu nechať zatvorené a šetriť náklady. Potrebujeme od Vás pomocnú ruku rýchlo, efektívne a cielene. Vytvorili sme petíciu, v ktorej sme v bodoch zhrnuli požiadavky na opatrenia, ktoré by nám pomohli čo najefektívnejšie zvládnuť aktuálnu situáciu a zamedziť prepúšťaniu a zatváraniu prevádzok. Cieľom týchto opatrení je pomoc slovenskému gastrobiznisu, ktorý zažíva kolaps. 

Zmyslom gastro podnikania je poskytovať služby ľuďom, ktorí sa chcú stretávať a zdieľať spolu čas pri nápoji či dobrom jedle. Aby sme svoje podnikanie vedeli realizovať, potrebujeme, aby ľudia chceli prísť, zložiť si rúško a dobre sa najesť a stráviť príjemné chvíle s priateľmi, kolegami či rodinou v bezpečnom prostredí. 

Aktuálne po neustálom ignorovaní zo strany kompetentných a vlády sú hlavným apelom ekonomické opatrenia, ktoré by pomohli prevádzkovateľom previesť podniky do post krízovej éry, keďže mnoho z nás pod tiahou nájmov, úverov a iných fixných nákladov sa obáva, že už ani neotvorí. Žiadame preto, aby sa Vláda SR zaoberala danou situáciu urgentne a v spolupráci s nami.

Náš sektor bude dlhodobo vykazovať extrémny prepad. Preto tiež po vzore Českej republiky apelujeme na zníženie DPH na 5-10%. Toto opatrenie by v krátkodobom i dlhodobom horizonte extrémne pomohlo gastro-podnikateľom a uľahčilo reštart celého odvetvia v nadväznosti na celý dodávateľský reťazec. Zníženie DPH na služby verejného stravovania zo súčasných 20 % na 5-10 % by mohlo byť výrazným odľahčením finančnej záťaže pre gastro sektor. Takto by mohla vláda napraviť „prvú pomoc“, ktorá žiaľ, z pohľadu väčšiny gastro podnikateľov výraznou mierou zlyhala.

Uvítame aj iné daňovo - odvodové úľavy, ktoré by pomohli gastro prevádzkam prežiť a pomohli by zachovať desať tisíce pracovných miest, či už priamo v gastronómii alebo v súvisiacich dodávateľských odvetviach.

Finančná vyčerpanosť gastrobiznisu sa môže v budúcnosti veľmi negatívne odzrkadliť na všetkých úrovniach odvetvia. Pevne veríme, že nás v tom štát nenechá a v dohľadnom období, po vzore iných krajín EU, nastaví efektívnu sektorovú pomoc gastronómom Slovenska. Žiadame týmto o efektívne nastavenie možností čerpania pomoci zo stabilizačných fondov EÚ cielené na gastro, tak ako napríklad vo Fínsku či Dánsku.

Sme, samozrejme, otvorení diskusii a aj ďalším návrhom na uľahčenie obnovy gastro sektora na Slovensku, ktorý to aj pred krízou nemal jednoduché a v aktuálnej situácii je jedným z najviac postihnutých odvetví. 

Ďakujeme za zváženie a reakciu - najlepšie čo najskoršou úpravou uvedených návrhov riešení. 

Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu - či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník. 

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

INICIÁTORI, SIGNATÁRI A PODPOROVATELIA INICIATÍVY A PETÍCIE

Viliam Pavlovský – Sympl., Banská Bystrica 

Andrej Kasáš - Ranč u Bobiho, Nový Tekov

Kamila Slašťanová - gastro portál Menucka.sk, Pezinok

Kristína Lučeničová - Kozia Brána, Bratislava

Veronika Murányiová - Omama Shop Cafe, Bratislava

Zuzana Sabolová - Zmenu Pasta & Wine, Bratislava

Mária Ranincová - Trojka Pub & Restaurant, Bratislava

Martina Hlinová - Slovak Pub, Bratislava Flagship Restaurant, Cafe Messerschmidt, Bratislava, Biofarma Stupava, Monika Daniel Kormúthová - 4 Stagioni - pizzéria a reštaurácia, Bratislava, Martin Korbelič, Peter Slačka, Iveta Pupišová, Juraj Paška - Moree restaurant, Bratislava, Zuzana Čonka Bošanská - Maranello ristorante, Bratislava, Tomáš Pörsök - SK&HU Étterem reštaurácia, Bratislava, Silvia Baginová - Café Nateeva, Prievidza, Peter Wagner - Dungeon Pub, Bratislava, Erik Janček, Domáca Piváreň - Petržalka, Bratislava, Filip Lackovič - Hotel Dominika, Bratislava, Silvia Pialová - Samoobslužná reštaurácia Terapia, Bratislava, Rastislav Kováč - Medium Inn, Bratislava, Dušan Dobrík - Pizzeria & Reštaurácia California, Bratislava, Juraj Zrunek - Naše hospoda Karloveská, Bratislava, Roman Okruhlica - Reštaurácia Rančík, Bratislava, Peter Terneny - Fit restaurant Vivo!, Home Foods, Fit restaurant Drieňová, Fit Foods Avion, Peter Miklušičák - Wimbledon Restaurant & Bar, Petržalská Pláž, Bratislava, Robert Terlanda - Restaurácia U Kmotra, Bratislava, Jana Krnáčová - Bistro Chef, Zvolen, Jana Pršová - Panský pivovar, Bojnice, Martin Škripko - Bamba Lina, reštaurácia pizzéria a pub , Košice, Ján Klempa - Fine restaurant, Malacky, Ján Kosturiak - Living Restaurant, Žilina, Paula Gáliková - Husacina U Galika, Monika Grambličková - Tyrex Canteen, MPL Canteen, Bratislava, Peter Hruška - SKY bar&restaurant, Bratislava, Michal Zugarek - Galéria Kontajner, Kontajner Riviéra, Bratislava, Martin Panák - Classic Pub & Restaurant, Tomáš Kubena - Reštaurácia Marína, Žilina, Juraj Opačitý - Atrio Cafe, Dubai Cafe, Ivan Beško - Divoká Kačka, Bratislava, Tatiana Gregorová - Reštaurácia Halmi dvor, Košice, Juraj Bagírov - Pizza Club U ŠEBA, Sokoľany, Michal Benca - Teniska, Prievidza, Štefan Zelenay - Yummy restaurant, Pizza Pazza Vienna Gate, Olive Garden, ... - Bratislava, Linda Záhorec - Beer Group, Bratislava, Peter Chovančík - MenuBox, Martin, Veronika Elekaničová - Petite Creperie, Bratislava, Michal Iľko - Gurmánsky dvor u Oravca, Bratislava, Veronika Gajdošová - Fantázia, Košice, Veronika Černá - Oldeji, Bratislava, Štefan Fűzy - Canteen Priatelia, Bratislava, Zdenek Dlhý - ŽST Bistro, Bratislava, Giovanni luigi Scodinu - Pizzeria da Giacomo Trenčín, Zuzana Filipáková - Motorest a Hostinec Nicoll, Viktor Berkula - Garden Cafe Sahy, Petra Vydrová - Famílja Cafe & Restaurant, Pezinok, Zuzana Filipáková - Motorest a Hostinec Nicoll, Klčov, Dušan Antoš - Rusovský penzión, Bratislava, Viktor Kováč - Modrá Hviezda, Bratislava, Patrik Kratochvíl - Alaturka, Bratislava, Karin Almášiová - Hotel 21, Bratislava, Lukáš Végh - Vice City Bar, Bratislava, Pavol Iglo - Koliba, Jasná, Rastislav Findura - Reštaurácia SPIŠ, Spišská Nová Ves,...

a ďalší...

Viac info na

www.10pregastro.sk

 

KONTAKTY

Viliam Pavlovský - majiteľ reštaurácie Sympl. Banská Bystrica a iniciátor iniciatívy #10pregastro
viliam.pavlovsky@sympl.sk
0908 931 405

Kamila Slašťanová - majiteľka portálu Menucka.sk - dodávateľ reštaurácií, Pezinok
kamila@menucka.sk
0905 759 691

Kristína Lučeničová - majiteľka reštaurácie Kozia Brána, Bratislava
kozia.brana@gmail.com
0903 773 767

 


Kamila Slašťanová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Kamila Slašťanová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...